Poème-France.com

Poeme : L Amour Secret Pour Une AmieL Amour Secret Pour Une Amie

Je te regarde avec mon cœur
Tu m evites sans regarder ma lueur
Absent voila ce que je suis pour toi
Pourtant mes pensees sont lies a toi

L amitie nous lie depuis lontemps
Mais moi je veux te dire ce que je ressent
Une autre personne, tu aimes
C est pour moi une grande peine

Je veux te donner mon cœur
Mais j ai peur que je ne puisse te donner le bonheur
Les roses se fanent durant la fraicheur amoureuse
Mes veines saignent par les blessures belliqueuses

Je souffre et je ne peux rien dire
Ligoté par mes parole je ne peux qu ecrire
Cet ecrit ne sera jamais lu sans doute
Notre route a tous deux se coupent
Dream

PostScriptum

JE VEUX DECLARER MA FLAMME MAIS J AI PEUR DE LA PERDRE COMME AMIE


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tə ʁəɡaʁdə avεk mɔ̃ kœʁ
ty εm əvitə sɑ̃ ʁəɡaʁde ma lɥœʁ
absɑ̃ vwala sə kə ʒə sɥi puʁ twa
puʁtɑ̃ mε pɑ̃si sɔ̃ liz- a twa

εl amiti nu li dəpɥi lɔ̃tɑ̃
mε mwa ʒə vø tə diʁə sə kə ʒə ʁəse
ynə otʁə pεʁsɔnə, ty εmə
se ε puʁ mwa ynə ɡʁɑ̃də pεnə

ʒə vø tə dɔne mɔ̃ kœʁ
mε ʒi ε pœʁ kə ʒə nə pɥisə tə dɔne lə bɔnœʁ
lε ʁozə sə fane dyʁɑ̃ la fʁεʃœʁ amuʁøzə
mε vεnə sεɲe paʁ lε blesyʁə bεllikøzə

ʒə sufʁə e ʒə nə pø ʁjɛ̃ diʁə
liɡɔte paʁ mε paʁɔlə ʒə nə pø k εkʁiʁə
sεt εkʁi nə səʁa ʒamε ly sɑ̃ dutə
nɔtʁə ʁutə a tus dø sə kupe