Poème-France.com

Poeme : Le Beau Mâle InterditLe Beau Mâle Interdit

Un beau jour… un fameux soir… on le croise
Tranquille, beau et très sûr de lui.
Et avec une pensée sournoise
On détaille ce superbe fruit
Allant même jusqu’à engager
L’entretien d’un air dégagé.

Et, miracle l’échange se fait.
Des mots, et des passions communes…
De simples rires, rien de surfait.
Un petit dîner au clair de lune
Lui permet un peu de se dévoiler
Pour en fin de compte s’envoler.

Car ce superbe fruit bien tentant
Au prénom parfumé de promesses
Ne pouvait être qu’un vil amant
Car à qui veut entendre sa messe
Il confesse vivre sans attache
Et s’en sort avec un beau panache.

Le beau mâle, ce soir s’est enfui
Vers d’autres histoires… d’autres nuits.
Départbis

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ bo ʒuʁ… œ̃ famø swaʁ… ɔ̃ lə kʁwazə
tʁɑ̃kjə, bo e tʁε syʁ də lɥi.
e avεk ynə pɑ̃se suʁnwazə
ɔ̃ detajə sə sypεʁbə fʁɥi
alɑ̃ mεmə ʒyska ɑ̃ɡaʒe
lɑ̃tʁətjɛ̃ dœ̃n- εʁ deɡaʒe.

e, miʁaklə leʃɑ̃ʒə sə fε.
dε mo, e dε pasjɔ̃ kɔmynə…
də sɛ̃plə ʁiʁə, ʁjɛ̃ də syʁfε.
œ̃ pəti dine o klεʁ də lynə
lɥi pεʁmε œ̃ pø də sə devwale
puʁ ɑ̃ fɛ̃ də kɔ̃tə sɑ̃vɔle.

kaʁ sə sypεʁbə fʁɥi bjɛ̃ tɑ̃tɑ̃
o pʁenɔ̃ paʁfyme də pʁɔmesə
nə puvε εtʁə kœ̃ vil amɑ̃
kaʁ a ki vø ɑ̃tɑ̃dʁə sa mεsə
il kɔ̃fεsə vivʁə sɑ̃z- ataʃə
e sɑ̃ sɔʁ avεk œ̃ bo panaʃə.

lə bo malə, sə swaʁ sεt- ɑ̃fɥi
vεʁ dotʁə- istwaʁə… dotʁə- nɥi.