Poème-France.com

Poeme : A Mon Amie DisparueA Mon Amie Disparue

A mon amie disparue
Pourquoi ma tu laisser a mon triste sort…
Pourquoi ma tu dit de ne pas te retenir…
Pourquoi ne ma tu pas proposer de te rejoindre pour qu’on franchissent ensemble ce grand pas pour aller voir la mort…
Je n’ai pas une seule reponse a ses questions juste des hypoteses…
Je suis triste sans toi, j’ai du mal a me remettre de ta dispariton et du mal a me reperer depuis que tu n’es plus la…
Je n’ai plus confiance en personne, toi seule me comprenai, j’aurai pu tt te confier, je sais pas pourquoi je pleure quand je pense a ce jour tragique ou tu t’es jetter ds le vide…
En mettant fin a tes jours j’ai perdu ma sœur, ma meilleure amie, ma confidente en gros la personne a qui je tenait le plus au monde…
Tu me manque, je suis si malheureuse, si seulement tu pouvai etre là pour me rassurer, me consoler, m’aider a redevenir celle que j’etait avant…
Avant ce jour ou tu ma quitter… pour l’enternité…
Emmy

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a mɔ̃n- ami dispaʁy
puʁkwa ma ty lεse a mɔ̃ tʁistə sɔʁ…
puʁkwa ma ty di də nə pa tə ʁətəniʁ…
puʁkwa nə ma ty pa pʁɔpoze də tə ʁəʒwɛ̃dʁə puʁ kɔ̃ fʁɑ̃ʃise ɑ̃sɑ̃blə sə ɡʁɑ̃ pa puʁ ale vwaʁ la mɔʁ…
ʒə nε pa ynə sələ ʁəpɔ̃sə a sε kεstjɔ̃ ʒystə dεz- ipɔtəzə…
ʒə sɥi tʁistə sɑ̃ twa, ʒε dy mal a mə ʁəmεtʁə də ta dispaʁitɔ̃ e dy mal a mə ʁəpəʁe dəpɥi kə ty nε plys la…
ʒə nε plys kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ pεʁsɔnə, twa sələ mə kɔ̃pʁənε, ʒoʁε py te te tə kɔ̃fje, ʒə sε pa puʁkwa ʒə plœʁə kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a sə ʒuʁ tʁaʒikə u ty tε ʒεte de εs lə vidə…
ɑ̃ mεtɑ̃ fɛ̃ a tε ʒuʁ ʒε pεʁdy ma sœʁ, ma mεjəʁə ami, ma kɔ̃fidɑ̃tə ɑ̃ ɡʁo la pεʁsɔnə a ki ʒə tənε lə plysz- o mɔ̃də…
ty mə mɑ̃kə, ʒə sɥi si maləʁøzə, si sələmɑ̃ ty puvε εtʁə la puʁ mə ʁasyʁe, mə kɔ̃sɔle, mεde a ʁədəvəniʁ sεllə kə ʒətε avɑ̃…
avɑ̃ sə ʒuʁ u ty ma kite… puʁ lɑ̃tεʁnite…