Poème-France.com

Poeme : BlessureBlessure

Toi à qui je pense jour et nuit,
Mon âme s’est evadée.
Et depuis je ne fais que souffrir,
Tu ne peu pas avoir idée,
Du mal que tu as pu me faire subir.
Toutes ces si longues années avec les remords,
La peur de dire la verité.
Aujourd’hui je souhaite ta mort,
Pour récuperer mon âme,
Pour toute l’eternité.
Tu as ouvert une plaie,
Qui ne se refermera jamais.
Tu as détruis mon enfance sans que tu es un regret,
Le temps n’efface pas les blessures
Mais je te haïrai à jamais. .
Dreams-Love

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa a ki ʒə pɑ̃sə ʒuʁ e nɥi,
mɔ̃n- amə sεt- əvade.
e dəpɥi ʒə nə fε kə sufʁiʁ,
ty nə pø pa avwaʁ ide,
dy mal kə ty a py mə fεʁə sybiʁ.
tutə sε si lɔ̃ɡz- anez- avεk lε ʁəmɔʁd,
la pœʁ də diʁə la vəʁite.
oʒuʁdɥi ʒə suεtə ta mɔʁ,
puʁ ʁekypəʁe mɔ̃n- amə,
puʁ tutə lətεʁnite.
ty a uvεʁ ynə plε,
ki nə sə ʁəfεʁməʁa ʒamε.
ty a detʁɥi mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə sɑ̃ kə ty ε œ̃ ʁəɡʁε,
lə tɑ̃ nefasə pa lε blesyʁə
mε ʒə tə-ajʁε a ʒamε.