Poème-France.com

Poeme : VampireVampire

Chaque nuit lorsque je fais ma prière
Il descend tout droit des Enfers
Se jetant sur mon corps
Me raprochant toujourd un peu plus de la mort ;
Il dévoile mon cou pâle
Et y plante ses dents si sales…
Mes yeux versent des larmes de sang
Qui rougissent mes draps blancs.
Je m’affaiblis…
Il apaise ses envies…
Je m’agenouille et prend une lame
Mon corps n’est plus celui d’une femme
Je m’ouvre délicatement les veines
Jusqu’à ce que je devienne
A mon tour un vampire
Et de mon sang entiérement me nourir.
Je viens te rejoindre Satan
Pour que tu goûte enfin mon sang…
Dreamofblood

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʃakə nɥi lɔʁskə ʒə fε ma pʁjεʁə
il desɑ̃ tu dʁwa dεz- ɑ̃fe
sə ʒətɑ̃ syʁ mɔ̃ kɔʁ
mə ʁapʁoʃɑ̃ tuʒuʁ œ̃ pø plys də la mɔʁ,
il devwalə mɔ̃ ku palə
e i plɑ̃tə sε dɑ̃ si salə…
mεz- iø vεʁse dε laʁmə- də sɑ̃
ki ʁuʒise mε dʁa blɑ̃.
ʒə mafεbli…
il apεzə sεz- ɑ̃vi…
ʒə maʒənujə e pʁɑ̃t- ynə lamə
mɔ̃ kɔʁ nε plys səlɥi dynə famə
ʒə muvʁə delikatəmɑ̃ lε vεnə
ʒyska sə kə ʒə dəvjεnə
a mɔ̃ tuʁ œ̃ vɑ̃piʁə
e də mɔ̃ sɑ̃ ɑ̃tjeʁəmɑ̃ mə nuʁiʁ.
ʒə vjɛ̃ tə ʁəʒwɛ̃dʁə satɑ̃
puʁ kə ty ɡutə ɑ̃fɛ̃ mɔ̃ sɑ̃…