Poème-France.com

Poeme : Ma Petite FéeMa Petite Fée

A toi a qui j ai donné le prénom de Camille
J ’aurai tant voulu que tu restes dans ma famille
Mais depuis le début je sentais que quelque chose n ’allait pas
Instinct d une grossesse, d’ une mère je ne sais pas

Le médecin ne m’ a pas écouté en disant se sont les peurs des nouvelles Mamans
Pourtant au plus je te sentais en moi au plus grandissait ce sentiment
Quand tu es née, ils ne m ont pas laissé te voir de suite
Dans ce drap blanc ils t’avaient recouverte pas besoin d ’expliquer la suite

Je t’ai pris dans mes bras mais je savais déja que tu ne vivrais pas
Je t’ai carressée, embrassée et je t’ai parlée longtemps ce jour là
Tu as choisi de ne pas vivre dans notre monde, d’aller voler de tes propres ailes
Moi j ’ai du être courageuse, ne pas montrer mon cœur en peine pour ma belle

J ’aurai voulu te bercer tendrement et t ’endormir en chantant
J aurai voulu te donner tout l’amour que j ’ai en tant que Maman
J aurai voulu t ’entendre rire, pleurer, te voir courir
Mais au lieu de cela tu as préféré partir

Sache que même si la vie a préféré t’emporter
Dans mon cœur tu y as ta place à jamais
Il n ’y a pas un jour ou je ne pense pas à toi
Car tu es gravée au plus profond de moi

Envole toi dans ce monde que tu as choisie petite fée
Mais de toute ma vie jamais je ne cesserai de t ’aimer
De l ’au delà tu pourras toujours m ’entendre, me regarder
Toi mon enfant que je n ’oublierai jamais
Doodoo

PostScriptum

A Camille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a twa a ki ʒi ε dɔne lə pʁenɔ̃ də kamijə
ʒoʁε tɑ̃ vuly kə ty ʁεstə dɑ̃ ma famijə
mε dəpɥi lə deby ʒə sɑ̃tε kə kεlkə ʃozə nalε pa
ɛ̃stɛ̃ de ynə ɡʁɔsεsə, dynə mεʁə ʒə nə sε pa

lə medəsɛ̃ nə ma pa ekute ɑ̃ dizɑ̃ sə sɔ̃ lε pœʁ dε nuvεllə mamɑ̃
puʁtɑ̃ o plys ʒə tə sɑ̃tεz- ɑ̃ mwa o plys ɡʁɑ̃disε sə sɑ̃timɑ̃
kɑ̃ ty ε ne, il nə εm ɔ̃ pa lεse tə vwaʁ də sɥitə
dɑ̃ sə dʁa blɑ̃ il tavε ʁəkuvεʁtə pa bəzwɛ̃ dεksplike la sɥitə

ʒə tε pʁi dɑ̃ mε bʁa mε ʒə savε deʒa kə ty nə vivʁε pa
ʒə tε kaʁese, ɑ̃bʁase e ʒə tε paʁle lɔ̃tɑ̃ sə ʒuʁ la
ty a ʃwazi də nə pa vivʁə dɑ̃ nɔtʁə mɔ̃də, dale vɔle də tε pʁɔpʁəz- εlə
mwa ʒε dy εtʁə kuʁaʒøzə, nə pa mɔ̃tʁe mɔ̃ kœʁ ɑ̃ pεnə puʁ ma bεllə

ʒoʁε vuly tə bεʁse tɑ̃dʁəmɑ̃ e tɑ̃dɔʁmiʁ ɑ̃ ʃɑ̃tɑ̃
ʒi oʁε vuly tə dɔne tu lamuʁ kə ʒε ɑ̃ tɑ̃ kə mamɑ̃
ʒi oʁε vuly tɑ̃tɑ̃dʁə ʁiʁə, pləʁe, tə vwaʁ kuʁiʁ
mεz- o ljø də səla ty a pʁefeʁe paʁtiʁ

saʃə kə mεmə si la vi a pʁefeʁe tɑ̃pɔʁte
dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ty i a ta plasə a ʒamε
il ni a pa œ̃ ʒuʁ u ʒə nə pɑ̃sə pa a twa
kaʁ ty ε ɡʁave o plys pʁɔfɔ̃ də mwa

ɑ̃vɔlə twa dɑ̃ sə mɔ̃də kə ty a ʃwazi pətitə fe
mε də tutə ma vi ʒamε ʒə nə sesəʁε də tεme
də lo dəla ty puʁʁa tuʒuʁ mɑ̃tɑ̃dʁə, mə ʁəɡaʁde
twa mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃ kə ʒə nubljəʁε ʒamε