Poème-France.com

Poeme : Une Vie, Une Histoire, Une Douleur…Une Vie, Une Histoire, Une Douleur…

Un jour, une vie, une histoire,
Un passé, une souffrance, un désespoir,
Rien a voir avec un conte de fées,
Plutôt une histoire à oublier.

Une blessure ouverte à jamais,
Triomphe d’un passé douloureux,
La peur qui a encore gagné,
Reste et s’attise comme un feu.

Salie, trahie, anéantie,
On perd l’envie de vivre,
On reste des incompris,
Une page blanche sur un livre.

Très vite, on sombre, on coule,
A quoi, à qui se rattacher ?
Et même si le temps s’écoule,
La douleur reste à jamais gravée.
Ephémère

PostScriptum

Autobiographique…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ ʒuʁ, ynə vi, ynə istwaʁə,
œ̃ pase, ynə sufʁɑ̃sə, œ̃ dezεspwaʁ,
ʁjɛ̃ a vwaʁ avεk œ̃ kɔ̃tə də fe,
plyto ynə istwaʁə a ublje.

ynə blesyʁə uvεʁtə a ʒamε,
tʁjɔ̃fə dœ̃ pase duluʁø,
la pœʁ ki a ɑ̃kɔʁə ɡaɲe,
ʁεstə e satizə kɔmə œ̃ fø.

sali, tʁai, aneɑ̃ti,
ɔ̃ pεʁ lɑ̃vi də vivʁə,
ɔ̃ ʁεstə dεz- ɛ̃kɔ̃pʁi,
ynə paʒə blɑ̃ʃə syʁ œ̃ livʁə.

tʁε vitə, ɔ̃ sɔ̃bʁə, ɔ̃ kulə,
a kwa, a ki sə ʁataʃe ?
e mεmə si lə tɑ̃ sekulə,
la dulœʁ ʁεstə a ʒamε ɡʁave.