Poème-France.com

Poeme : ¤Petit Ange¤¤Petit Ange¤

Petit ange,

Laisse moi sourir, juste un moment
Car je n’en ai pas encore eu le temps
Et maintenant je voudrai partir
Pour arreter enfin de soufrir…
Dans mes draps blancs
Doucement je ferai couler mon sang
Comme chaque fois que j’ai mal
Et que je me demande quelle doit etre la solution finale.
Jusqu’au jour ou j’irai couper mes veines
Peut etre que là vous comprendrez toute ma peine.

Les bras lacérés de ma souffrance interieure
Je vous parle de mon malheur
Pardonnez moi, je ne devrais pas me plaindre
Tous ces gens qui doivent mourir alors qu’il ne l’on pas choisis
Même si le dernier jour, je finis par le craindre
Je suis sure qu’on se retrouvera au paradis…
Dreamofblood

PostScriptum

Je suis vraiment très mal et excusez moi de mes poemes qui sont extrememen noir mais pour moi c un moyen qui jespere m’aidera a aller mieux. bisous


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pəti ɑ̃ʒə,

lεsə mwa suʁiʁ, ʒystə œ̃ mɔmɑ̃
kaʁ ʒə nɑ̃n- ε pa ɑ̃kɔʁə y lə tɑ̃
e mɛ̃tənɑ̃ ʒə vudʁε paʁtiʁ
puʁ aʁəte ɑ̃fɛ̃ də sufʁiʁ…
dɑ̃ mε dʁa blɑ̃
dusəmɑ̃ ʒə fəʁε kule mɔ̃ sɑ̃
kɔmə ʃakə fwa kə ʒε mal
e kə ʒə mə dəmɑ̃də kεllə dwa εtʁə la sɔlysjɔ̃ finalə.
ʒysko ʒuʁ u ʒiʁε kupe mε vεnə
pø εtʁə kə la vu kɔ̃pʁɑ̃dʁe tutə ma pεnə.

lε bʁa laseʁe də ma sufʁɑ̃sə ɛ̃təʁjəʁə
ʒə vu paʁlə də mɔ̃ malœʁ
paʁdɔne mwa, ʒə nə dəvʁε pa mə plɛ̃dʁə
tus sε ʒɑ̃ ki dwave muʁiʁ alɔʁ kil nə lɔ̃ pa ʃwazi
mεmə si lə dεʁnje ʒuʁ, ʒə fini paʁ lə kʁɛ̃dʁə
ʒə sɥi syʁə kɔ̃ sə ʁətʁuvəʁa o paʁadi…