Poème-France.com

Poeme : Connu Sur La RouteConnu Sur La Route

Nos regards se sont croisés dans la rue
Et depuis ce jour j’y ai toujours cru
Tu traînais le regard dans les nuages
Moi je marchais à la lueurs des phares
Il faisait nuit et je me sentais si bien
S’était peut’être le soir ou tôt le matin
A vrai dire je ne m’en souvient pas
Sur cette route je ne voyais que toi
J’ai vu que tu t’étais retourné
Et tu as sentis que je te regardai
Puis tu es rentré dans ce bistro
Et je t’y ai suivi comme un robot
Je me suis assise au bar
J’étais toute seule à l’écart
Tu connaissais tous le monde
Je suis restée dans l’ombre
Je ne pouvais pas partir sans te parler
Mais devant toi je n’ai su que t’embrasser
Ce jour là je t’ai trouvé mon ange
La nuit m’a toujours était étrange
Comme celle où l’on s’est connu
Tu es mon étoile dans la nuit
Et mon soleil les jours de pluie
Ensemble nous continuerons sur cette route
Ensemble sur cette vie pleine de doutes
Connus sur la route, mort… sans doutes…

Destroy
Destroy

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

no ʁəɡaʁd sə sɔ̃ kʁwaze dɑ̃ la ʁy
e dəpɥi sə ʒuʁ ʒi ε tuʒuʁ kʁy
ty tʁεnε lə ʁəɡaʁ dɑ̃ lε nɥaʒə
mwa ʒə maʁʃεz- a la lɥœʁ dε faʁə
il fəzε nɥi e ʒə mə sɑ̃tε si bjɛ̃
setε pøtεtʁə lə swaʁ u to lə matɛ̃
a vʁε diʁə ʒə nə mɑ̃ suvjɛ̃ pa
syʁ sεtə ʁutə ʒə nə vwajε kə twa
ʒε vy kə ty tetε ʁətuʁne
e ty a sɑ̃ti kə ʒə tə ʁəɡaʁdε
pɥi ty ε ʁɑ̃tʁe dɑ̃ sə bistʁo
e ʒə ti ε sɥivi kɔmə œ̃ ʁɔbo
ʒə mə sɥiz- asizə o baʁ
ʒetε tutə sələ a lekaʁ
ty kɔnεsε tus lə mɔ̃də
ʒə sɥi ʁεste dɑ̃ lɔ̃bʁə
ʒə nə puvε pa paʁtiʁ sɑ̃ tə paʁle
mε dəvɑ̃ twa ʒə nε sy kə tɑ̃bʁase
sə ʒuʁ la ʒə tε tʁuve mɔ̃n- ɑ̃ʒə
la nɥi ma tuʒuʁz- etε etʁɑ̃ʒə
kɔmə sεllə u lɔ̃ sε kɔny
ty ε mɔ̃n- etwalə dɑ̃ la nɥi
e mɔ̃ sɔlεj lε ʒuʁ də plɥi
ɑ̃sɑ̃blə nu kɔ̃tinɥəʁɔ̃ syʁ sεtə ʁutə
ɑ̃sɑ̃blə syʁ sεtə vi plεnə də dutə
kɔnys syʁ la ʁutə, mɔʁ… sɑ̃ dutə…

asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə dεstʁwa asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə