Poeme : Le Soupir Des Muets

Le Soupir Des Muets

L’Hiver étend sur Terre sa froide barbe de cendres,
Pour couvrir nos cœurs de mornes rêves blancs.
Moi, je contemple au dehors une fleur dans le courant,
Celle qui aura tenté, en vain, de survivre à Décembre…

Sous le soleil rouge sang, de l’aube jusqu’au soir,
Elle flotte effarée, bercée par le torrent glacé.
A l’heure où se lèvent la tempête, et les morts violacés,
Je peux la voir m’implorant, qui s’accroche à l’espoir…

Elle s’éloigne, et la mort drapée de blanc la poursuit ;
Son cri transperce mon âme et le murmure du vent
Qui fouette mon visage et hurle vers le levant.
Alors je pleure pour une fleur, seul et sous la pluie…

Si je pouvais comprendre les soupirs muets de son cœur,
La fleur, voguant toujours, me chanterait sa complainte :
Tu dors, ami, et les vers glacés ont assoupi ta crainte.
Sifflent les anges en ce ciel de givre ; ton songe a leur douleur…

Les heures semblant des jours, j’y traine mon chagrin ;
Perdu dans le rêve, et sans y distinguer le ciel de la Terre.
Ici frissonne la rosée gelée, qui, par cette nuit claire,
Sur la neige dorée des mirages, me trace le chemin…

Ainsi, quand, m’éveillant à l’aurore,
Une lumière chatoyante viendra embraser
Chaque flocon de rêve, et tendrement caresser
Ma fleur moribonde qui sommeille encore,

Sans doute irai-je cueillir,
Sous le sombre soleil d’ambre,
Un dernier jour de décembre,
Pour un dernier soupir…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Soupir Des Muets

  lhi=ver=é=tend=sur=ter=re=sa=froi=de=bar=be=de=cendres 14
  pour=cou=vrir=nos=cœurs=de=mor=nes=rê=ves=blancs 11
  moi=je=con=tem=ple=au=de=hors=une=fleur=dans=le=cou=rant 14
  cel=le=qui=au=ra=ten=té=en=vain=de=sur=vivreà=dé=cem=bre 15

  sous=le=so=leil=rou=ge=sang=de=lau=be=jus=quau=soir 13
  el=le=flot=te=ef=fa=rée=ber=cée=par=le=torrent=gla=cé 14
  a=lheureoù=se=lè=vent=la=tem=pê=te=et=les=morts=vio=la=cés 15
  je=peux=la=voir=mim=plo=rant=qui=sac=cro=che=à=les=poir 14

  el=le=sé=loigne=et=la=mort=dra=pée=de=blanc=la=pour=suit 14
  son=cri=trans=perce=mon=â=me=et=le=mur=mu=re=du=vent 14
  qui=fouet=te=mon=vi=sa=ge=et=hur=le=vers=le=le=vant 14
  a=lors=je=pleu=re=pour=u=ne=fleur=seul=et=sous=la=pluie 14

  si=je=pou=vais=com=pren=dre=les=sou=pirs=muets=de=son=cœur 14
  la=fleur=vo=guant=tou=jours=me=chan=te=rait=sa=com=plain=te 14
  tu=dors=a=mi=et=les=vers=gla=cés=ont=as=sou=pi=ta=crainte 15
  sif=flent=les=anges=en=ce=ciel=de=gi=vre=ton=son=gea=leur=dou=leur 16

  les=heu=res=sem=blant=des=jours=jy=trai=ne=mon=cha=grin 13
  per=du=dans=le=rêve=et=sans=y=dis=tin=guer=le=ciel=de=la=terre 16
  ici=fris=sonne=la=ro=sée=ge=lée=qui=par=cet=te=nuit=claire 14
  sur=la=neige=do=rée=des=mi=ra=ges=me=tra=ce=le=che=min 15

  ain=si=quand=mé=veillant=à=lau=ro=re 9
  u=ne=lu=miè=re=cha=toy=an=te=vien=dra=em=bra=ser 14
  cha=que=flo=con=de=rê=ve=et=ten=dre=ment=ca=res=ser 14
  ma=fleur=mo=ri=bon=de=qui=som=mei=lle=en=co=re 13

  sans=dou=te=i=rai=je=cueil=lir 8
  sous=le=som=bre=so=leil=dam=bre 8
  un=der=ni=er=jour=de=dé=cem=bre 9
  pour=un=der=ni=er=sou=pir 7
 • Phonétique : Le Soupir Des Muets

  livεʁ etɑ̃ syʁ teʁə sa fʁwadə baʁbə də sɑ̃dʁə,
  puʁ kuvʁiʁ no kœʁ də mɔʁnə- ʁεvə blɑ̃.
  mwa, ʒə kɔ̃tɑ̃plə o dəɔʁz- ynə flœʁ dɑ̃ lə kuʁɑ̃,
  sεllə ki oʁa tɑ̃te, ɑ̃ vɛ̃, də syʁvivʁə a desɑ̃bʁə…

  su lə sɔlεj ʁuʒə sɑ̃, də lobə ʒysko swaʁ,
  εllə flɔtə efaʁe, bεʁse paʁ lə tɔʁe ɡlase.
  a lœʁ u sə lεve la tɑ̃pεtə, e lε mɔʁ vjɔlase,
  ʒə pø la vwaʁ mɛ̃plɔʁɑ̃, ki sakʁoʃə a lεspwaʁ…

  εllə selwaɲə, e la mɔʁ dʁape də blɑ̃ la puʁsɥi,
  sɔ̃ kʁi tʁɑ̃spεʁsə mɔ̃n- amə e lə myʁmyʁə dy vɑ̃
  ki fuεtə mɔ̃ vizaʒə e yʁlə vεʁ lə ləvɑ̃.
  alɔʁ ʒə plœʁə puʁ ynə flœʁ, səl e su la plɥi…

  si ʒə puvε kɔ̃pʁɑ̃dʁə lε supiʁ mɥε də sɔ̃ kœʁ,
  la flœʁ, vɔɡɑ̃ tuʒuʁ, mə ʃɑ̃təʁε sa kɔ̃plɛ̃tə :
  ty dɔʁ, ami, e lε vεʁ ɡlasez- ɔ̃ asupi ta kʁɛ̃tə.
  sifle lεz- ɑ̃ʒəz- ɑ̃ sə sjεl də ʒivʁə, tɔ̃ sɔ̃ʒə a lœʁ dulœʁ…

  lεz- œʁ sɑ̃blɑ̃ dε ʒuʁ, ʒi tʁεnə mɔ̃ ʃaɡʁɛ̃,
  pεʁdy dɑ̃ lə ʁεvə, e sɑ̃z- i distɛ̃ɡe lə sjεl də la teʁə.
  isi fʁisɔnə la ʁoze ʒəle, ki, paʁ sεtə nɥi klεʁə,
  syʁ la nεʒə dɔʁe dε miʁaʒə, mə tʁasə lə ʃəmɛ̃…

  ɛ̃si, kɑ̃, mevεjɑ̃ a loʁɔʁə,
  ynə lymjεʁə ʃatwajɑ̃tə vjɛ̃dʁa ɑ̃bʁaze
  ʃakə flɔkɔ̃ də ʁεvə, e tɑ̃dʁəmɑ̃ kaʁese
  ma flœʁ mɔʁibɔ̃də ki sɔmεjə ɑ̃kɔʁə,

  sɑ̃ dutə iʁε ʒə kœjiʁ,
  su lə sɔ̃bʁə sɔlεj dɑ̃bʁə,
  œ̃ dεʁnje ʒuʁ də desɑ̃bʁə,
  puʁ œ̃ dεʁnje supiʁ…
 • Syllabes Phonétique : Le Soupir Des Muets

  li=vεʁ=e=tɑ̃=syʁ=te=ʁə=sa=fʁwa=də=baʁ=bə=də=sɑ̃dʁə 14
  puʁ=ku=vʁiʁ=no=kœ=ʁə=də=mɔʁ=nə=ʁε=və=blɑ̃ 12
  mwa=ʒə=kɔ̃=tɑ̃plə=o=də=ɔʁ=zy=nə=flœʁ=dɑ̃=lə=ku=ʁɑ̃ 14
  sεllə=ki=o=ʁa=tɑ̃=te=ɑ̃=vɛ̃=də=syʁ=vivʁə=a=de=sɑ̃bʁə 14

  su=lə=sɔ=lεj=ʁu=ʒə=sɑ̃=də=lo=bə=ʒys=ko=swaʁ 13
  εl=lə=flɔ=tə=e=fa=ʁe=bεʁ=se=paʁ=lə=tɔ=ʁe=ɡlase 14
  a=lœʁ=usə=lε=ve=la=tɑ̃=pε=tə=e=lε=mɔʁ=vjɔ=lase 14
  ʒə=pø=la=vwaʁ=mɛ̃=plɔ=ʁɑ̃=ki=sa=kʁo=ʃə=a=lεs=pwaʁ 14

  εl=lə=se=lwaɲə=e=la=mɔʁ=dʁa=pe=də=blɑ̃=la=puʁ=sɥi 14
  sɔ̃=kʁi=tʁɑ̃s=pεʁ=sə=mɔ̃=namə=e=lə=myʁ=my=ʁə=dy=vɑ̃ 14
  ki=fu=ε=tə=mɔ̃=vi=zaʒə=e=yʁ=lə=vεʁ=lə=lə=vɑ̃ 14
  a=lɔʁ=ʒə=plœ=ʁə=puʁ=y=nə=flœʁ=səl=e=su=la=plɥi 14

  si=ʒə=pu=vε=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=lε=su=piʁ=mɥε=də=sɔ̃=kœʁ 14
  la=flœʁ=vɔ=ɡɑ̃=tu=ʒuʁ=mə=ʃɑ̃=tə=ʁε=sa=kɔ̃=plɛ̃=tə 14
  ty=dɔʁ=a=mi=e=lε=vεʁ=ɡlase=zɔ̃=a=su=pi=ta=kʁɛ̃tə 14
  si=fle=lε=zɑ̃ʒə=zɑ̃=sə=sjεl=də=ʒi=vʁə=tɔ̃=sɔ̃=ʒəa=lœʁ=du=lœʁ 16

  lε=zœ=ʁə=sɑ̃=blɑ̃=dε=ʒuʁ=ʒi=tʁε=nə=mɔ̃=ʃa=ɡʁɛ̃ 13
  pεʁ=dy=dɑ̃lə=ʁε=və=e=sɑ̃=zi=dis=tɛ̃=ɡe=lə=sjεl=də=la=te=ʁə 17
  i=si=fʁi=sɔnə=la=ʁo=ze=ʒə=le=ki=paʁ=sε=tə=nɥi=klεʁə 15
  syʁ=la=nεʒə=dɔ=ʁe=dε=mi=ʁa=ʒə=mə=tʁa=sə=lə=ʃə=mɛ̃ 15

  ɛ̃=si=kɑ̃=me=vε=j=ɑ̃=a=lo=ʁɔ=ʁə 11
  y=nə=ly=mjε=ʁə=ʃa=twa=jɑ̃=tə=vjɛ̃=dʁa=ɑ̃=bʁa=ze 14
  ʃa=kə=flɔ=kɔ̃=də=ʁε=və=e=tɑ̃=dʁə=mɑ̃=ka=ʁe=se 14
  ma=flœ=ʁə=mɔ=ʁi=bɔ̃=də=ki=sɔ=mε=jə=ɑ̃=kɔʁ=ə 14

  sɑ̃=du=tə=i=ʁε=ʒə=kœjiʁ 7
  su=lə=sɔ̃=bʁə=sɔ=lεj=dɑ̃=bʁə 8
  œ̃=dεʁ=nj=e=ʒuʁ=də=de=sɑ̃=bʁə 9
  puʁ=œ̃=dεʁ=nj=e=su=piʁ 7

PostScriptum

(dédié à Mme. Sultan si elle venait à passer ici)

Récompense

5
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/11/2011 09:56Tulipe Noire

magnifique et trés bien ressenti, avec ses jolis vers et ses paroles.bravoo 😉

Auteur de Poésie
11/11/2011 17:34Marcel42

De passage à vous lire.
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
12/11/2011 21:45Poete Melancolique

beau retour.sublime dialogue entre le poete et la fleur.

Auteur de Poésie
13/11/2011 12:34Lemmiath

Un poème qui donne envie de mieux connaître son auteur.

Auteur de Poésie
20/11/2011 11:31Alyssandre

Très beau comme toujours l’empereur. 😃

Auteur de Poésie
20/11/2011 14:13Indienne

magnifique écrit!!!

Auteur de Poésie
20/11/2011 14:15Indienne

desole pour la note erreur ça vaut bien 10

Auteur de Poésie
20/11/2011 16:05Huangdi

Merci mon indienne ^^ :S

Auteur de Poésie
12/12/2012 18:31Eden33

🙂 comme gm cette plume !! l’écrit est de toute beauté ...
merci
gmlavie

Auteur de Poésie
04/11/2013 00:23Mikie95

smile merci de ce joli voyage et cet agréable moment de lecture