Poème-France.com

Poeme : Destins Croisés, Vies BriséesDestins Croisés, Vies Brisées

Chaque jour quand je me réveille
C’est ton souvenir qui en moi s’éveille
Tu étais mon trésor, tu étais ma merveille
A présent, plus jamais ne brillera le soleil.

J’aurais pu oublier les souffrances du passé
J’aurais pu pardonner ses coups bas à la vie
Si seulement à moi elle ne t’avait pas arrachée
Ne me laissant envers elle que haine et mépris.

Certains disent que le temps apaisera
D’autres disent que le temps soulagera
Qu’au fil des ans, la peine s’effacera
Et fera place à un sentiment de joie.

Pour moi, ça ne rime à rien du tout
Je ne te veux pas en tant que souvenir
Je veux encore t’entendre rire, te voir sourire
Je brûle d’une haine qui rendrait n’importe qui fou
Je brûle d’une haine qui me consume de partout
Et qui fait que sans toi, il n’y a ni passé, ni présent, ni avenir.

Sur la vague de la vie, je vais me laisser porter
Sans conviction, sans entrain, sans volonté
C’est toi qui de mon sort va décider
Toi, maudit destin, contre qui il est vain de lutter
Toi qui par le passé l’avait déjà démontré
Et qui par l’expérience ne fait que de le prouver.
Ephémère

PostScriptum

des larmes éternelles…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʃakə ʒuʁ kɑ̃ ʒə mə ʁevεjə
sε tɔ̃ suvəniʁ ki ɑ̃ mwa sevεjə
ty etε mɔ̃ tʁezɔʁ, ty etε ma mεʁvεjə
a pʁezɑ̃, plys ʒamε nə bʁijʁa lə sɔlεj.

ʒoʁε py ublje lε sufʁɑ̃sə dy pase
ʒoʁε py paʁdɔne sε ku ba a la vi
si sələmɑ̃ a mwa εllə nə tavε pa aʁaʃe
nə mə lεsɑ̃ ɑ̃vεʁz- εllə kə-εnə e mepʁi.

sεʁtɛ̃ dize kə lə tɑ̃z- apεzəʁa
dotʁə- dize kə lə tɑ̃ sulaʒəʁa
ko fil dεz- ɑ̃, la pεnə sefasəʁa
e fəʁa plasə a œ̃ sɑ̃timɑ̃ də ʒwa.

puʁ mwa, sa nə ʁimə a ʁjɛ̃ dy tu
ʒə nə tə vø pa ɑ̃ tɑ̃ kə suvəniʁ
ʒə vøz- ɑ̃kɔʁə tɑ̃tɑ̃dʁə ʁiʁə, tə vwaʁ suʁiʁə
ʒə bʁylə dynə-εnə ki ʁɑ̃dʁε nɛ̃pɔʁtə ki fu
ʒə bʁylə dynə-εnə ki mə kɔ̃symə də paʁtu
e ki fε kə sɑ̃ twa, il ni a ni pase, ni pʁezɑ̃, ni avəniʁ.

syʁ la vaɡ də la vi, ʒə vε mə lεse pɔʁte
sɑ̃ kɔ̃viksjɔ̃, sɑ̃z- ɑ̃tʁɛ̃, sɑ̃ vɔlɔ̃te
sε twa ki də mɔ̃ sɔʁ va deside
twa, modi dεstɛ̃, kɔ̃tʁə ki il ε vɛ̃ də lyte
twa ki paʁ lə pase lavε deʒa demɔ̃tʁe
e ki paʁ lεkspeʁjɑ̃sə nə fε kə də lə pʁuve.