Poeme : Torture

Torture

Mes mains serrées au siège
Tordent le métal du piège
Déjà, je dégouline de sueur
Tellement j’ai peur
Comme au bouiboui
Un spot m’éblouit
Mais point de belle de nuit
Pour me câliner ici
Un cric entre les dents
Maintiens ma bouche au vent
Puis des étançons en relais
Dégagent mon palais
Une masse noire se découvre
Avec tartre en hors d’œuvre
Le mec de l’art y va pour de bon
Direct, il s’attaque au charbon
Avec un marteau piqueur
Aux mains d’un catcheur
L’outil s’attaque aux parois
Et je fais le signe de croix

Depuis une demi-heure
Je hurle de douleur
Une foreuse gueulante
Avec mèche stridente
S’acharne, perfore, creuse
Une fosse douloureuse
Ma dent brûlante
Fume des odeurs calcinantes
Mon sang gicle, dégouline
Dans une bassine opaline
Par un tuyau caoutchouteux
Plutôt toxi-infectieux
Soudain, une pompe extractive
Grince, couine, puis s’active
Après le zigoteau
Me tend un bol d’eau
Puis avec une truelle maçonnique
Le mec bourre l’odontalgique
Dieu que mes douleurs s’abrègent !
Ou sortez-moi de ce bloc siège
Promis, juré, dorénavant
Je me brosserai les dents

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Torture

  mes=mains=ser=rées=au=si=è=ge 8
  tor=dent=le=mé=tal=du=piè=ge 8
  dé=jà=je=dé=gou=line=de=sueur 8
  tel=le=ment=jai=peur 5
  com=me=au=boui=boui 5
  un=s=pot=mé=blouit 5
  mais=point=de=bel=le=de=nuit 7
  pour=me=câ=li=ner=i=ci 7
  un=cric=en=tre=les=dents 6
  main=tiens=ma=bou=che=au=vent 7
  puis=des=é=tan=çons=en=re=lais 8
  dé=ga=gent=mon=pa=lais 6
  une=mas=se=noi=re=se=dé=couvre 8
  a=vec=tar=tre=en=hors=dœu=vre 8
  le=mec=de=lart=y=va=pour=de=bon 9
  di=rect=il=sat=ta=queau=char=bon 8
  a=vec=un=mar=teau=pi=queur 7
  aux=mains=dun=cat=cheur 5
  lou=til=sat=ta=que=aux=pa=rois 8
  et=je=fais=le=si=gne=de=croix 8

  de=puis=u=ne=de=mi=heu=re 8
  je=hur=le=de=dou=leur 6
  u=ne=fo=reu=se=gueu=lan=te 8
  a=vec=mè=che=stri=den=te 7
  sa=char=ne=per=fo=re=creu=se 8
  u=ne=fos=se=dou=lou=reu=se 8
  ma=dent=brû=lan=te 5
  fu=me=des=o=deurs=cal=ci=nantes 8
  mon=sang=gi=cle=dé=gou=li=ne 8
  dans=une=bas=si=ne=o=pa=line 8
  par=un=tuyau=ca=ou=tchou=teux 7
  plu=tôt=toxi=in=fec=tieux 6
  sou=dain=une=pom=pe=ex=trac=tive 8
  grin=ce=coui=ne=puis=sac=ti=ve 8
  après=le=zi=go=teau 5
  me=tend=un=bol=deau 5
  puis=a=vec=une=truel=le=ma=çon=nique 9
  le=mec=bour=re=lo=don=tal=gique 8
  dieu=que=mes=dou=leurs=sa=brè=gent 8
  ou=sor=tez=moi=de=ce=bloc=siège 8
  pro=mis=ju=ré=do=ré=na=vant 8
  je=me=bros=se=rai=les=dents 7
 • Phonétique : Torture

  mε mɛ̃ seʁez- o sjεʒə
  tɔʁde lə metal dy pjεʒə
  deʒa, ʒə deɡulinə də sɥœʁ
  tεllmɑ̃ ʒε pœʁ
  kɔmə o buibui
  œ̃ spo meblui
  mε pwɛ̃ də bεllə də nɥi
  puʁ mə kaline isi
  œ̃ kʁik ɑ̃tʁə lε dɑ̃
  mɛ̃tjɛ̃ ma buʃə o vɑ̃
  pɥi dεz- etɑ̃sɔ̃z- ɑ̃ ʁəlε
  deɡaʒe mɔ̃ palε
  ynə masə nwaʁə sə dekuvʁə
  avεk taʁtʁə ɑ̃n- ɔʁ dœvʁə
  lə mεk də laʁ i va puʁ də bɔ̃
  diʁεkt, il satakə o ʃaʁbɔ̃
  avεk œ̃ maʁto pikœʁ
  o mɛ̃ dœ̃ katʃœʁ
  luti satakə o paʁwa
  e ʒə fε lə siɲə də kʁwa

  dəpɥiz- ynə dəmi œʁ
  ʒə yʁlə də dulœʁ
  ynə fɔʁøzə ɡəlɑ̃tə
  avεk mεʃə stʁidɑ̃tə
  saʃaʁnə, pεʁfɔʁə, kʁøzə
  ynə fɔsə duluʁøzə
  ma dɑ̃ bʁylɑ̃tə
  fymə dεz- ɔdœʁ kalsinɑ̃tə
  mɔ̃ sɑ̃ ʒiklə, deɡulinə
  dɑ̃z- ynə basinə ɔpalinə
  paʁ œ̃ tyio kautʃutø
  plyto tɔksi ɛ̃fεktjø
  sudɛ̃, ynə pɔ̃pə εkstʁaktivə
  ɡʁɛ̃sə, kuinə, pɥi saktivə
  apʁε lə ziɡɔto
  mə tɑ̃t- œ̃ bɔl do
  pɥiz- avεk ynə tʁyεllə masɔnikə
  lə mεk buʁʁə lɔdɔ̃talʒikə
  djø kə mε dulœʁ sabʁεʒe !
  u sɔʁte mwa də sə blɔk sjεʒə
  pʁɔmi, ʒyʁe, dɔʁenavɑ̃
  ʒə mə bʁɔsəʁε lε dɑ̃
 • Syllabes Phonétique : Torture

  mε=mɛ̃=se=ʁe=zo=sj=ε=ʒə 8
  tɔʁ=de=lə=me=tal=dy=pjε=ʒə 8
  de=ʒa=ʒə=de=ɡu=linə=də=sɥœʁ 8
  tεl=lmɑ̃=ʒε=pœ=ʁə 5
  kɔ=mə=o=bu=i=bu=i 7
  œ̃=spo=me=blu=i 5
  mε=pwɛ̃=də=bεl=lə=də=nɥi 7
  puʁ=mə=ka=li=ne=i=si 7
  œ̃=kʁi=kε=ɑ̃=tʁə=lε=dɑ̃ 7
  mɛ̃=tj=ɛ̃=ma=bu=ʃə=o=vɑ̃ 8
  pɥi=dε=ze=tɑ̃=sɔ̃=zɑ̃=ʁə=lε 8
  de=ɡa=ʒe=mɔ̃=pa=lε 6
  ynə=ma=sə=nwa=ʁə=sə=de=kuvʁə 8
  a=vεk=taʁ=tʁə=ɑ̃=nɔʁ=dœ=vʁə 8
  lə=mεk=də=laʁ=i=va=puʁdə=bɔ̃ 8
  di=ʁεkt=il=sa=takə=o=ʃaʁ=bɔ̃ 8
  a=vεk=œ̃=maʁ=to=pi=kœ=ʁə 8
  o=mɛ̃=dœ̃=kat=ʃœ=ʁə 6
  lu=ti=sa=ta=kə=o=pa=ʁwa 8
  e=ʒə=fε=lə=si=ɲə=də=kʁwa 8

  dəp=ɥi=zy=nə=də=mi=œ=ʁə 8
  ʒə=yʁ=lə=də=du=lœ=ʁə 7
  y=nə=fɔ=ʁø=zə=ɡə=lɑ̃=tə 8
  a=vεk=mε=ʃə=stʁi=dɑ̃=tə 7
  sa=ʃaʁ=nə=pεʁ=fɔ=ʁə=kʁø=zə 8
  y=nə=fɔ=sə=du=lu=ʁø=zə 8
  ma=dɑ̃=bʁy=lɑ̃=tə 5
  fy=mə=dε=zɔ=dœʁ=kal=si=nɑ̃tə 8
  mɔ̃=sɑ̃=ʒi=klə=de=ɡu=li=nə 8
  dɑ̃=zynə=ba=si=nə=ɔ=pa=linə 8
  paʁ=œ̃=ty=i=o=ka=ut=ʃu=tø 9
  ply=to=tɔk=si=ɛ̃=fεk=tj=ø 8
  su=dɛ̃=ynə=pɔ̃=pə=εk=stʁak=tivə 8
  ɡʁɛ̃=sə=ku=i=nə=pɥi=sak=tivə 8
  a=pʁε=lə=zi=ɡɔ=to 6
  mə=tɑ̃=tœ̃=bɔl=do 5
  pɥi=za=vεk=ynə=tʁy=εllə=ma=sɔ=nikə 9
  lə=mεk=buʁ=ʁə=lɔ=dɔ̃=tal=ʒikə 8
  djø=kə=mε=du=lœʁ=sa=bʁε=ʒe 8
  u=sɔʁ=te=mwa=də=sə=blɔk=sjεʒə 8
  pʁɔ=mi=ʒy=ʁe=dɔ=ʁe=na=vɑ̃ 8
  ʒə=mə=bʁɔ=sə=ʁε=lε=dɑ̃ 7

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/10/2011 13:29Lemmiath

Ce n’était peut’être pas le bon moment de découvrir ton poème, je viens de prendre contact chez le dentiste.

Auteur de Poésie
21/10/2011 21:44Gramo

Dire que j’ai dédicacé ce poème à mon dentiste....Heureusement, il a un peu d’humour!
GRAMO

Auteur de Poésie
21/10/2011 23:16Eugène

Oui, on se laisse prendre, et c’est très agréable...
d’une manière ou d’une autre qui n’est rejoint par ce poème?
Merci

Auteur de Poésie
16/01/2012 18:23Nicckki

oui torture
bien Gramo amusant
nicckki

Auteur de Poésie
17/01/2012 20:47Jade

excellent

Auteur de Poésie
18/01/2012 13:24Huangdi

Excellent j’ai cru à une "vraie" torture jusqu’à la petite image x)

Auteur de Poésie
20/01/2012 19:22Etoile Du Soir

Ah, les adultes qui disent aux enfants de ce brosser les dents, alors qu’eux-même ne le font pas!
Gramo, tu devrais prendre exemple sur tes petits-enfants!
J’ai beaucoup aimé, bravo. 😃

Auteur de Poésie
20/01/2012 21:03Lueur D'espoir

j’ai bien aimé !
mais moi a chaque fois le dentiste ne me fait que du détartrage

Auteur de Poésie
22/01/2012 02:45Moz

Sympathique lecture...
Je compati à ta torture...
Amicalement Moz...

Auteur de Poésie
22/01/2012 10:41Mikie95

tu m’as fait grincer les dents avec ce beau texte bien écrit comme d’hab

Auteur de Poésie
22/01/2012 10:41Mikie95

tu m’as fait grincer les dents avec ce beau texte bien écrit comme d’hab

Auteur de Poésie
23/01/2012 20:45Tiphaine15

execellent on s’y croirait bravo

Auteur de Poésie
26/01/2012 21:31Gramo

Merci beaucoup à celles et ceux qui ont aimé ma torture....
GRAMO