Poème-France.com

Poeme : Trente Ans ! ! !Trente Ans ! ! !

Trente ans déjà
Et alors on va pas en faire un plat
Trente ans c’est un bail
Et voilà que j’en baille
Arrête tu sais que je rigole
Tu as toujours été mon idole
OK cette fille
Et alors ce n’était pas une amie
Toi et moi
C’est clair ce n’était qu’émoi
De beaux enfants
Ce n’est pas du vent
Bientôt toi grand père
Et moi grand-mère
Bon on fait quoi en attendant
On se donne encore trente ans ?
Quoi j’en demande de trop !
Ok je sais que je ne suis pas de tout repos
Je sais, croix de fer, croix de bois
Jamais je ne pourrai me lasser de toi ! ! !
-Dimdamdom-
Dimdamdom59

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tʁɑ̃tə ɑ̃ deʒa
e alɔʁz- ɔ̃ va pa ɑ̃ fεʁə œ̃ pla
tʁɑ̃tə ɑ̃ sεt- œ̃ baj
e vwala kə ʒɑ̃ bajə
aʁεtə ty sε kə ʒə ʁiɡɔlə
ty a tuʒuʁz- ete mɔ̃n- idɔlə
oke sεtə fijə
e alɔʁ sə netε pa ynə ami
twa e mwa
sε klεʁ sə netε kemwa
də boz- ɑ̃fɑ̃
sə nε pa dy vɑ̃
bjɛ̃to twa ɡʁɑ̃ pεʁə
e mwa ɡʁɑ̃ mεʁə
bɔ̃ ɔ̃ fε kwa ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃
ɔ̃ sə dɔnə ɑ̃kɔʁə tʁɑ̃tə ɑ̃ ?
kwa ʒɑ̃ dəmɑ̃də də tʁo !
oke ʒə sε kə ʒə nə sɥi pa də tu ʁəpo
ʒə sε, kʁwa də fεʁ, kʁwa də bwa
ʒamε ʒə nə puʁʁε mə lase də twa ! ! !
dɛ̃damdɔm