Poème-France.com

Poeme : Etre À La DériveEtre À La Dérive

Vides sillons de cette désespérante existence
Je voulais juste une petite pause, un peu de répit
Trouver une grotte où enterrer nos souffrances
Et enfin, dans l’espoir, renaître à la vie.

Je me noie dans le tourbillon de mes rêves chimériques,
A trop vouloir que le monde change enfin,
Et toujours l’impossible, le non catégorique
Qui sonne le glas et annonce la fin.

Vie obscure dans ce monde qui s’est paré d’illusion,
Ce monde cruel qui ouvre les portes des ténèbres,
Cette pente abrupte qui entraîne vers le fond,
Nos âmes retranchées au milieu des brins d’herbe.

A l’approche de la mort, nous courons au parloir,
Pour nous libérer de l’oppression de, os chaînes,
Et crier cette détresse, ce profond désespoir,
Toute cette colère de la vie qui nous conduit à la haine.
Ephémère

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vidə sijɔ̃ də sεtə dezεspeʁɑ̃tə εɡzistɑ̃sə
ʒə vulε ʒystə ynə pətitə pozə, œ̃ pø də ʁepi
tʁuve ynə ɡʁɔtə u ɑ̃teʁe no sufʁɑ̃sə
e ɑ̃fɛ̃, dɑ̃ lεspwaʁ, ʁənεtʁə a la vi.

ʒə mə nwa dɑ̃ lə tuʁbijɔ̃ də mε ʁεvə ʃimeʁik,
a tʁo vulwaʁ kə lə mɔ̃də ʃɑ̃ʒə ɑ̃fɛ̃,
e tuʒuʁ lɛ̃pɔsiblə, lə nɔ̃ kateɡɔʁikə
ki sɔnə lə ɡlaz- e anɔ̃sə la fɛ̃.

vi ɔpskyʁə dɑ̃ sə mɔ̃də ki sε paʁe dilyzjɔ̃,
sə mɔ̃də kʁyεl ki uvʁə lε pɔʁtə- dε tenεbʁə,
sεtə pɑ̃tə abʁyptə ki ɑ̃tʁεnə vεʁ lə fɔ̃,
noz- amə ʁətʁɑ̃ʃez- o miljø dε bʁɛ̃ dεʁbə.

a lapʁoʃə də la mɔʁ, nu kuʁɔ̃z- o paʁlwaʁ,
puʁ nu libeʁe də lɔpʁesjɔ̃ də, os ʃεnə,
e kʁje sεtə detʁεsə, sə pʁɔfɔ̃ dezεspwaʁ,
tutə sεtə kɔlεʁə də la vi ki nu kɔ̃dɥi a la-εnə.