Poème-France.com

Poeme : ¤Je T’Aimais, Je T’Aime Et Je T’Aimerai¤¤Je T’Aimais, Je T’Aime Et Je T’Aimerai¤

Lorsque je t’ai appercu avc une autre que moi
Mon cœur s’est remit a saigner
Mais pas aussi fort que lorsque tu m’as quitter…
Laisse moi encore un peu de toi

Les larmes qui coulent sur mes joues
Me font encore tellement souffrir
Car je vois mon dernier espoir mourir
Devant ce regard tendre et flou

Je pensais enfin t’avoir oublier
Mais mnt ma mémoire se retrouve face
A des souvenirs qui reviennent en masse
Et ce verbe « aimer » que j’ai tant de fois conjuguer

Je sais que seule la mort pourra me séparer
De toutes les pensées qui me hantent
Et de tous les rêves qui me mentent
Car rien ne peut se réaliser

J’ai été ton amante
Mais aussi celle a qui tu as confier
Ton cœur, ton âme et tes secrets
Et celle que tu trouvais si charmante

Mon corps ne vivait que pour toi
Et lorsque pour la dernière fois ton regard s’est posé sur moi
J’ai senti que ton cœur battait encore
Mais plus assez fort…
Dreamofblood

PostScriptum

c dur l’amour


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lɔʁskə ʒə tε apεʁky avk ynə otʁə kə mwa
mɔ̃ kœʁ sε ʁəmi a sεɲe
mε pa osi fɔʁ kə lɔʁskə ty ma kite…
lεsə mwa ɑ̃kɔʁə œ̃ pø də twa

lε laʁmə- ki kule syʁ mε ʒu
mə fɔ̃ ɑ̃kɔʁə tεllmɑ̃ sufʁiʁ
kaʁ ʒə vwa mɔ̃ dεʁnje εspwaʁ muʁiʁ
dəvɑ̃ sə ʁəɡaʁ tɑ̃dʁə e flu

ʒə pɑ̃sεz- ɑ̃fɛ̃ tavwaʁ ublje
mε εm εn te ma memwaʁə sə ʁətʁuvə fasə
a dε suvəniʁ ki ʁəvjεne ɑ̃ masə
e sə vεʁbə « εməʁ » kə ʒε tɑ̃ də fwa kɔ̃ʒyɡe

ʒə sε kə sələ la mɔʁ puʁʁa mə sepaʁe
də tutə lε pɑ̃se ki mə-ɑ̃te
e də tus lε ʁεvə ki mə mɑ̃te
kaʁ ʁjɛ̃ nə pø sə ʁealize

ʒε ete tɔ̃n- amɑ̃tə
mεz- osi sεllə a ki ty a kɔ̃fje
tɔ̃ kœʁ, tɔ̃n- amə e tε sεkʁε
e sεllə kə ty tʁuvε si ʃaʁmɑ̃tə

mɔ̃ kɔʁ nə vivε kə puʁ twa
e lɔʁskə puʁ la dεʁnjεʁə fwa tɔ̃ ʁəɡaʁ sε poze syʁ mwa
ʒε sɑ̃ti kə tɔ̃ kœʁ batε ɑ̃kɔʁə
mε plysz- ase fɔʁ…