Poeme-France : Lecture Écrit Souffrance

Poeme : Tu N’Es Qu’Une Image.

Poème Souffrance
Publié le 26/08/2002 00:00

L'écrit contient 165 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Emma Lalonde

Tu N’Es Qu’Une Image.

Qui penses-tu être pour me faire souffrir ?
Et moi qui croyais qu’on avait tant à s’offrir !
Toi qui me semblais si tendre et attentionné
Tu n’est en fait qu’un jeune garçon intéressé
Ta souffrance à peut être caché ton cher cœur
Mais tes excuses n’empêcheront pas mes pleurs.
Car oui tu as brisé mon pauvre cœur de pierre.
Il l’est peut être mais tendre est cette pierre.
De diamant sont les larmes coulant de mes yeux
Et je sais pouvoir trouver facilement mieux.
Mais mes pensées se sont prises dans ton filet
Obligeant mon cœur à se faire mutiler
Par un homme sans cœur, sans pitié apparente
Enfin, nuit après nuit ton fantôme me hante
L’homme aimé n’est qu’une image donnée par toi
Douleur profonde que je ne dois qu’à toi.
Mon cœur pardonne plus vite que ma raison
D’un mot nous pourrions reprendre cette liaison.
06/07/00
Au con de francais !
 • Pieds Hyphénique: Tu N’Es Qu’Une Image.

  qui=pen=ses=tu=ê=tre=pour=me=fai=re=souf=frir 12
  et=moi=qui=cro=yais=quon=a=vait=tant=à=sof=frir 12
  toi=qui=me=sem=blais=si=tendre=et=at=ten=tion=né 12
  tu=nest=en=fait=quun=jeune=gar=çon=in=té=res=sé 12
  ta=souf=france=à=peut=ê=tre=ca=ché=ton=cher=cœur 12
  mais=tes=ex=cu=ses=nem=pê=che=ront=pas=mes=pleurs 12
  car=oui=tu=as=bri=sé=mon=pau=vre=cœur=de=pierre 12
  il=lest=peut=ê=tre=mais=ten=dre=est=cet=te=pierre 12
  de=dia=mant=sont=les=lar=mes=cou=lant=de=mes=yeux 12
  et=je=sais=pou=voir=trou=ver=fa=ci=le=ment=mieux 12
  mais=mes=pen=sées=se=sont=pri=ses=dans=ton=fi=let 12
  obli=geant=mon=cœur=à=se=fai=re=mu=ti=ler 11
  par=un=homme=sans=cœur=sans=pi=ti=é=ap=pa=rente 12
  en=fin=nuit=a=près=nuit=ton=fan=tô=me=me=hante 12
  lhommeai=mé=nest=quu=ne=i=ma=ge=don=née=par=toi 12
  dou=leur=pro=fon=de=que=je=ne=dois=quà=toi 11
  mon=cœur=par=don=ne=plus=vi=te=que=ma=rai=son 12
  dun=mot=nous=pour=rions=re=pren=dre=cet=te=liai=son 12
  zé=ro=six=s=la=sh=zé=ro=sept=s=la=sh=zé=ro=zé=ro 16
  au=con=de=fran=cais 5
 • Phonétique : Tu N’Es Qu’Une Image.

  ki pɑ̃sə ty εtʁə puʁ mə fεʁə sufʁiʁ ?
  e mwa ki kʁwajε kɔ̃n- avε tɑ̃ a sɔfʁiʁ !
  twa ki mə sɑ̃blε si tɑ̃dʁə e atɑ̃sjɔne
  ty nεt- ɑ̃ fε kœ̃ ʒənə ɡaʁsɔ̃ ɛ̃teʁese
  ta sufʁɑ̃sə a pø εtʁə kaʃe tɔ̃ ʃεʁ kœʁ
  mε tεz- εkskyzə nɑ̃pεʃəʁɔ̃ pa mε plœʁ.
  kaʁ ui ty a bʁize mɔ̃ povʁə kœʁ də pjeʁə.
  il lε pø εtʁə mε tɑ̃dʁə ε sεtə pjeʁə.
  də djamɑ̃ sɔ̃ lε laʁmə- kulɑ̃ də mεz- iø
  e ʒə sε puvwaʁ tʁuve fasiləmɑ̃ mjø.
  mε mε pɑ̃se sə sɔ̃ pʁizə dɑ̃ tɔ̃ filε
  ɔbliʒɑ̃ mɔ̃ kœʁ a sə fεʁə mytile
  paʁ œ̃n- ɔmə sɑ̃ kœʁ, sɑ̃ pitje apaʁɑ̃tə
  ɑ̃fɛ̃, nɥi apʁε nɥi tɔ̃ fɑ̃tomə mə-ɑ̃tə
  lɔmə εme nε kynə imaʒə dɔne paʁ twa
  dulœʁ pʁɔfɔ̃də kə ʒə nə dwa ka twa.
  mɔ̃ kœʁ paʁdɔnə plys vitə kə ma ʁεzɔ̃
  dœ̃ mo nu puʁʁjɔ̃ ʁəpʁɑ̃dʁə sεtə ljεzɔ̃.
  zeʁo si- slaʃ zeʁo sεt slaʃ zeʁo zeʁo
  o kɔ̃ də fʁɑ̃kε !
 • Pieds Phonétique : Tu N’Es Qu’Une Image.

  ki=pɑ̃=sə=ty=ε=tʁə=puʁ=mə=fε=ʁə=su=fʁiʁ 12
  e=mwa=ki=kʁwa=jε=kɔ̃=na=vε=tɑ̃=a=sɔ=fʁiʁ 12
  twa=kimə=sɑ̃=blε=si=tɑ̃=dʁə=e=a=tɑ̃=sjɔ=ne 12
  ty=nε=tɑ̃=fε=kœ̃=ʒə=nə=ɡaʁ=sɔ̃=ɛ̃=te=ʁe=se 13
  ta=su=fʁɑ̃sə=a=pø=ε=tʁə=ka=ʃe=tɔ̃=ʃεʁ=kœʁ 12
  mε=tε=zεk=sky=zə=nɑ̃=pε=ʃə=ʁɔ̃=pa=mε=plœʁ 12
  kaʁ=u=i=ty=a=bʁi=ze=mɔ̃=povʁə=kœʁ=də=pjeʁə 12
  il=lε=pø=εtʁə=mε=tɑ̃=dʁə=ε=sε=tə=pje=ʁə 12
  də=dja=mɑ̃=sɔ̃=lε=laʁmə=ku=lɑ̃=də=mε=zi=ø 12
  e=ʒə=sε=pu=vwaʁ=tʁu=ve=fa=si=lə=mɑ̃=mjø 12
  mε=mε=pɑ̃=se=sə=sɔ̃=pʁi=zə=dɑ̃=tɔ̃=fi=lε 12
  ɔ=bli=ʒɑ̃=mɔ̃=kœʁ=a=sə=fε=ʁə=my=ti=le 12
  paʁ=œ̃=nɔ=mə=sɑ̃=kœʁ=sɑ̃=pi=tje=a=pa=ʁɑ̃tə 12
  ɑ̃=fɛ̃=nɥi=a=pʁε=nɥi=tɔ̃=fɑ̃=to=mə=mə-ɑ̃tə 12
  lɔməε=me=nε=ky=nə=i=ma=ʒə=dɔ=ne=paʁ=twa 12
  du=lœ=ʁə=pʁɔ=fɔ̃=də=kə=ʒə=nə=dwa=ka=twa 12
  mɔ̃=kœʁ=paʁ=dɔ=nə=plys=vi=tə=kə=ma=ʁε=zɔ̃ 12
  dœ̃=mo=nu=puʁ=ʁjɔ̃=ʁə=pʁɑ̃=dʁə=sε=tə=ljε=zɔ̃ 12
  ze=ʁo=si=slaʃ=ze=ʁo=sεt=slaʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 12
  o=kɔ̃=də=fʁɑ̃=kε 5

PostScriptum

Depuis j’ai trouvé bien mieux, et cette liaison ne peut plus être reprise !

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/08/2002 00:00Emma Lalonde

OUPS! tu n’es qu’une image!
seulement, on ne peut pas corriger les titres...