Poème-France.com

Poeme : Les Cycles Du Dragon – 10. La Main De JaradanneLes Cycles Du Dragon – 10. La Main De Jaradanne

J’ai vu l’impossible, j’ai vu le miracle de mes yeux je le jure,
J’ai vu le Dragon couché sur le coté prêter son flanc,
A la main d’une dame au cœur fait du diamant le plus pur,
J’ai vu sa colère et sa haine s’en aller par enchantement.

De sa main douce elle à touchée le cœur de la bête sauvage,
Qui tenait encore entre ces crocs le corps d’un loup mort.
Voyez les larmes couler de ces yeux quand s’en va la rage,
Voyez les sanglots quand l’amour se montre le plus fort.

Elle touche son cœur et c’est son âme qui s’envole au firmament,
Elle touche son cœur et les dieux cléments les protègent.
Un voile de brume couvre le corps enlacé des deux amants,
Tandis qu’autour de leur amour le temps se fige.

Le feu ne brûle plus, la chaleur de leur étreinte est douce,
Les griffes ne lacèrent plus elles se sont faites plumes de soie,
Le Dragon est humain et se repose sur le sein de sa déesse,
La fée est femme et sa main enserre de son amant les doigts.

Voyez brûler le feu du buisson ardent, le feu le plus pur,
Voyez le vrai visage du dieu d’amour et de création.
Ils s’élèvent loin dans le ciel, loin, la ou naît l’azur,
Pour communier leur amour loin de nos illusions.
Domgabillo

PostScriptum

  1. La main de Jaradanne

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε vy lɛ̃pɔsiblə, ʒε vy lə miʁaklə də mεz- iø ʒə lə ʒyʁə,
ʒε vy lə dʁaɡɔ̃ kuʃe syʁ lə kɔte pʁεte sɔ̃ flɑ̃k,
a la mɛ̃ dynə damə o kœʁ fε dy djamɑ̃ lə plys pyʁ,
ʒε vy sa kɔlεʁə e sa-εnə sɑ̃n- ale paʁ ɑ̃ʃɑ̃təmɑ̃.

də sa mɛ̃ dusə εllə a tuʃe lə kœʁ də la bεtə sovaʒə,
ki tənε ɑ̃kɔʁə ɑ̃tʁə sε kʁo lə kɔʁ dœ̃ lu mɔʁ.
vwaje lε laʁmə- kule də sεz- iø kɑ̃ sɑ̃ va la ʁaʒə,
vwaje lε sɑ̃ɡlo kɑ̃ lamuʁ sə mɔ̃tʁə lə plys fɔʁ.

εllə tuʃə sɔ̃ kœʁ e sε sɔ̃n- amə ki sɑ̃vɔlə o fiʁmame,
εllə tuʃə sɔ̃ kœʁ e lε djø klemɑ̃ lε pʁɔtεʒe.
œ̃ vwalə də bʁymə kuvʁə lə kɔʁz- ɑ̃lase dε døz- amɑ̃,
tɑ̃di kotuʁ də lœʁ amuʁ lə tɑ̃ sə fiʒə.

lə fø nə bʁylə plys, la ʃalœʁ də lœʁ etʁɛ̃tə ε dusə,
lε ɡʁifə nə lasεʁe plysz- εllə sə sɔ̃ fεtə plymə də swa,
lə dʁaɡɔ̃ ε ymɛ̃ e sə ʁəpozə syʁ lə sɛ̃ də sa deεsə,
la fe ε famə e sa mɛ̃ ɑ̃seʁə də sɔ̃n- amɑ̃ lε dwa.

vwaje bʁyle lə fø dy bɥisɔ̃ aʁde, lə fø lə plys pyʁ,
vwaje lə vʁε vizaʒə dy djø damuʁ e də kʁeasjɔ̃.
il selεve lwɛ̃ dɑ̃ lə sjεl, lwɛ̃, la u nε lazyʁ,
puʁ kɔmynje lœʁ amuʁ lwɛ̃ də noz- ilyzjɔ̃.