Poème-France.com

Poeme : En Vue D’ÉblouisEn Vue D’Éblouis

J’erre en travers du temps
Sans plan, ni parcours, ni gant
Nulle destination m’attend
Aucun retour prévu

Aucun retour possible
Aucune demeure tangible
Puisqu’il n’y a pas de cible
Il n’y a rien de prévu

Il n’y a rien à la roue
Il n’y a au delà la proue
Qu’un ridicule courroux
Sans la moindre raison

Je sombre dans l’oubli
Allongé sous le grand lit
De l’insondable chablis
Couché avec raison
Disjonct'heure

PostScriptum

o


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒeʁə ɑ̃ tʁavεʁ dy tɑ̃
sɑ̃ plɑ̃, ni paʁkuʁ, ni ɡɑ̃
nylə dεstinasjɔ̃ matɑ̃
okœ̃ ʁətuʁ pʁevy

okœ̃ ʁətuʁ pɔsiblə
okynə dəməʁə tɑ̃ʒiblə
pɥiskil ni a pa də siblə
il ni a ʁjɛ̃ də pʁevy

il ni a ʁjɛ̃ a la ʁu
il ni a o dəla la pʁu
kœ̃ ʁidikylə kuʁʁu
sɑ̃ la mwɛ̃dʁə ʁεzɔ̃

ʒə sɔ̃bʁə dɑ̃ lubli
alɔ̃ʒe su lə ɡʁɑ̃ li
də lɛ̃sɔ̃dablə ʃabli
kuʃe avεk ʁεzɔ̃