Poème-France.com

Poeme : … Doux Son Apaisant…… Doux Son Apaisant…

Tendre est le son qui résonne en moi…
Et même quand le rythme s’accélère,
Ce n’est qu’au timbre de sa voix
Que je trouve le bonheur dans mon enfer.

Sa mélodie me berce et m’emporte
Dans un univers qui, du mien, est lointain.
Mais chacune de ses notes me réconforte
Et me permet de me lever chaque matin.

Comme le silence accompagne la solitude,
Cet air s’harmonise avec tout mon être
Qui a envie de quitter cette triste habitude
Et aimerait voir l’espoir apparaître.

Rejoindre les anges sans abandonner ce monde,
En me laissant transporter par ce doux bruit,
Avec lequel j’attends la lune si calme et si ronde,
Qui protège mes songes dans les profondeurs de la nuit.

Mon âme agitée s’adoucit à chaque résonance,
Que la musique soit sombre ou vivante,
Elle m’a apportée beaucoup plus qu’une simple danse,
Une sérénité retrouvée évidente.
Develonn

PostScriptum

j vs laisse vs exprimé. . . . (et jen profite pour remercié ce ki mon laiC d msg à mes précédan poM) . org xibou à ts ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tɑ̃dʁə ε lə sɔ̃ ki ʁezɔnə ɑ̃ mwa…
e mεmə kɑ̃ lə ʁitmə sakselεʁə,
sə nε ko tɛ̃bʁə də sa vwa
kə ʒə tʁuvə lə bɔnœʁ dɑ̃ mɔ̃n- ɑ̃fe.

sa melɔdi mə bεʁsə e mɑ̃pɔʁtə
dɑ̃z- œ̃n- ynive ki, dy mjɛ̃, ε lwɛ̃tɛ̃.
mε ʃakynə də sε nɔtə mə ʁekɔ̃fɔʁtə
e mə pεʁmε də mə ləve ʃakə matɛ̃.

kɔmə lə silɑ̃sə akɔ̃paɲə la sɔlitydə,
sεt εʁ saʁmɔnizə avεk tu mɔ̃n- εtʁə
ki a ɑ̃vi də kite sεtə tʁistə-abitydə
e εməʁε vwaʁ lεspwaʁ apaʁεtʁə.

ʁəʒwɛ̃dʁə lεz- ɑ̃ʒə sɑ̃z- abɑ̃dɔne sə mɔ̃də,
ɑ̃ mə lεsɑ̃ tʁɑ̃spɔʁte paʁ sə du bʁɥi,
avεk ləkεl ʒatɑ̃ la lynə si kalmə e si ʁɔ̃də,
ki pʁɔtεʒə mε sɔ̃ʒə dɑ̃ lε pʁɔfɔ̃dœʁ də la nɥi.

mɔ̃n- amə aʒite sadusi a ʃakə ʁezɔnɑ̃sə,
kə la myzikə swa sɔ̃bʁə u vivɑ̃tə,
εllə ma apɔʁte boku plys kynə sɛ̃plə dɑ̃sə,
ynə seʁenite ʁətʁuve evidɑ̃tə.