Poème-France.com

Poeme : Mon AmourMon Amour

Ton image dans le ciel
M’invite sous son aile
Et me protège de tout
Pour réaliser mes rêves les plus fous
Dès le premier regard
Il était déjà trop tard
Je suis tombée sous ton charme
Grâce à tes yeux qui me désarment
Tes lèvres me font rêver
Je ne pense plus qu’a t’embrasser
Tu es un soleil au milieu de ma nuit
C’est pour toi que je vis…
Dragonnia

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tɔ̃n- imaʒə dɑ̃ lə sjεl
mɛ̃vitə su sɔ̃n- εlə
e mə pʁɔtεʒə də tu
puʁ ʁealize mε ʁεvə lε plys fus
dε lə pʁəmje ʁəɡaʁ
il etε deʒa tʁo taʁ
ʒə sɥi tɔ̃be su tɔ̃ ʃaʁmə
ɡʁasə a tεz- iø ki mə dezaʁme
tε lεvʁə- mə fɔ̃ ʁεve
ʒə nə pɑ̃sə plys ka tɑ̃bʁase
ty ε œ̃ sɔlεj o miljø də ma nɥi
sε puʁ twa kə ʒə vis…