Poème-France.com

Poeme : Ne T’En Fais Pas Mon AngeNe T’En Fais Pas Mon Ange

Toi qui a vécu plusieurs mois dans mon ventre
Mon intérieur mes entrailles mon antre
Quand tu es arrivé je ne voulais que ton bonheur
Malheureusement se sont succédés une série de malheurs

Aujourd’hui mon ange je te demande pardon pour ce mauvais départ
J aurai tant aimé que ta vie ne soit que lumière, mais elle a pris une route à part
Je n ’ai pas su tout contrôler, moi qui voulait être la meilleure des mères
J ’ai passé mes journées à te protéger, tu ne me quittais jamais moi ta mère

Il est difficile parfois de vivre la vie quon désire, d ’arriver à ce qu ’on espère
Certains passent leur temps à nous faire souffrir jouissent de notre misère
Face à nos souffrances beaucoup ont fermé les yeux mais je ne leur en veux pas
Je leur dis merci car face à votre indifférence mon fils et moi sommes heureux

Pourquoi heureux ? ? ? Car ce lien qui nous uni vous ne le connaitrez jamais
Car par notre douleur et notre souffrance un amour très fort est né
Un amour indestructible que jamais vous n ’aurez la sensation de connaitre
Car vous avez préféré jouer l ignorance au lieu de nous venir en aide

Pardonne moi encore mon fils pour ce mauvais départ
Mais dis toi que notre amour est un amour fort et à part
Il est notre force de vivre notre pouvoir d ’avancer
Et ne t’ en fais pas je me battrai il ne viendra pas te récuperer

Je ne lui donnerai plus le droit d ’être violent avec toi
Je me battrai encore et toujours pour toi
Je n ’ai plus peur de lui, je ne le crains plus c ’est fini
Et à toi aussi mon fils je voulais te dire je t’aime et tu es ma vie
Doodoo

PostScriptum

A toi mon Fils je t’aime Maman


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa ki a veky plyzjœʁ mwa dɑ̃ mɔ̃ vɑ̃tʁə
mɔ̃n- ɛ̃teʁjœʁ mεz- ɑ̃tʁajə mɔ̃n- ɑ̃tʁə
kɑ̃ ty ε aʁive ʒə nə vulε kə tɔ̃ bɔnœʁ
maləʁøzəmɑ̃ sə sɔ̃ syksedez- ynə seʁi də malœʁ

oʒuʁdɥi mɔ̃n- ɑ̃ʒə ʒə tə dəmɑ̃də paʁdɔ̃ puʁ sə movε depaʁ
ʒi oʁε tɑ̃ εme kə ta vi nə swa kə lymjεʁə, mεz- εllə a pʁiz- ynə ʁutə a paʁ
ʒə nε pa sy tu kɔ̃tʁole, mwa ki vulε εtʁə la mεjəʁə dε mεʁə
ʒε pase mε ʒuʁnez- a tə pʁɔteʒe, ty nə mə kitε ʒamε mwa ta mεʁə

il ε difisilə paʁfwa də vivʁə la vi kɔ̃ deziʁə, daʁive a sə kɔ̃n- εspεʁə
sεʁtɛ̃ pase lœʁ tɑ̃z- a nu fεʁə sufʁiʁ ʒuise də nɔtʁə mizεʁə
fasə a no sufʁɑ̃sə boku ɔ̃ fεʁme lεz- iø mε ʒə nə lœʁ ɑ̃ vø pa
ʒə lœʁ di mεʁsi kaʁ fasə a vɔtʁə ɛ̃difeʁɑ̃sə mɔ̃ fisz- e mwa sɔməz- œʁø

puʁkwa œʁø ? ? ? kaʁ sə ljɛ̃ ki nuz- yni vu nə lə kɔnεtʁe ʒamε
kaʁ paʁ nɔtʁə dulœʁ e nɔtʁə sufʁɑ̃sə œ̃n- amuʁ tʁε fɔʁ ε ne
œ̃n- amuʁ ɛ̃dεstʁyktiblə kə ʒamε vu noʁe la sɑ̃sasjɔ̃ də kɔnεtʁə
kaʁ vuz- ave pʁefeʁe ʒue εl iɲɔʁɑ̃sə o ljø də nu vəniʁ ɑ̃n- εdə

paʁdɔnə mwa ɑ̃kɔʁə mɔ̃ fis puʁ sə movε depaʁ
mε di twa kə nɔtʁə amuʁ εt- œ̃n- amuʁ fɔʁ e a paʁ
il ε nɔtʁə fɔʁsə də vivʁə nɔtʁə puvwaʁ davɑ̃se
e nə tɑ̃ fε pa ʒə mə batʁε il nə vjɛ̃dʁa pa tə ʁekypəʁe

ʒə nə lɥi dɔnəʁε plys lə dʁwa dεtʁə vjɔle avεk twa
ʒə mə batʁε ɑ̃kɔʁə e tuʒuʁ puʁ twa
ʒə nε plys pœʁ də lɥi, ʒə nə lə kʁɛ̃ plys sε fini
e a twa osi mɔ̃ fis ʒə vulε tə diʁə ʒə tεmə e ty ε ma vi