Poème-France.com

Poeme : I Want You To Know Who I AmI Want You To Know Who I Am

I want you to know who I am.
I’m not as strong as I may seem.
You think I’m strong, though weak I am.
But we both are on the same team.
Frail and sentimental we are.
You’ve never seen me cry. I do !
I’m worried about you. We are !
People hurt me, even you do.
But I survive’cause I love you.
Brotherlike is my love for you.
And I’m a girl that feels and cry’s.
And I get scared, when I’m alone
So no one sees me shake and cry.
You never saw cause I’m alone.

For Jas
09/07/99
Emma Lalonde

PostScriptum

May we never grow apart.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

i wɑ̃ iu to knɔw wo i am.
iεm no a stʁɔ̃ɡ a i mε sim.
iu tɛ̃k iεm stʁɔ̃ɡ, tuɡ wəak i am.
byt wə bɔt aʁə ɔ̃ tə samə təam.
fʁaj ɑ̃d sɑ̃timɑ̃al wə aʁə.
iuvə nəve sin mə kʁi. i do !
iεm wɔʁjε abu iu. wə aʁə !
pəɔplə yʁ mə, əvɛ̃ iu do.
byt i syʁvivəkozə i lɔvə iu.
bʁɔtεʁlikə is mi lɔvə fɔʁ iu.
ɑ̃d iεm a ʒiʁl ta filz- ɑ̃d kʁiεs.
ɑ̃d i ʒεt skaʁεd, wɛ̃ iεm alɔnə
so no ɔnə si mə ʃakə ɑ̃d kʁi.
iu nəve saw kozə iεm alɔnə.

fɔʁ ʒas
zeʁo nəf slaʃ zeʁo sεt slaʃ katʁə vɛ̃- diz- nəf