Poème-France.com

Poeme : Voler (Pour Laurent)Voler (Pour Laurent)

Voler
(Pour Laurent)

Un pigeon qui était loin
S’est posé au côté du mien
Sans être fier
Il ne s’y attendait pas
Qu’une troisième aile protège du froid
Même sans hiver
Près de la mer

Mon pouvoir d’eau limité à mes richesses
Quand d’autre peuvent aller venir sans faiblesses
L’oiseau de mes souvenirs
Ne pourra plus revenir
Il va voler
Te regarder
Et dans les airs
Etre plus près
Il va planer
Te dépasser
Des kilomètres
Qu’il a pu faire

Une mouette loin de ta ville
Qui chante à côté de mon île
Me parle d’hier
De son élan si facile
Peu revenir sur ton fil
A ton réveil
Sans un éveil

Les vagues embrassent les rochers sur ta plage
Quand le mistral se fait mauvais n’est plus sage
L’oiseau de mes souvenirs
Ne pourra plus atterir
Il va voler
Te regarder
Et dans les airs
Etre au plus près
De la moitié
Qu’il a laissé
Les kilomètres
Qu’il a pu faire
Il va voler
Te visiter
En kilomètre
Sans te manquer

Un pigeon qui serra loin
Croisera à nouveau nos chemins
Sans un regard
A notre égard.

Djedje Khiter (octobre 2003)
Djedje Khiter

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vɔle
(puʁ loʁεnt)

œ̃ piʒɔ̃ ki etε lwɛ̃
sε poze o kote dy mjɛ̃
sɑ̃z- εtʁə fje
il nə si atɑ̃dε pa
kynə tʁwazjεmə εlə pʁɔtεʒə dy fʁwa
mεmə sɑ̃z- ivεʁ
pʁε də la mεʁ

mɔ̃ puvwaʁ do limite a mε ʁiʃesə
kɑ̃ dotʁə pəve ale vəniʁ sɑ̃ fεblesə
lwazo də mε suvəniʁ
nə puʁʁa plys ʁəvəniʁ
il va vɔle
tə ʁəɡaʁde
e dɑ̃ lεz- εʁ
εtʁə plys pʁε
il va plane
tə depase
dε kilɔmεtʁə
kil a py fεʁə

ynə muεtə lwɛ̃ də ta vilə
ki ʃɑ̃tə a kote də mɔ̃n- ilə
mə paʁlə djεʁ
də sɔ̃n- elɑ̃ si fasilə
pø ʁəvəniʁ syʁ tɔ̃ fil
a tɔ̃ ʁevεj
sɑ̃z- œ̃n- evεj

lε vaɡz- ɑ̃bʁase lε ʁoʃe syʁ ta plaʒə
kɑ̃ lə mistʁal sə fε movε nε plys saʒə
lwazo də mε suvəniʁ
nə puʁʁa plysz- atəʁiʁ
il va vɔle
tə ʁəɡaʁde
e dɑ̃ lεz- εʁ
εtʁə o plys pʁε
də la mwatje
kil a lεse
lε kilɔmεtʁə
kil a py fεʁə
il va vɔle
tə vizite
ɑ̃ kilɔmεtʁə
sɑ̃ tə mɑ̃ke

œ̃ piʒɔ̃ ki seʁa lwɛ̃
kʁwazəʁa a nuvo no ʃəmɛ̃
sɑ̃z- œ̃ ʁəɡaʁ
a nɔtʁə eɡaʁ.

dʒεdʒə kitəʁ (ɔktɔbʁə dø milə tʁwas)