Poème-France.com

Poeme : Le Gémeau Et L’OiseauLe Gémeau Et L’Oiseau

Je voudrais être ta branche « balance »
Là ou tu chantes les jours d’abondance,
Ou le bon nid copain,
Là ou tu serais bien les nuits chagrins.

Tu es l’âme de mes lambeaux,
Le remède à tous mes maux ;
Tu adoucis ma solitude
Et tu donnes à mon cœur sa plénitude.

Je voudrais que tu sois mien !
Mais à personne tu n’appartiens,
Et si je te mets des barreaux :
Tu ne serais plus un oiseau.

Alors, je te préfère là-haut :
Entre ciel et terre : tu es si beau ! !
Mais dis… Entre deux vols,
Viens te poser sur mon épaule.
El Papangue

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vudʁεz- εtʁə ta bʁɑ̃ʃə « balɑ̃sə »
la u ty ʃɑ̃tə lε ʒuʁ dabɔ̃dɑ̃sə,
u lə bɔ̃ nid kɔpɛ̃,
la u ty səʁε bjɛ̃ lε nɥi ʃaɡʁɛ̃.

ty ε lamə də mε lɑ̃bo,
lə ʁəmεdə a tus mε mo,
ty adusi ma sɔlitydə
e ty dɔnəz- a mɔ̃ kœʁ sa plenitydə.

ʒə vudʁε kə ty swa mjɛ̃ !
mεz- a pεʁsɔnə ty napaʁtjɛ̃,
e si ʒə tə mεt dε baʁo :
ty nə səʁε plysz- œ̃n- wazo.

alɔʁ, ʒə tə pʁefεʁə la-o :
ɑ̃tʁə sjεl e teʁə : ty ε si bo ! !
mε di… ɑ̃tʁə dø vɔl,
vjɛ̃ tə poze syʁ mɔ̃n- epolə.