Poème-France.com

Poeme : DésirDésir

Je te vois te raprocher de moi
Enfin mon rêve se réalisa
***
Du bouts de mes doigts je touche tes lèvres
J’ai chaud
Des gouttes de sueur
Pourtant je ne fais pas de fièvre
C’est toi qui m’enflamme qui me donne des ailes
Tu me fais planer j’ai envie de toi
J’échangerais pour rien au monde ma place dans tes bras
Je veut toujours être près de toi
Quand tu chuchotte je suis sur un nuage
Je t’aime tant nous sommes ensemble
Sur une magnifique plage
Tu me couche sur le sable
M’embrasse me caresses
Je me laisse faire ton amour est une raison valable
On s’explore l’un l’autre pendant des heures et des heures
Je n’ai jamais touché quelque chose d’aussi doux que ton corps
J’éprouve une sensation rare
Celle qui vaut plus que de l’or
Ce sentiment de désir et passion
Depuis presque 8 mois passé
Me donne encore des frissons
Désir

PostScriptum

(F) Un cOmMeNtAiRe sErAiT tRèS aPrÉcIé (F)


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tə vwa tə ʁapʁoʃe də mwa
ɑ̃fɛ̃ mɔ̃ ʁεvə sə ʁealiza
asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
dy bu də mε dwa ʒə tuʃə tε lεvʁə
ʒε ʃo
dε ɡutə də sɥœʁ
puʁtɑ̃ ʒə nə fε pa də fjεvʁə
sε twa ki mɑ̃flamə ki mə dɔnə dεz- εlə
ty mə fε plane ʒε ɑ̃vi də twa
ʒeʃɑ̃ʒəʁε puʁ ʁjɛ̃ o mɔ̃də ma plasə dɑ̃ tε bʁa
ʒə vø tuʒuʁz- εtʁə pʁε də twa
kɑ̃ ty ʃyʃɔtə ʒə sɥi syʁ œ̃ nɥaʒə
ʒə tεmə tɑ̃ nu sɔməz- ɑ̃sɑ̃blə
syʁ ynə maɲifikə plaʒə
ty mə kuʃə syʁ lə sablə
mɑ̃bʁasə mə kaʁesə
ʒə mə lεsə fεʁə tɔ̃n- amuʁ εt- ynə ʁεzɔ̃ valablə
ɔ̃ sεksplɔʁə lœ̃ lotʁə pɑ̃dɑ̃ dεz- œʁz- e dεz- œʁ
ʒə nε ʒamε tuʃe kεlkə ʃozə dosi du kə tɔ̃ kɔʁ
ʒepʁuvə ynə sɑ̃sasjɔ̃ ʁaʁə
sεllə ki vo plys kə də lɔʁ
sə sɑ̃timɑ̃ də deziʁ e pasjɔ̃
dəpɥi pʁεskə ɥi mwa pase
mə dɔnə ɑ̃kɔʁə dε fʁisɔ̃