Poeme-France : Lecture Écrit Beauté

Poeme : Éternelle Rose.

Poème Beauté
Publié le 12/11/2011 18:53

L'écrit contient 245 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tulipe Noire

Éternelle Rose.

Au-dessus des fleurs,
Dans un jardin verdoyant
Vêtu de la plus belle robe,
Chatoyante de jolis couleurs
Je croyais entendre le chant
Peut-être d’un ange,
Peut- être du doux zéphyr
Ou d’un rossignol, qui fredonnai
Des bels airs,
A une si belle rose, qui attire l’œil
Parmi tant de fleurs,
Souriante comme le beau matin
Dans sa robe pourpre
Et son adoré teint,
Eblouissait les regards
Ou la beauté du jour n’a d’égal
A cette beauté naturelle
Caressant de son gracieux parfum
Le cœur de chaque passant
Inondais l’espace, de ses tendres
Fraicheurs
Embellit le jardin, revivifiais
La passion et les versets de l’amour
Rayonnante aux yeux
Comme les rayons du soleil
Qui illustraient le jour
Unique dans sa beauté
Comme un songe dans le calme horizon
Quand elle se réveilla, emperlait de toute,
Sa fine taille, des larmes de l’aurore
Haute et fière
Parfume l’air, léger et tiède
Parfume l’âme, hume en toi
La vie, la joie et l’envie ;
Une rose reste une rose éternelle
Dans tous les lieux, à travers les temps
Enjôlais la brise, enviais l’horizon
Effleurais la joie, lénifiais la mélancolie
Belle et jolie, exquise beauté
Je vois toujours en son aspect
La belle Aurore, éloignée de mon ciel
Mais prés de mon cœur
Rose, rose, rose de mes jours
Chante-moi l’amour en musique
De tes doigts roses, sur le piano.
LE 02/09/11. **
 • Pieds Hyphénique: Éternelle Rose.

  au=des=sus=des=fleurs 5
  dans=un=jar=din=ver=doy=ant 7
  vê=tu=de=la=plus=bel=le=robe 8
  cha=toyan=te=de=jo=lis=cou=leurs 8
  je=cro=yais=en=ten=dre=le=chant 8
  peut=tê=tre=dun=an=ge 6
  peut=ê=tre=du=doux=zé=phyr 7
  ou=dun=ros=si=gnol=qui=fre=don=nai 9
  des=bels=airs 3
  a=une=si=bel=le=ro=se=qui=at=ti=re=lœil 12
  par=mi=tant=de=fleurs 5
  sou=rian=te=comme=le=beau=ma=tin 8
  dans=sa=ro=be=pour=pre 6
  et=son=a=do=ré=teint 6
  eblouis=sait=les=re=gards 5
  ou=la=beau=té=du=jour=na=dé=gal 9
  a=cet=te=beau=té=na=tu=relle 8
  cares=sant=de=son=gra=cieux=par=fum 8
  le=cœur=de=cha=que=pas=sant 7
  inon=dais=les=pa=ce=de=ses=tendres 8
  frai=cheurs 2
  em=bel=lit=le=jar=din=re=vi=vi=fiais 10
  la=pas=sion=et=les=versets=de=la=mour 9
  ray=on=nan=te=aux=y=eux 7
  com=me=les=ray=ons=du=so=leil 8
  qui=il=lus=traient=le=jour 6
  uni=que=dans=sa=beau=té 6
  commeun=son=ge=dans=le=cal=me=ho=ri=zon 10
  quand=elle=se=ré=veilla=em=per=lait=de=toute 10
  sa=fine=taille=des=lar=mes=de=lau=rore 9
  hau=te=et=fi=è=re 6
  par=fu=me=lair=lé=ger=et=tiède 8
  par=fume=lâ=me=hu=me=en=toi 8
  la=vie=la=joie=et=len=vie 7
  une=ro=se=res=teu=ne=ro=se=é=ter=nelle 11
  dans=tous=les=lieux=à=tra=vers=les=temps 9
  en=jô=lais=la=brise=en=viais=lho=ri=zon 10
  ef=fleu=rais=la=joie=lé=ni=fiais=la=mé=lan=co=lie 13
  bel=leet=jo=lie=ex=quise=beau=té 8
  je=vois=tou=jours=en=son=as=pect 8
  la=bel=leau=rore=é=loi=gnée=de=mon=ciel 10
  mais=prés=de=mon=cœur 5
  rose=ro=se=ro=se=de=mes=jours 8
  chan=te=moi=la=mour=en=mu=sique 8
  de=tes=doigts=roses=sur=le=pia=no 8
  le=zé=ro=deux=s=la=sh=zé=ro=neuf=s=la=sh=onze=as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 28
 • Phonétique : Éternelle Rose.

  o dəsy dε flœʁ,
  dɑ̃z- œ̃ ʒaʁdɛ̃ vεʁdwajɑ̃
  vεty də la plys bεllə ʁɔbə,
  ʃatwajɑ̃tə də ʒɔli kulœʁ
  ʒə kʁwajεz- ɑ̃tɑ̃dʁə lə ʃɑ̃
  pø tεtʁə dœ̃n- ɑ̃ʒə,
  pø εtʁə dy du zefiʁ
  u dœ̃ ʁɔsiɲɔl, ki fʁədɔnε
  dε bεlz- εʁ,
  a ynə si bεllə ʁozə, ki atiʁə lœj
  paʁmi tɑ̃ də flœʁ,
  suʁjɑ̃tə kɔmə lə bo matɛ̃
  dɑ̃ sa ʁɔbə puʁpʁə
  e sɔ̃n- adɔʁe tɛ̃,
  εbluisε lε ʁəɡaʁd
  u la bote dy ʒuʁ na deɡal
  a sεtə bote natyʁεllə
  kaʁesɑ̃ də sɔ̃ ɡʁasjø paʁfœ̃
  lə kœʁ də ʃakə pasɑ̃
  inɔ̃dε lεspasə, də sε tɑ̃dʁə
  fʁεʃœʁ
  ɑ̃bεlli lə ʒaʁdɛ̃, ʁəvivifjε
  la pasjɔ̃ e lε vεʁsε də lamuʁ
  ʁεjɔnɑ̃tə oz- iø
  kɔmə lε ʁεjɔ̃ dy sɔlεj
  ki ilystʁε lə ʒuʁ
  ynikə dɑ̃ sa bote
  kɔmə œ̃ sɔ̃ʒə dɑ̃ lə kalmə ɔʁizɔ̃
  kɑ̃t- εllə sə ʁevεja, ɑ̃pεʁlε də tutə,
  sa finə tajə, dε laʁmə- də loʁɔʁə
  otə e fjεʁə
  paʁfymə lεʁ, leʒe e tjεdə
  paʁfymə lamə, ymə ɑ̃ twa
  la vi, la ʒwa e lɑ̃vi,
  ynə ʁozə ʁεstə ynə ʁozə etεʁnεllə
  dɑ̃ tus lε ljø, a tʁavεʁ lε tɑ̃
  ɑ̃ʒolε la bʁizə, ɑ̃vjε lɔʁizɔ̃
  efləʁε la ʒwa, lenifjε la melɑ̃kɔli
  bεllə e ʒɔli, εkskizə bote
  ʒə vwa tuʒuʁz- ɑ̃ sɔ̃n- aspε
  la bεllə oʁɔʁə, elwaɲe də mɔ̃ sjεl
  mε pʁe də mɔ̃ kœʁ
  ʁozə, ʁozə, ʁozə də mε ʒuʁ
  ʃɑ̃tə mwa lamuʁ ɑ̃ myzikə
  də tε dwa ʁozə, syʁ lə pjano.
  lə zeʁo dø slaʃ zeʁo nəf slaʃ ɔ̃zə. asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
 • Pieds Phonétique : Éternelle Rose.

  o=də=sy=dε=flœ=ʁə 6
  dɑ̃=zœ̃=ʒaʁ=dɛ̃=vεʁ=dwa=jɑ̃ 7
  vε=tydə=la=plys=bεllə=ʁɔbə 6
  ʃa=twa=jɑ̃tə=də=ʒɔ=li=ku=lœʁ 8
  ʒə=kʁwa=jε=zɑ̃=tɑ̃dʁə=lə=ʃɑ̃ 7
  pø=tε=tʁə=dœ̃=nɑ̃=ʒə 6
  pø=εtʁə=dy=du=ze=fiʁ 6
  u=dœ̃=ʁɔ=si=ɲɔl=kifʁə=dɔ=nε 8
  dε=bεl=zεʁ 3
  a=ynə=si=bεllə=ʁo=zə=ki=a=ti=ʁə=lœj 11
  paʁ=mi=tɑ̃=də=flœ=ʁə 6
  su=ʁjɑ̃tə=kɔmə=lə=bo=ma=tɛ̃ 7
  dɑ̃=sa=ʁɔ=bə=puʁ=pʁə 6
  e=sɔ̃=na=dɔ=ʁe=tɛ̃ 6
  ε=blu=i=sε=lεʁə=ɡaʁd 6
  u=la=bo=te=dy=ʒuʁ=na=de=ɡal 9
  a=sεtə=bo=te=na=ty=ʁεllə 7
  ka=ʁe=sɑ̃də=sɔ̃=ɡʁa=sjø=paʁ=fœ̃ 8
  lə=kœʁ=də=ʃakə=pa=sɑ̃ 6
  i=nɔ̃=dε=lεs=pasə=də=sε=tɑ̃dʁə 8
  fʁε=ʃœ=ʁə 3
  ɑ̃=bεl=lilə=ʒaʁ=dɛ̃=ʁə=vi=vi=fjε 9
  la=pa=sjɔ̃=e=lε=vεʁ=sεdə=la=muʁ 9
  ʁε=jɔ=nɑ̃tə=o=zi=ø 6
  kɔmə=lε=ʁε=jɔ̃=dy=sɔ=lεj 7
  ki=i=lys=tʁε=lə=ʒuʁ 6
  y=nikə=dɑ̃=sa=bo=te 6
  kɔməœ̃=sɔ̃=ʒə=dɑ̃=lə=kal=mə=ɔ=ʁi=zɔ̃ 10
  kɑ̃=tεllə=sə=ʁe=vε=ja=ɑ̃=pεʁ=lεdə=tutə 10
  sa=finə=tajə=dε=laʁ=mə=də=lo=ʁɔʁə 9
  o=tə=e=fj=ε=ʁə 6
  paʁ=fymə=lεʁ=le=ʒe=e=tjεdə 7
  paʁ=fymə=lamə=y=məɑ̃=twa 6
  la=vi=la=ʒwa=e=lɑ̃=vi 7
  ynə=ʁo=zə=ʁεs=təy=nə=ʁo=zə=e=tεʁ=nεllə 11
  dɑ̃=tus=lε=ljø=a=tʁa=vεʁ=lε=tɑ̃ 9
  ɑ̃=ʒo=lε=labʁizə=ɑ̃=vjε=lɔ=ʁi=zɔ̃ 9
  e=flə=ʁε=la=ʒwa=le=ni=fjε=la=me=lɑ̃=kɔ=li 13
  bεlləe=ʒɔ=li=εk=skizə=bo=te 7
  ʒə=vwa=tu=ʒuʁ=zɑ̃=sɔ̃=nas=pε 8
  la=bεlləo=ʁɔʁə=e=lwa=ɲe=də=mɔ̃=sjεl 9
  mε=pʁe=də=mɔ̃=kœ=ʁə 6
  ʁozə=ʁo=zə=ʁo=zə=də=mε=ʒuʁ 8
  ʃɑ̃tə=mwa=la=muʁ=ɑ̃=myzikə 6
  də=tε=dwaʁozə=syʁ=lə=pja=no 7
  lə=ze=ʁo=dø=slaʃ=ze=ʁo=nəf=slaʃ=ɔ̃zə=as=te=ʁis=kəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 24

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/11/2011 06:22Tulipe Noire

merci de votre lecture.

Auteur de Poésie
13/11/2011 12:39Lemmiath

Un parterre de tulipes au milieu d’un parterre de roses, c’est tellement joli, avant que ces dernières fleurissent.

Auteur de Poésie
13/11/2011 13:21Tulipe Noire

merçi Mr LEMMIATH de votre lecture et votre appréciation.