Poème-France.com

Poeme : Crever Dans L’IndifférenceCrever Dans L’Indifférence

Ô toi abîme de l’indifférence,
Mon cœur noyé de larmes,
Souvenir de l’étrange différence,
Je ne suis qu’une pauvre âme.
J’ai perdu tous mes rêves,
Au fil de ton abandon,
Conquérir le bonheur sans trêves,
Ca devrait être la voie de la raison.
J’ai pris le chemin opposé, un chemin escarpé,
Qui sur cette route a guidé mes pas
Vers ce destin amèrement tracé
C’est cette fuite de ce que je ne suis pas.
Ô toi, Indifférence, ma tragique ennemie,
Je te déteste mais je suis toujours en quête,
Je te recherche et en même temps je te fuis,
Même si déjà de moi tu as fait la conquête.
Je n’avais pas envie de choisir,
Entre la solitude et le manque
Je voulais arrêter de détruire
Cesser d’être cette illusion manquante.
La lueur de ton souvenir amer
Me plonge au fond de ton abîme
Laisse moi reposer sur tes terres
Délivre moi de mes crimes.
Fais de moi ce que tu veux
Enferme moi dans ta chaleureuse solitude
Je sais désormais que la vie n’est pas un jeu.
Offre moi un petit brin de quiétude
Accepte moi malgré nos différences
Ouvre moi les portes de ton paradis.
Je t’en prie, mets fin à mes souffrances
Je n’en peux plus de toutes ces luttes effrénées
Je ne supporte plus d’être celle que je suis
Et d’avoir autant de manques dans ma vie.
Je ne sais pas d’où je viens et où je vais
Mais chose certaine, l’enfer n’est pas le passé.
Ephémère

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

o twa abimə də lɛ̃difeʁɑ̃sə,
mɔ̃ kœʁ nwaje də laʁmə,
suvəniʁ də letʁɑ̃ʒə difeʁɑ̃sə,
ʒə nə sɥi kynə povʁə amə.
ʒε pεʁdy tus mε ʁεvə,
o fil də tɔ̃n- abɑ̃dɔ̃,
kɔ̃keʁiʁ lə bɔnœʁ sɑ̃ tʁεvə,
ka dəvʁε εtʁə la vwa də la ʁεzɔ̃.
ʒε pʁi lə ʃəmɛ̃ ɔpoze, œ̃ ʃəmɛ̃ εskaʁpe,
ki syʁ sεtə ʁutə a ɡide mε pa
vεʁ sə dεstɛ̃ amεʁəmɑ̃ tʁase
sε sεtə fɥitə də sə kə ʒə nə sɥi pa.
o twa, ɛ̃difeʁɑ̃sə, ma tʁaʒikə εnəmi,
ʒə tə detεstə mε ʒə sɥi tuʒuʁz- ɑ̃ kεtə,
ʒə tə ʁəʃεʁʃə e ɑ̃ mεmə tɑ̃ ʒə tə fɥi,
mεmə si deʒa də mwa ty a fε la kɔ̃kεtə.
ʒə navε pa ɑ̃vi də ʃwaziʁ,
ɑ̃tʁə la sɔlitydə e lə mɑ̃kə
ʒə vulεz- aʁεte də detʁɥiʁə
sese dεtʁə sεtə ilyzjɔ̃ mɑ̃kɑ̃tə.
la lɥœʁ də tɔ̃ suvəniʁ ame
mə plɔ̃ʒə o fɔ̃ də tɔ̃n- abimə
lεsə mwa ʁəpoze syʁ tε teʁə
delivʁə mwa də mε kʁimə.
fε də mwa sə kə ty vø
ɑ̃fεʁmə mwa dɑ̃ ta ʃaləʁøzə sɔlitydə
ʒə sε dezɔʁmε kə la vi nε pa œ̃ ʒø.
ɔfʁə mwa œ̃ pəti bʁɛ̃ də kjetydə
aksεptə mwa malɡʁe no difeʁɑ̃sə
uvʁə mwa lε pɔʁtə- də tɔ̃ paʁadi.
ʒə tɑ̃ pʁi, mεt fɛ̃ a mε sufʁɑ̃sə
ʒə nɑ̃ pø plys də tutə sε lytəz- efʁene
ʒə nə sypɔʁtə plys dεtʁə sεllə kə ʒə sɥi
e davwaʁ otɑ̃ də mɑ̃k dɑ̃ ma vi.
ʒə nə sε pa du ʒə vjɛ̃z- e u ʒə vε
mε ʃozə sεʁtεnə, lɑ̃fe nε pa lə pase.