Poeme : Le Rêve

Le Rêve

Toi, biche, Ô toi si gracieuse,
Toi qui cours si élégamment.
Que tu me sembles précieuse
Quand tu passes en bondissant
De pierre en pierre, Ô combien
De grâces te sont accordées…
Il me vient le rêve suivant :
Je voudrais tant te ressembler.

Lionne, tu cours à si grande vitesse…
Toi qui es incroyablement agile,
Qui va chercher tes proies dans les crevasses.
Nous ne pouvons te voir en ville.
Toi, lionne qui viens t’abreuver au Nil.
Ah, comme j’aimerais te retrouver
Loin, loin, très loin de ces horribles villes ;
Je voudrais tant te ressembler.

Ours, pour ta force je t’envie,
Ta grande force qui te sers
À protéger tes tous petits
De toutes sortes de panthères.
Et toi qui es très populaire
Pour ta si grande habilité.
Ô toi qui dort pendant l’hiver,
Je voudrais tant te ressembler.

Toi, animal si loin des villes
Jamais je ne te rêverais
Car il me faut partir pour Lille ;
Je voudrais tant te ressembler.

16/04/97

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Rêve

  toi=bi=che=ô=toi=si=gra=cieuse 8
  toi=qui=cours=si=é=lé=gam=ment 8
  que=tu=me=sem=bles=pré=cieu=se 8
  quand=tu=pas=ses=en=bon=dis=sant 8
  de=pierre=en=pier=re=ô=com=bien 8
  de=grâ=ces=te=sont=ac=cor=dées 8
  il=me=vient=le=rê=ve=sui=vant 8
  je=vou=drais=tant=te=res=sem=bler 8

  lionne=tu=cours=à=si=grande=vi=tes=se 9
  toi=qui=es=in=croyable=ment=a=gile 8
  qui=va=cher=cher=tes=proies=dans=les=cre=vasses 10
  nous=ne=pou=vons=te=voir=en=ville 8
  toi=lionne=qui=viens=ta=breu=ver=au=nil 9
  ah=comme=jai=me=rais=te=re=trou=ver 9
  loin=loin=très=loin=de=ces=hor=ribles=villes 9
  je=vou=drais=tant=te=res=sem=bler 8

  ours=pour=ta=for=ce=je=ten=vie 8
  ta=gran=de=for=ce=qui=te=sers 8
  à=pro=té=ger=tes=tous=pe=tits 8
  de=tou=tes=sor=tes=de=pan=thères 8
  et=toi=qui=es=très=po=pu=laire 8
  pour=ta=si=grande=ha=bi=li=té 8
  ô=toi=qui=dort=pen=dant=lhi=ver 8
  je=vou=drais=tant=te=res=sem=bler 8

  toi=a=ni=mal=si=loin=des=villes 8
  ja=mais=je=ne=te=rê=ve=rais 8
  car=il=me=faut=par=tir=pour=lille 8
  je=vou=drais=tant=te=res=sem=bler 8

  seize=s=la=sh=zé=ro=qua=tre=s=la=sh=qua=tre=vingt=dix=sept 16
 • Phonétique : Le Rêve

  twa, biʃə, o twa si ɡʁasjøzə,
  twa ki kuʁ si eleɡamɑ̃.
  kə ty mə sɑ̃blə pʁesjøzə
  kɑ̃ ty pasəz- ɑ̃ bɔ̃disɑ̃
  də pjeʁə ɑ̃ pjeʁə, o kɔ̃bjɛ̃
  də ɡʁasə tə sɔ̃t- akɔʁde…
  il mə vjɛ̃ lə ʁεvə sɥivɑ̃ :
  ʒə vudʁε tɑ̃ tə ʁəsɑ̃ble.

  ljɔnə, ty kuʁz- a si ɡʁɑ̃də vitεsə…
  twa ki ε ɛ̃kʁwajabləmɑ̃ aʒilə,
  ki va ʃεʁʃe tε pʁwa dɑ̃ lε kʁəvasə.
  nu nə puvɔ̃ tə vwaʁ ɑ̃ vilə.
  twa, ljɔnə ki vjɛ̃ tabʁəve o nil.
  a, kɔmə ʒεməʁε tə ʁətʁuve
  lwɛ̃, lwɛ̃, tʁε lwɛ̃ də sεz- ɔʁiblə vilə,
  ʒə vudʁε tɑ̃ tə ʁəsɑ̃ble.

  uʁ, puʁ ta fɔʁsə ʒə tɑ̃vi,
  ta ɡʁɑ̃də fɔʁsə ki tə sεʁ
  a pʁɔteʒe tε tus pəti
  də tutə sɔʁtə- də pɑ̃tεʁə.
  e twa ki ε tʁε pɔpylεʁə
  puʁ ta si ɡʁɑ̃də-abilite.
  o twa ki dɔʁ pɑ̃dɑ̃ livεʁ,
  ʒə vudʁε tɑ̃ tə ʁəsɑ̃ble.

  twa, animal si lwɛ̃ dε vilə
  ʒamε ʒə nə tə ʁεvəʁε
  kaʁ il mə fo paʁtiʁ puʁ lijə,
  ʒə vudʁε tɑ̃ tə ʁəsɑ̃ble.

  sεzə slaʃ zeʁo katʁə slaʃ katʁə vɛ̃- di- sεt
 • Syllabes Phonétique : Le Rêve

  twa=bi=ʃə=o=twa=si=ɡʁa=sjøzə 8
  twa=ki=kuʁ=si=e=le=ɡa=mɑ̃ 8
  kə=ty=mə=sɑ̃=blə=pʁe=sjø=zə 8
  kɑ̃=ty=pa=sə=zɑ̃=bɔ̃=di=sɑ̃ 8
  də=pjeʁə=ɑ̃=pje=ʁə=o=kɔ̃=bjɛ̃ 8
  də=ɡʁa=sə=tə=sɔ̃=ta=kɔʁ=de 8
  il=mə=vjɛ̃=lə=ʁε=və=sɥi=vɑ̃ 8
  ʒə=vu=dʁε=tɑ̃=tə=ʁə=sɑ̃=ble 8

  ljɔnə=ty=kuʁ=za=si=ɡʁɑ̃=də=vitεsə 8
  twa=ki=ε=ɛ̃=kʁwa=jablə=mɑ̃=aʒilə 8
  ki=va=ʃεʁ=ʃe=tε=pʁwa=dɑ̃=lεkʁə=vasə 9
  nu=nə=pu=vɔ̃=tə=vwaʁ=ɑ̃=vilə 8
  twa=ljɔnə=ki=vjɛ̃=ta=bʁə=ve=o=nil 9
  a=kɔmə=ʒε=mə=ʁε=təʁə=tʁu=ve 8
  lwɛ̃=lwɛ̃=tʁε=lwɛ̃də=sε=zɔ=ʁi=blə=vilə 9
  ʒə=vu=dʁε=tɑ̃=tə=ʁə=sɑ̃=ble 8

  uʁ=puʁ=ta=fɔʁ=sə=ʒə=tɑ̃=vi 8
  ta=ɡʁɑ̃=də=fɔʁ=sə=ki=tə=sεʁ 8
  a=pʁɔ=te=ʒe=tε=tus=pə=ti 8
  də=tu=tə=sɔʁ=tə=də=pɑ̃=tεʁə 8
  e=twa=ki=ε=tʁε=pɔ=py=lεʁə 8
  puʁ=ta=si=ɡʁɑ̃=də-a=bi=li=te 9
  o=twa=ki=dɔʁ=pɑ̃=dɑ̃=li=vεʁ 8
  ʒə=vu=dʁε=tɑ̃=tə=ʁə=sɑ̃=ble 8

  twa=a=ni=mal=si=lwɛ̃=dε=vilə 8
  ʒa=mε=ʒə=nə=tə=ʁε=və=ʁε 8
  kaʁ=il=mə=fo=paʁ=tiʁ=puʁ=lijə 8
  ʒə=vu=dʁε=tɑ̃=tə=ʁə=sɑ̃=ble 8

  sεzə=slaʃ=ze=ʁo=katʁə=slaʃ=ka=tʁə=vɛ̃=di=sεt 11

PostScriptum

Aucun

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/09/2014 22:00Melly-Mellow

Lille ça peut aussi être très sauvage comme ville... Enfin... Peut-être pas tant que ça ! En tout cas, très joli poème en hommage à des animaux dignes d’être des rois/reines !
Amicalement, merci du partage !