Poeme : Songe Et Réalité

Songe Et Réalité

J’ai choisi mon camp
Loin de ce monde
Sans craintes des crépuscules
Sans craintes des morsures
De l’infâme temps
Ni de ceux qui m’attriste
Ni des tourments,
De mes quotidiens qui m’afflige
Sur l’ile de l’exil
J’ai opté domicile
Je changerais mes chagrins
En arbre aux fleuries feuillages
Des saisons et de l’âge
Qui me l’ont gâchés
Mes amertumes en jolies fleurs
Parfumées de l’ample quiétude
Que j’ai tant rêvé
Je me désaltérais de la source
Des clartés et de toutes les aubes
Et mon âme flétrie, sera libérée
De l’écheveau de la mélancolie
Retrouvera son être, sûr
J’ai choisi ma vie
Fenêtre ouverte, sur le néant éthéré
Et de la sérénité solennelle
Jour par jour, je me réjouirais
Avec l’aube qui me chanteras
Le chant perpétuel de la sainte vie
Ou nulle étreinte n’arrêtera
Ou ma peine et mes amertumes
Se changerons en si belles étoiles,
Lampes de l’immense ciel
Fumeront mes souffrances
Sous l’haleine chaude de mes horizons
Surgiront du vide et le rire et la joie
Réintègrerons mes lèvres mon âme
Mon cœur joyeux d’autres fois
Loin d’un monde de confusion
Loin de ceux qui m’attriste le cœur
Je vivrais comme un papillon,
Toujours en fête, en pleine nature
Dans la lumiére de ses espaces.
Le 30/10/2011**

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Songe Et Réalité

  jai=choi=si=mon=camp 5
  loin=de=ce=mon=de 5
  sans=crain=tes=des=cré=pus=cu=les 8
  sans=crain=tes=des=mor=su=res 7
  de=lin=fâ=me=temps 5
  ni=de=ceux=qui=mat=tris=te 7
  ni=des=tour=ments 4
  de=mes=quo=ti=diens=qui=maf=flige 8
  sur=li=le=de=lexil 5
  jai=op=té=do=mi=ci=le 7
  je=chan=ge=rais=mes=cha=grins 7
  en=ar=bre=aux=fleu=ries=feuilla=ges 8
  des=sai=sons=et=de=lâge 6
  qui=me=lont=gâ=chés 5
  mes=a=mer=tumes=en=jo=lies=fleurs 8
  par=fu=mées=de=lample=qui=é=tude 8
  que=jai=tant=rê=vé 5
  je=me=dé=sal=té=rais=de=la=source 9
  des=clar=tés=et=de=toutes=les=aubes 8
  et=mon=â=me=flé=trie=se=ra=li=bé=rée 11
  de=léche=veau=de=la=mé=lan=co=lie 9
  re=trou=ve=ra=son=ê=tre=sûr 8
  jai=choi=si=ma=vie 5
  fe=nêtreou=ver=te=sur=le=né=ant=é=thé=ré 11
  et=de=la=sé=ré=ni=té=solen=nelle 9
  jour=par=jour=je=me=ré=joui=rais 8
  a=vec=laube=qui=me=chan=te=ras 8
  le=chant=per=pé=tuel=de=la=sainte=vie 9
  ou=nul=leé=treinte=nar=rê=te=ra 8
  ou=ma=peine=et=mes=a=mer=tumes 8
  se=change=rons=en=si=bel=les=é=toiles 9
  lam=pes=de=lim=men=se=ciel 7
  fu=me=ront=mes=souf=fran=ces 7
  sous=lha=leine=chau=de=de=mes=ho=ri=zons 10
  sur=gi=ront=du=videet=le=ri=re=et=la=joie 11
  ré=in=tègre=rons=mes=lè=vres=mon=âme 9
  mon=cœur=joy=eux=dau=tres=fois 7
  loin=dun=mon=de=de=con=fu=sion 8
  loin=de=ceux=qui=mat=triste=le=cœur 8
  je=vi=vrais=com=me=un=pa=pillon 8
  tou=jours=en=fête=en=plei=ne=na=ture 9
  dans=la=lu=mi=ére=de=ses=es=paces 9
  le=trente=s=la=sh=dix=s=la=sh=deux=milleon=ze=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 27
 • Phonétique : Songe Et Réalité

  ʒε ʃwazi mɔ̃ kɑ̃
  lwɛ̃ də sə mɔ̃də
  sɑ̃ kʁɛ̃tə dε kʁepyskylə
  sɑ̃ kʁɛ̃tə dε mɔʁsyʁə
  də lɛ̃famə tɑ̃
  ni də sø ki matʁistə
  ni dε tuʁmɑ̃,
  də mε kɔtidjɛ̃ ki mafliʒə
  syʁ lilə də lεɡzil
  ʒε ɔpte dɔmisilə
  ʒə ʃɑ̃ʒəʁε mε ʃaɡʁɛ̃
  ɑ̃n- aʁbʁə o fləʁi fœjaʒə
  dε sεzɔ̃z- e də laʒə
  ki mə lɔ̃ ɡaʃe
  mεz- amεʁtyməz- ɑ̃ ʒɔli flœʁ
  paʁfyme də lɑ̃plə kjetydə
  kə ʒε tɑ̃ ʁεve
  ʒə mə dezalteʁε də la suʁsə
  dε klaʁtez- e də tutə lεz- obə
  e mɔ̃n- amə fletʁi, səʁa libeʁe
  də leʃəvo də la melɑ̃kɔli
  ʁətʁuvəʁa sɔ̃n- εtʁə, syʁ
  ʒε ʃwazi ma vi
  fənεtʁə uvεʁtə, syʁ lə neɑ̃ eteʁe
  e də la seʁenite sɔlεnεllə
  ʒuʁ paʁ ʒuʁ, ʒə mə ʁeʒuiʁε
  avεk lobə ki mə ʃɑ̃təʁa
  lə ʃɑ̃ pεʁpetɥεl də la sɛ̃tə vi
  u nylə etʁɛ̃tə naʁεtəʁa
  u ma pεnə e mεz- amεʁtymə
  sə ʃɑ̃ʒəʁɔ̃z- ɑ̃ si bεlləz- etwalə,
  lɑ̃pə də limɑ̃sə sjεl
  fyməʁɔ̃ mε sufʁɑ̃sə
  su lalεnə ʃodə də mεz- ɔʁizɔ̃
  syʁʒiʁɔ̃ dy vidə e lə ʁiʁə e la ʒwa
  ʁeɛ̃tεɡʁəʁɔ̃ mε lεvʁə- mɔ̃n- amə
  mɔ̃ kœʁ ʒwajø dotʁə- fwa
  lwɛ̃ dœ̃ mɔ̃də də kɔ̃fyzjɔ̃
  lwɛ̃ də sø ki matʁistə lə kœʁ
  ʒə vivʁε kɔmə œ̃ papijɔ̃,
  tuʒuʁz- ɑ̃ fεtə, ɑ̃ plεnə natyʁə
  dɑ̃ la lymjeʁə də sεz- εspasə.
  lə tʁɑ̃tə slaʃ di- slaʃ dø milə ɔ̃zə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
 • Syllabes Phonétique : Songe Et Réalité

  ʒε=ʃwa=zi=mɔ̃=kɑ̃ 5
  lwɛ̃=də=sə=mɔ̃=də 5
  sɑ̃=kʁɛ̃=tə=dε=kʁe=pys=ky=lə 8
  sɑ̃=kʁɛ̃=tə=dε=mɔʁ=sy=ʁə 7
  də=lɛ̃=fa=mə=tɑ̃ 5
  ni=də=sø=ki=ma=tʁis=tə 7
  ni=dε=tuʁ=mɑ̃ 4
  də=mε=kɔ=ti=dj=ɛ̃=ki=ma=fli=ʒə 10
  syʁ=li=lə=də=lεɡ=zil 6
  ʒε=ɔp=te=dɔ=mi=si=lə 7
  ʒə=ʃɑ̃=ʒə=ʁε=mε=ʃa=ɡʁɛ̃ 7
  ɑ̃=naʁ=bʁə=o=flə=ʁi=fœ=ja=ʒə 9
  dε=sε=zɔ̃=ze=də=la=ʒə 7
  ki=mə=lɔ̃=ɡa=ʃe 5
  mε=za=mεʁ=ty=mə=zɑ̃=ʒɔ=li=flœ=ʁə 10
  paʁ=fy=me=də=lɑ̃=plə=kj=e=ty=də 10
  kə=ʒε=tɑ̃=ʁε=ve 5
  ʒə=mə=de=zal=te=ʁε=də=la=suʁ=sə 10
  dε=klaʁ=te=ze=də=tu=tə=lε=zo=bə 10
  e=mɔ̃=na=mə=fle=tʁisə=ʁa=li=be=ʁe 10
  də=le=ʃə=vo=də=la=me=lɑ̃=kɔ=li 10
  ʁə=tʁu=və=ʁa=sɔ̃=nε=tʁə=syʁ 8
  ʒε=ʃwa=zi=ma=vi 5
  fə=nεtʁəu=vεʁ=tə=syʁ=lə=ne=ɑ̃=e=te=ʁe 11
  e=də=lase=ʁe=ni=te=sɔ=lε=nεl=lə 10
  ʒuʁ=paʁ=ʒuʁ=ʒə=mə=ʁe=ʒu=i=ʁε 9
  a=vεk=lo=bə=ki=mə=ʃɑ̃=tə=ʁa 9
  lə=ʃɑ̃=pεʁ=pet=ɥεl=də=la=sɛ̃=tə=vi 10
  u=ny=lə=e=tʁɛ̃=tə=na=ʁε=tə=ʁa 10
  u=ma=pε=nə=e=mε=za=mεʁ=ty=mə 10
  sə=ʃɑ̃=ʒə=ʁɔ̃=zɑ̃=si=bεl=lə=ze=twalə 10
  lɑ̃=pə=də=li=mɑ̃=sə=sjεl 7
  fy=mə=ʁɔ̃=mε=su=fʁɑ̃=sə 7
  su=la=lε=nə=ʃodə=də=mε=zɔ=ʁi=zɔ̃ 10
  syʁ=ʒi=ʁɔ̃=dy=vidəe=lə=ʁi=ʁə=e=la=ʒwa 11
  ʁe=ɛ̃=tε=ɡʁə=ʁɔ̃=mε=lε=vʁə=mɔ̃=namə 10
  mɔ̃=kœ=ʁə=ʒwa=jø=do=tʁə=fwa 8
  lwɛ̃=dœ̃=mɔ̃=də=də=kɔ̃=fy=zj=ɔ̃ 9
  lwɛ̃=də=sø=ki=ma=tʁis=tə=lə=kœ=ʁə 10
  ʒə=vi=vʁε=kɔ=mə=œ̃=pa=pi=j=ɔ̃ 10
  tu=ʒuʁ=zɑ̃=fε=tə=ɑ̃=plε=nə=na=tyʁə 10
  dɑ̃=la=ly=mje=ʁə=də=sε=zεs=pa=sə 10
  lə=tʁɑ̃tə=slaʃ=di=slaʃ=dø=mi=ləɔ̃=zə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 24

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/11/2011 20:05Jimmorrison

J’aime beaucoup, c’est voyageurs.

Auteur de Poésie
03/11/2011 19:14Tulipe Noire

merci beaucoup pour votre lecture.mes amitiés.

Auteur de Poésie
05/11/2011 22:40Gramo

Mais oui, moi aussi j’opterai volontier pour une ile tranquille ou l’élirais enfin douce retraite...
J’ai aimé.
GRAMO

Auteur de Poésie
05/11/2011 22:47Tulipe Noire

merci cher GRAMO pour votre lecture, mes sincéres amitiés

Auteur de Poésie
07/11/2011 08:42Lemmiath

Un songe, c’est bien plus qu’un rêve, c’est une invitation à le réaliser.

Auteur de Poésie
07/11/2011 16:30Tulipe Noire

merci Mr Gramo, merci Mr Lemmiath pou votre lecture.