Poeme : Souviens Toi

Souviens Toi

Souviens toi de nos temps passés
Où nous marchions côte à côte
Dans l’ignorance mais sans gêne.
Nous étions jeune et si heureux.

Ô doux souvenir terminé !
Pourquoi ne peux-tu revenir ?
J’aimerai tant te retrouver
Que de nouveau nous souriions.

Mais je sais, je n’aurais pas dû
Car maintenant nous n’aurons plus
Ce futur que j’ai espéré.

Morne et douloureuse est la vie
Que mon éternelle sottise
A bouleversé à jamais.

Et ce sont ces trois simple mots,
Trois mots qui donnèrent à mes rêves
Un abîme comme réponse.

Je ne sais si pour nous amis
Existe encore maintenant.
Amis pour nous n’est plus qu’histoire.

De ma seule faute, mes rêves
N’auront jamais la moindre chance
Ni le moindre espoir d’être ce
Qu’ils voulaient être : Réalité.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Souviens Toi

  sou=viens=toi=de=nos=temps=pas=sés 8
  où=nous=mar=chions=cô=te=à=côte 8
  dans=li=gno=ran=ce=mais=sans=gêne 8
  nous=é=tions=jeune=et=si=heu=reux 8

  ô=doux=sou=ve=nir=ter=mi=né 8
  pour=quoi=ne=peux=tu=re=ve=nir 8
  jai=me=rai=tant=te=re=trou=ver 8
  que=de=nou=veau=nous=sou=rii=ons 8

  mais=je=sais=je=nau=rais=pas=dû 8
  car=main=te=nant=nous=nau=rons=plus 8
  ce=fu=tur=que=jai=es=pé=ré 8

  morneet=dou=lou=reu=se=est=la=vie 8
  que=mon=é=ter=nel=le=sot=tise 8
  a=bou=le=ver=sé=à=ja=mais 8

  et=ce=sont=ces=trois=sim=ple=mots 8
  trois=mots=qui=don=nèrent=à=mes=rêves 8
  un=a=bî=me=com=me=ré=ponse 8

  je=ne=sais=si=pour=nous=a=mis 8
  exis=te=en=co=re=main=te=nant 8
  a=mis=pour=nous=nest=plus=qu=his=toire 9

  de=ma=seu=le=fau=te=mes=rêves 8
  nau=ront=ja=mais=la=moin=dre=chance 8
  ni=le=moindre=es=poir=dê=tre=ce 8
  quils=vou=laient=être=ré=a=li=té 8
 • Phonétique : Souviens Toi

  suvjɛ̃ twa də no tɑ̃ pase
  u nu maʁʃjɔ̃ kotə a kotə
  dɑ̃ liɲɔʁɑ̃sə mε sɑ̃ ʒεnə.
  nuz- esjɔ̃ ʒənə e si œʁø.

  o du suvəniʁ tεʁmine !
  puʁkwa nə pø ty ʁəvəniʁ ?
  ʒεməʁε tɑ̃ tə ʁətʁuve
  kə də nuvo nu suʁjjɔ̃.

  mε ʒə sε, ʒə noʁε pa dy
  kaʁ mɛ̃tənɑ̃ nu noʁɔ̃ plys
  sə fytyʁ kə ʒε εspeʁe.

  mɔʁnə e duluʁøzə ε la vi
  kə mɔ̃n- etεʁnεllə sɔtizə
  a buləvεʁse a ʒamε.

  e sə sɔ̃ sε tʁwa sɛ̃plə mo,
  tʁwa mo ki dɔnεʁe a mε ʁεvə
  œ̃n- abimə kɔmə ʁepɔ̃sə.

  ʒə nə sε si puʁ nuz- ami
  εɡzistə ɑ̃kɔʁə mɛ̃tənɑ̃.
  ami puʁ nu nε plys kistwaʁə.

  də ma sələ fotə, mε ʁεvə
  noʁɔ̃ ʒamε la mwɛ̃dʁə ʃɑ̃sə
  ni lə mwɛ̃dʁə εspwaʁ dεtʁə sə
  kil vulε εtʁə : ʁealite.
 • Syllabes Phonétique : Souviens Toi

  su=vjɛ̃=twa=də=no=tɑ̃=pa=se 8
  u=nu=maʁ=ʃjɔ̃=ko=tə=a=kotə 8
  dɑ̃=li=ɲɔ=ʁɑ̃=sə=mε=sɑ̃=ʒεnə 8
  nu=ze=sjɔ̃ʒə=nə=e=si=œ=ʁø 8

  o=du=su=və=niʁ=tεʁ=mi=ne 8
  puʁ=kwa=nə=pø=ty=ʁə=və=niʁ 8
  ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=tə=ʁə=tʁu=ve 8
  kə=də=nu=vo=nu=suʁ=jj=ɔ̃ 8

  mε=ʒə=sε=ʒə=no=ʁε=pa=dy 8
  kaʁ=mɛ̃=tə=nɑ̃=nu=no=ʁɔ̃=plys 8
  sə=fy=tyʁ=kə=ʒε=εs=pe=ʁe 8

  mɔʁnəe=du=lu=ʁø=zə=ε=la=vi 8
  kə=mɔ̃=ne=tεʁ=nεl=lə=sɔ=tizə 8
  a=bu=lə=vεʁ=se=a=ʒa=mε 8

  e=sə=sɔ̃=sε=tʁwa=sɛ̃=plə=mo 8
  tʁwa=mo=ki=dɔ=nε=ʁe=a=mε=ʁεvə 9
  œ̃=na=bi=mə=kɔ=mə=ʁe=pɔ̃sə 8

  ʒə=nə=sε=si=puʁ=nu=za=mi 8
  εɡ=zistə=ɑ̃=kɔ=ʁə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 8
  a=mi=puʁ=nu=nε=plys=kis=twaʁə 8

  də=ma=sə=lə=fo=tə=mε=ʁεvə 8
  no=ʁɔ̃=ʒa=mε=la=mwɛ̃=dʁə=ʃɑ̃sə 8
  nilə=mwɛ̃=dʁə=εs=pwaʁ=dε=tʁə=sə 8
  kil=vu=lε=εtʁə=ʁe=a=li=te 8

PostScriptum

Un faible de gamine. Ça à pris du temps, mais nous sommes à nouveaux de très bons amis.

Récompense

0
2
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/01/2005 00:00Aï'liz

C’est vrai il est magnifique, félicitations

Auteur de Poésie
07/01/2005 00:00Océane

joli poème, tres tendre et boulversant
amicalement
oceane

Auteur de Poésie
07/02/2005 00:00Bambina_

trés bo!jaim bokou. .
bravo.