Poème-France.com

Poeme : A Une Maman En Or… Qui Est Partie Trop Tôt…A Une Maman En Or… Qui Est Partie Trop Tôt…

Toi qui m’as vu naître,
Toi qui m’as vu grandir,
Toi qui as partagé mes rires,
Toi dont j’ai perçu le dernier sourire.
Toi qui avais toujours le cœur en fête,
Toi qui m’as longuement bercé,
A chaque fois que je pleurais,
Toujours un mouchoir à portée,
Pour effacer la trace des larmes séchées.
Toi qui étais à mon chevet,
Jour et nuit s’il le fallait,
Toi qui m’as toujours soigné,
A chaque fois que je me blessais,
Toi qui essayais de me consoler,
Quand je me sentais déprimée,
Toi qui as tout sacrifié,
Toi qui as tout supporté,
Par amour pour tes enfants,
Tes enfants qui te pleurent maintenant.
La maladie, tu l’as toujours affronté
Nous sommes toujours restées à tes côtés,
Et c’est assises près de toi sur ton lit,
Mains dans les mains, que tu as quitté la vie.
Oh oui, tu t’es battue contre la maladie,
Ce maudit cancer, qui ne t’a pas laissé de répit,
Ta force et ton courage dans nos mémoires sont inscrits,
Tu nous as donné la plus belle des leçons de vie.
Tu nous as vu naître et grandir,
Nous, nous t’avons vu mourir.
Tu restes dans nos cœurs,
Le plus grand de tous nos bonheurs,
Un bonheur enterré dans le silence,
Un bonheur marqué par l’absence.
Et je me mets à penser à ces moments là,
A cette partie de moi envolée avec toi,
A cette perte d’identité, ce vide immense,
Ce vide caché derrière le mot « souffrance ».
Ephémère

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa ki ma vy nεtʁə,
twa ki ma vy ɡʁɑ̃diʁ,
twa ki a paʁtaʒe mε ʁiʁə,
twa dɔ̃ ʒε pεʁsy lə dεʁnje suʁiʁə.
twa ki avε tuʒuʁ lə kœʁ ɑ̃ fεtə,
twa ki ma lɔ̃ɡəmɑ̃ bεʁse,
a ʃakə fwa kə ʒə pləʁε,
tuʒuʁz- œ̃ muʃwaʁ a pɔʁte,
puʁ efase la tʁasə dε laʁmə- seʃe.
twa ki etεz- a mɔ̃ ʃəvε,
ʒuʁ e nɥi sil lə falε,
twa ki ma tuʒuʁ swaɲe,
a ʃakə fwa kə ʒə mə blesε,
twa ki esεjε də mə kɔ̃sɔle,
kɑ̃ ʒə mə sɑ̃tε depʁime,
twa ki a tu sakʁifje,
twa ki a tu sypɔʁte,
paʁ amuʁ puʁ tεz- ɑ̃fɑ̃,
tεz- ɑ̃fɑ̃ ki tə pləʁe mɛ̃tənɑ̃.
la maladi, ty la tuʒuʁz- afʁɔ̃te
nu sɔmə tuʒuʁ ʁεstez- a tε kote,
e sεt- asizə pʁε də twa syʁ tɔ̃ li,
mɛ̃ dɑ̃ lε mɛ̃, kə ty a kite la vi.
ɔ ui, ty tε batɥ kɔ̃tʁə la maladi,
sə modi kɑ̃se, ki nə ta pa lεse də ʁepi,
ta fɔʁsə e tɔ̃ kuʁaʒə dɑ̃ no memwaʁə sɔ̃t- ɛ̃skʁi,
ty nuz- a dɔne la plys bεllə dε ləsɔ̃ də vi.
ty nuz- a vy nεtʁə e ɡʁɑ̃diʁ,
nu, nu tavɔ̃ vy muʁiʁ.
ty ʁεstə dɑ̃ no kœʁ,
lə plys ɡʁɑ̃ də tus no bɔnœʁ,
œ̃ bɔnœʁ ɑ̃teʁe dɑ̃ lə silɑ̃sə,
œ̃ bɔnœʁ maʁke paʁ labsɑ̃sə.
e ʒə mə mεtz- a pɑ̃se a sε mɔmɑ̃ la,
a sεtə paʁti də mwa ɑ̃vɔle avεk twa,
a sεtə pεʁtə didɑ̃tite, sə vidə imɑ̃sə,
sə vidə kaʃe dəʁjεʁə lə mɔt « sufʁɑ̃sə ».