Poème-France.com

Poeme : PoésiePoésie

Douce poésie,
Ivresse de la mélancolie.
Les mots se mélangent
Au rythme de vers dansants.

Mais quelle ironie
Que de ne pouvoir écrire
Que lorsque les mots
Ne se disent qu’avec des sanglots.

Amer est le poète.
Tristesse et douleur en son être
Pour conter des vers si mélodieux
Semblables aux chants qui atteignent les cieux !

Doit-on devenir douleur
Pareil à Villon ?
Ou peut-on avoir raison
D’une poésie qui se meurt ?

Heureux serait le poète
Si de sa plume blanche
Coulait un air de fête !
Heureux serait-il de son insolence !

Mais condamné et bannit,
Le maudit, lui a-t-on dit,
Livré au malheur et à l’ennui,
Le poète écrit…
Caronlou

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dusə pɔezi,
ivʁεsə də la melɑ̃kɔli.
lε mo sə melɑ̃ʒe
o ʁitmə də vεʁ dɑ̃sɑ̃.

mε kεllə iʁɔni
kə də nə puvwaʁ ekʁiʁə
kə lɔʁskə lε mo
nə sə dize kavεk dε sɑ̃ɡlo.

ame ε lə pɔεtə.
tʁistεsə e dulœʁ ɑ̃ sɔ̃n- εtʁə
puʁ kɔ̃te dε vεʁ si melɔdjø
sɑ̃blabləz- o ʃɑ̃ ki atεɲe lε sjø !

dwa tɔ̃ dəvəniʁ dulœʁ
paʁεj a vilɔ̃ ?
u pø tɔ̃n- avwaʁ ʁεzɔ̃
dynə pɔezi ki sə məʁ ?

œʁø səʁε lə pɔεtə
si də sa plymə blɑ̃ʃə
kulε œ̃n- εʁ də fεtə !
œʁø səʁε til də sɔ̃n- ɛ̃sɔlɑ̃sə !

mε kɔ̃damne e bani,
lə modi, lɥi a tɔ̃ di,
livʁe o malœʁ e a lɑ̃nɥi,
lə pɔεtə ekʁi…