Univers de poésie d'un auteur

Poème:L’après

Le Poème

J’ai beau me dire que tu es l’homme le plus infâme
Et odieux que j’ai connu dans ma petite existence,
En vain ; je ne parviens pas, à te chasser de mon âme
Malgré les innombrables fois où tu m’as offensé !
Je devrais sentir monter ma rancune et vengeance…
Elle ne vient ni même ne passe dans mes pensées.

Pourquoi parcours-tu encore mes pensées jour et nuit ?
Serais-ce que mon âme te soit encor dévouée ?
Cet flam ne pourrait-elle pas s’éteindre au fond du puits,
Que je puisse en finir avec cette histoire sans fin
Afin d’en retirer le nœud de ma gorge nouée ?
Mais j’ai beau m’acharner, tous ces durs efforts sont en vains.

Puisque ma mémoire et mon cœur ne peuvent t’oublier,
Alors j’ai décidé que je conquerirait ton âme
Par toutes les façons possibles : je t’ignorerai,
Je te ferai des avances, je te sourirai et je te séduirai
Jusqu’à ce que tu ne puisses résister à mes charmes.
Tu verras, tu seras à bout d’halein, je t’epuis’rai.

Mais puisque je ne peux ni t’avoire, ni t’oublier
Je souffrirai en silence jusqu’au dernier soupir.
Or ma joie et mes plaisirs ne seront jamais entier.
Nul ne pourra te ressembler ni même te mimer
Et nul dans ce vaste monde que j’irais parcourir
Ne pourra, de ma propre personne, être ainsi aimer.

-1997-
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Emma Lalonde

Poète Emma Lalonde

Emma Lalonde a publié sur le site 61 écrits. Emma Lalonde est membre du site depuis l'année 2002.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: L’aprèsjai=beau=me=dire=que=tu=es=l=hom=me=le=plus=in=fâme 14
et=o=dieux=que=jai=con=nu=dans=ma=pe=ti=te=exis=tence 14
en=vain=je=ne=par=viens=pas=à=te=chas=ser=de=mon=âme 14
mal=gré=les=in=nom=bra=bles=fois=où=tu=mas=of=fen=sé 14
je=de=vrais=sen=tir=mon=ter=ma=ran=cu=ne=et=ven=geance 14
el=le=ne=vient=ni=mê=me=ne=pas=se=dans=mes=pen=sées 14

pour=quoi=par=cours=tu=en=co=re=mes=pen=sées=jour=et=nuit 14
se=rais=ce=que=mon=â=me=te=soit=en=cor=dé=vouée 13
cet=flam=ne=pour=rait=tel=le=pas=sé=teindre=au=fond=du=puits 14
que=je=puisseen=fi=nir=a=vec=cet=te=his=toi=re=sans=fin 14
a=fin=den=re=ti=rer=le=nœud=de=ma=gor=ge=nouée 13
mais=jai=beau=ma=char=ner=tous=ces=durs=ef=forts=sont=en=vains 14

puis=que=ma=mé=moi=re=et=mon=cœur=ne=peu=vent=tou=blier 14
a=lors=jai=dé=ci=dé=que=je=con=que=ri=rait=ton=âme 14
par=tou=tes=les=fa=çons=pos=si=bles=je=ti=gno=re=rai 14
je=te=fe=rai=des=a=vances=je=te=sou=ri=rai=et=je=te=sé=dui=rai 18
jus=quà=ce=que=tu=ne=puis=ses=ré=sis=ter=à=mes=charmes 14
tu=ver=ras=tu=se=ras=à=bout=dha=lein=je=te=puis=rai 14

mais=puis=que=je=ne=peux=ni=ta=voi=re=ni=tou=bli=er 14
je=souf=fri=rai=en=si=len=ce=jus=quau=der=nier=sou=pir 14
or=ma=joie=et=mes=plai=sirs=ne=se=ront=ja=mais=en=tier 14
nul=ne=pour=ra=te=res=sem=bler=ni=mê=me=te=mi=mer 14
et=nul=dans=ce=vas=te=mon=de=que=ji=rais=par=cou=rir 14
ne=pour=ra=de=ma=propre=per=son=ne=ê=treain=si=ai=mer 14

moins=mil=le=neuf=cent=qua=tre=vingt=dix=sept 10
Phonétique : L’aprèsʒε bo mə diʁə kə ty ε lɔmə lə plysz- ɛ̃famə
e ɔdjø kə ʒε kɔny dɑ̃ ma pətitə εɡzistɑ̃sə,
ɑ̃ vɛ̃, ʒə nə paʁvjɛ̃ pa, a tə ʃase də mɔ̃n- amə
malɡʁe lεz- inɔ̃bʁablə fwaz- u ty ma ɔfɑ̃se !
ʒə dəvʁε sɑ̃tiʁ mɔ̃te ma ʁɑ̃kynə e vɑ̃ʒɑ̃sə…
εllə nə vjɛ̃ ni mεmə nə pasə dɑ̃ mε pɑ̃se.

puʁkwa paʁkuʁ ty ɑ̃kɔʁə mε pɑ̃se ʒuʁ e nɥi ?
səʁε sə kə mɔ̃n- amə tə swa ɑ̃kɔʁ devue ?
sεt flam nə puʁʁε tεllə pa setɛ̃dʁə o fɔ̃ dy pɥi,
kə ʒə pɥisə ɑ̃ finiʁ avεk sεtə istwaʁə sɑ̃ fɛ̃
afɛ̃ dɑ̃ ʁətiʁe lə neyd də ma ɡɔʁʒə nue ?
mε ʒε bo maʃaʁne, tus sε dyʁz- efɔʁ sɔ̃t- ɑ̃ vɛ̃.

pɥiskə ma memwaʁə e mɔ̃ kœʁ nə pəve tublje,
alɔʁ ʒε deside kə ʒə kɔ̃kəʁiʁε tɔ̃n- amə
paʁ tutə lε fasɔ̃ pɔsiblə : ʒə tiɲɔʁəʁε,
ʒə tə fəʁε dεz- avɑ̃sə, ʒə tə suʁiʁε e ʒə tə sedɥiʁε
ʒyska sə kə ty nə pɥisə ʁeziste a mε ʃaʁmə.
ty veʁa, ty səʁaz- a bu dalɛ̃, ʒə təpɥisʁε.

mε pɥiskə ʒə nə pø ni tavwaʁə, ni tublje
ʒə sufʁiʁε ɑ̃ silɑ̃sə ʒysko dεʁnje supiʁ.
ɔʁ ma ʒwa e mε plεziʁ nə səʁɔ̃ ʒamεz- ɑ̃tje.
nyl nə puʁʁa tə ʁəsɑ̃ble ni mεmə tə mime
e nyl dɑ̃ sə vastə mɔ̃də kə ʒiʁε paʁkuʁiʁ
nə puʁʁa, də ma pʁɔpʁə pεʁsɔnə, εtʁə ɛ̃si εme.

mwɛ̃ milə nəf sɑ̃ katʁə vɛ̃- di- sεt
Syllabes Phonétique : L’aprèsʒε=bo=mə=di=ʁə=kə=ty=ε=lɔ=mə=lə=plys=zɛ̃=famə 14
e=ɔ=djøkə=ʒε=kɔ=ny=dɑ̃=ma=pə=ti=tə=εɡ=zis=tɑ̃sə 14
ɑ̃=vɛ̃=ʒə=nə=paʁ=vjɛ̃=pa=a=tə=ʃa=se=də=mɔ̃=namə 14
mal=ɡʁe=lε=zi=nɔ̃=bʁa=blə=fwa=zu=ty=ma=ɔ=fɑ̃=se 14
ʒə=də=vʁε=sɑ̃=tiʁ=mɔ̃=te=ma=ʁɑ̃=ky=nə=e=vɑ̃=ʒɑ̃sə 14
εl=lə=nə=vjɛ̃=ni=mε=mə=nə=pa=sə=dɑ̃=mε=pɑ̃=se 14

puʁ=kwa=paʁ=kuʁ=ty=ɑ̃=kɔ=ʁə=mε=pɑ̃=se=ʒuʁ=e=nɥi 14
sə=ʁε=sə=kə=mɔ̃=na=mə=tə=swa=ɑ̃=kɔʁ=de=vu=e 14
sεt=flam=nə=puʁ=ʁε=tεl=lə=pase=tɛ̃=dʁə=o=fɔ̃=dy=pɥi 14
kə=ʒə=pɥisəɑ̃=fi=niʁ=a=vεk=sε=tə=is=twa=ʁə=sɑ̃=fɛ̃ 14
a=fɛ̃=dɑ̃ʁə=ti=ʁe=lə=ne=yd=də=ma=ɡɔʁ=ʒə=nu=e 14
mε=ʒε=bo=ma=ʃaʁ=ne=tus=sε=dyʁ=ze=fɔʁ=sɔ̃=tɑ̃=vɛ̃ 14

pɥis=kə=ma=me=mwa=ʁə=e=mɔ̃=kœʁ=nə=pə=ve=tu=blje 14
a=lɔʁ=ʒε=de=si=de=kə=ʒə=kɔ̃=kə=ʁi=ʁε=tɔ̃=namə 14
paʁ=tu=tə=lε=fa=sɔ̃=pɔ=si=blə=ʒə=ti=ɲɔ=ʁə=ʁε 14
ʒə=tə=fə=ʁε=dε=za=vɑ̃sə=ʒə=tə=su=ʁi=ʁε=e=ʒə=tə=sed=ɥi=ʁε 18
ʒys=ka=sə=kə=ty=nə=pɥi=sə=ʁe=zis=te=a=mε=ʃaʁmə 14
ty=ve=ʁa=ty=sə=ʁa=za=bu=da=lɛ̃=ʒə=təp=ɥi=sʁε 14

mε=pɥis=kə=ʒə=nə=pø=ni=ta=vwa=ʁə=ni=tu=blj=e 14
ʒə=su=fʁi=ʁε=ɑ̃=si=lɑ̃=sə=ʒys=ko=dεʁ=nje=su=piʁ 14
ɔʁ=ma=ʒwa=e=mε=plε=ziʁ=nə=sə=ʁɔ̃=ʒa=mε=zɑ̃=tje 14
nyl=nə=puʁ=ʁa=tə=ʁə=sɑ̃=ble=ni=mε=mə=tə=mi=me 14
e=nyl=dɑ̃=sə=vas=tə=mɔ̃=də=kə=ʒi=ʁε=paʁ=ku=ʁiʁ 14
nə=puʁ=ʁa=də=ma=pʁɔpʁə=pεʁ=sɔ=nə=ε=tʁəɛ̃=si=ε=me 14

mwɛ̃=mi=lə=nəf=sɑ̃=ka=tʁə=vɛ̃=di=sεt 10

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
25/10/2004 00:00Miaous

Vraiment un très beau poème!!
Le style m’a agréablement surpris en tout cas

Auteur de Poésie
09/12/2004 00:00Dominiquejosse

très joli poème, très triste
félicitation

Auteur de Poésie
06/04/2005 02:10Lancu, Cooloost

Waou il date de 97 ?
Tes poèmes sont sans équivoque les réflets de ton vécu, de ton passé. On ressent le cri de ton coeur, et je t’admire pour cela. Car même si mes poèmes parlent un peu de mon passé, je ne suis pas assez courageux de l’affirmer tel qu’il est, une chose que je devrais faire, cela me soulagerait...
Je dois aussi t’avouer une chose, tes poèmes aussi m’ont beaucoup inspiré. Il me suffit d’une expression, d’un mot, et mon inspiration s’en nourrit.
Nourrit ma muse, chère Emma, de ta poésie de coeur.
Cooloost.

Auteur de Poésie
17/07/2011 17:18Titenati

Magnifique!!! On ressent la déchirure et la douleur, touchée!!!