Poème-France.com

Poeme : Le Bonheur Retrouve Apres La TempeteLe Bonheur Retrouve Apres La Tempete

La tempête du désepoir a détruit mes rêves
L amour est partie dans le souffle du néant
J ai envie d abandonner la vie, plus rien me retient
La douleur attrosse me jette à terre

Je sentai la vie me perdre puis une lumière brilla
Je sentai la chaleur, le réconfort venir en moi
Une sensation perdue depuis lontemps me chatouilla
Un bonheur éclatant frappa mon âme de tout son poids

Une colombe traversa le ciel comme un signe du destin
Mes mains ensanglantés se mirent à trembler par la joie
Mon cauchemar allait il se finir après une si longue marche
Un ange s’ approcha c’ était cette lumiere

Des sanglot remontèrent à ma gorge noué
Les larmes me coulèrent des yeux déjà bien chagriné
Enfin je vis le bien etre sans le chercher dans mes penses
Le cœur leger je volais avec elle

Les ruisseaux de la vie s écoulerent dans le calme
Comme un marin perdu durant la tempête l etoile par sa brillance me sauva
Les ténèbres laissèrent place à un arc en ciel
Le repos peut m être permis après mes heures d insomnies
Dream

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la tɑ̃pεtə dy dezpwaʁ a detʁɥi mε ʁεvə
εl amuʁ ε paʁti dɑ̃ lə suflə dy neɑ̃
ʒi ε ɑ̃vi de abɑ̃dɔne la vi, plys ʁjɛ̃ mə ʁətjɛ̃
la dulœʁ atʁɔsə mə ʒεtə a teʁə

ʒə sɑ̃tε la vi mə pεʁdʁə pɥiz- ynə lymjεʁə bʁija
ʒə sɑ̃tε la ʃalœʁ, lə ʁekɔ̃fɔʁ vəniʁ ɑ̃ mwa
ynə sɑ̃sasjɔ̃ pεʁdɥ dəpɥi lɔ̃tɑ̃ mə ʃatuja
œ̃ bɔnœʁ eklatɑ̃ fʁapa mɔ̃n- amə də tu sɔ̃ pwa

ynə kɔlɔ̃bə tʁavεʁsa lə sjεl kɔmə œ̃ siɲə dy dεstɛ̃
mε mɛ̃z- ɑ̃sɑ̃ɡlɑ̃te sə miʁe a tʁɑ̃ble paʁ la ʒwa
mɔ̃ koʃəmaʁ alε il sə finiʁ apʁεz- ynə si lɔ̃ɡ maʁʃə
œ̃n- ɑ̃ʒə sapʁoʃa setε sεtə lymjəʁə

dε sɑ̃ɡlo ʁəmɔ̃tεʁe a ma ɡɔʁʒə nue
lε laʁmə- mə kulεʁe dεz- iø deʒa bjɛ̃ ʃaɡʁine
ɑ̃fɛ̃ ʒə vis lə bjɛ̃ εtʁə sɑ̃ lə ʃεʁʃe dɑ̃ mε pɑ̃sə
lə kœʁ ləʒe ʒə vɔlεz- avεk εllə

lε ʁɥiso də la vi εs ekuləʁe dɑ̃ lə kalmə
kɔmə œ̃ maʁɛ̃ pεʁdy dyʁɑ̃ la tɑ̃pεtə εl ətwalə paʁ sa bʁijɑ̃sə mə sova
lε tenεbʁə- lεsεʁe plasə a œ̃n- aʁk ɑ̃ sjεl
lə ʁəpo pø εm εtʁə pεʁmiz- apʁε mεz- œʁ de ɛ̃sɔmni