Poème-France.com

Poeme : ThalieThalie

Une de tes sœur se fiche de moi
Puisque trop peu de talent j’ai
Pour ecrire en vers, je crois bien
Que jamais je ne réussirais

Mais qu’importe Thalie, puisque tu es la
Si encore je ne sait pas bien faire
Je sent que tu veille, en tous cas
Qu’jour je sois inspirée j’espère

Et Thalie, lorsque j’y serais enfin
Sur cette sombre scène je sent
Que toi et tes douces mains
Sonneront un triomphe en vent

Je suis mediocre au stylo
Si maladroite en photo
Tant mauvaise en loi
Trop peut habile de ma voix

Alors Thalie, il n’y a que toi
Qui pourrais un jour me porter
Dans le monde qui me fait rêver
La sccène en qui je crois
Eau Rouge

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə də tε sœʁ sə fiʃə də mwa
pɥiskə tʁo pø də talɑ̃ ʒε
puʁ εkʁiʁə ɑ̃ vεʁ, ʒə kʁwa bjɛ̃
kə ʒamε ʒə nə ʁeysiʁε

mε kɛ̃pɔʁtə tali, pɥiskə ty ε la
si ɑ̃kɔʁə ʒə nə sε pa bjɛ̃ fεʁə
ʒə sɑ̃ kə ty vεjə, ɑ̃ tus ka
kʒuʁ ʒə swaz- ɛ̃spiʁe ʒεspεʁə

e tali, lɔʁskə ʒi səʁεz- ɑ̃fɛ̃
syʁ sεtə sɔ̃bʁə sεnə ʒə sɑ̃
kə twa e tε dusə mɛ̃
sɔnəʁɔ̃ œ̃ tʁjɔ̃fə ɑ̃ vɑ̃

ʒə sɥi mədjɔkʁə o stilo
si maladʁwatə ɑ̃ fɔto
tɑ̃ movεzə ɑ̃ lwa
tʁo pø-abilə də ma vwa

alɔʁ tali, il ni a kə twa
ki puʁʁεz- œ̃ ʒuʁ mə pɔʁte
dɑ̃ lə mɔ̃də ki mə fε ʁεve
la sksεnə ɑ̃ ki ʒə kʁwa