Poeme-France : Lecture Écrit Absence

Poeme : Crever Dans L’Indifférence

Poème Absence
Publié le 24/08/2005 00:04

L'écrit contient 266 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Ephémère

Crever Dans L’Indifférence

Ô toi abîme de l’indifférence,
Mon cœur noyé de larmes,
Souvenir de l’étrange différence,
Je ne suis qu’une pauvre âme.
J’ai perdu tous mes rêves,
Au fil de ton abandon,
Conquérir le bonheur sans trêves,
Ca devrait être la voie de la raison.
J’ai pris le chemin opposé, un chemin escarpé,
Qui sur cette route a guidé mes pas
Vers ce destin amèrement tracé
C’est cette fuite de ce que je ne suis pas.
Ô toi, Indifférence, ma tragique ennemie,
Je te déteste mais je suis toujours en quête,
Je te recherche et en même temps je te fuis,
Même si déjà de moi tu as fait la conquête.
Je n’avais pas envie de choisir,
Entre la solitude et le manque
Je voulais arrêter de détruire
Cesser d’être cette illusion manquante.
La lueur de ton souvenir amer
Me plonge au fond de ton abîme
Laisse moi reposer sur tes terres
Délivre moi de mes crimes.
Fais de moi ce que tu veux
Enferme moi dans ta chaleureuse solitude
Je sais désormais que la vie n’est pas un jeu.
Offre moi un petit brin de quiétude
Accepte moi malgré nos différences
Ouvre moi les portes de ton paradis.
Je t’en prie, mets fin à mes souffrances
Je n’en peux plus de toutes ces luttes effrénées
Je ne supporte plus d’être celle que je suis
Et d’avoir autant de manques dans ma vie.
Je ne sais pas d’où je viens et où je vais
Mais chose certaine, l’enfer n’est pas le passé.
 • Pieds Hyphénique: Crever Dans L’Indifférence

  ô=toi=a=bî=me=de=lin=dif=fé=rence 10
  mon=cœur=noy=é=de=lar=mes 7
  sou=ve=nir=de=lé=tran=ge=dif=fé=rence 10
  je=ne=suis=quu=ne=pau=vre=âme 8
  jai=per=du=tous=mes=rê=ves 7
  au=fil=de=ton=a=ban=don 7
  conqué=rir=le=bon=heur=sans=trê=ves 8
  ca=de=vrait=être=la=voie=de=la=rai=son 10
  jai=pris=le=che=min=op=po=sé=un=che=min=es=car=pé 14
  qui=sur=cet=te=route=a=gui=dé=mes=pas 10
  vers=ce=des=tin=a=mè=re=ment=tra=cé 10
  cest=cette=fui=te=de=ce=que=je=ne=suis=pas 11
  ô=toi=in=dif=féren=ce=ma=tra=gi=queen=ne=mie 12
  je=te=détes=te=mais=je=suis=tou=jours=en=quête 11
  je=te=re=chercheet=en=mê=me=temps=je=te=fuis 11
  même=si=dé=jà=de=moi=tu=as=fait=la=con=quête 12
  je=na=vais=pas=en=vie=de=choi=sir 9
  en=tre=la=so=li=tu=de=et=le=manque 10
  je=vou=lais=ar=rê=ter=de=dé=trui=re 10
  ces=ser=dê=tre=cet=te=illu=sion=man=quante 10
  la=lueur=de=ton=sou=ve=nir=a=mer 9
  me=plon=ge=au=fond=de=ton=a=bî=me 10
  lais=se=moi=re=po=ser=sur=tes=ter=res 10
  dé=li=vre=moi=de=mes=cri=mes 8
  fais=de=moi=ce=que=tu=veux 7
  en=ferme=moi=dans=ta=cha=leu=reu=se=so=li=tude 12
  je=sais=dé=sor=mais=que=la=vie=nest=pas=un=jeu 12
  of=fre=moi=un=pe=tit=brin=de=quié=tude 10
  ac=cep=te=moi=mal=gré=nos=dif=fé=rences 10
  ou=vre=moi=les=portes=de=ton=pa=ra=dis 10
  je=ten=prie=mets=fin=à=mes=souf=fran=ces 10
  je=nen=peux=plus=de=toutes=ces=lut=tes=ef=fré=nées 12
  je=ne=sup=porte=plus=dê=tre=cel=le=que=je=suis 12
  et=da=voir=au=tant=de=man=ques=dans=ma=vie 11
  je=ne=sais=pas=doù=je=viens=et=où=je=vais 11
  mais=chose=cer=tai=ne=len=fer=nest=pas=le=pas=sé 12
 • Phonétique : Crever Dans L’Indifférence

  o twa abimə də lɛ̃difeʁɑ̃sə,
  mɔ̃ kœʁ nwaje də laʁmə,
  suvəniʁ də letʁɑ̃ʒə difeʁɑ̃sə,
  ʒə nə sɥi kynə povʁə amə.
  ʒε pεʁdy tus mε ʁεvə,
  o fil də tɔ̃n- abɑ̃dɔ̃,
  kɔ̃keʁiʁ lə bɔnœʁ sɑ̃ tʁεvə,
  ka dəvʁε εtʁə la vwa də la ʁεzɔ̃.
  ʒε pʁi lə ʃəmɛ̃ ɔpoze, œ̃ ʃəmɛ̃ εskaʁpe,
  ki syʁ sεtə ʁutə a ɡide mε pa
  vεʁ sə dεstɛ̃ amεʁəmɑ̃ tʁase
  sε sεtə fɥitə də sə kə ʒə nə sɥi pa.
  o twa, ɛ̃difeʁɑ̃sə, ma tʁaʒikə εnəmi,
  ʒə tə detεstə mε ʒə sɥi tuʒuʁz- ɑ̃ kεtə,
  ʒə tə ʁəʃεʁʃə e ɑ̃ mεmə tɑ̃ ʒə tə fɥi,
  mεmə si deʒa də mwa ty a fε la kɔ̃kεtə.
  ʒə navε pa ɑ̃vi də ʃwaziʁ,
  ɑ̃tʁə la sɔlitydə e lə mɑ̃kə
  ʒə vulεz- aʁεte də detʁɥiʁə
  sese dεtʁə sεtə ilyzjɔ̃ mɑ̃kɑ̃tə.
  la lɥœʁ də tɔ̃ suvəniʁ ame
  mə plɔ̃ʒə o fɔ̃ də tɔ̃n- abimə
  lεsə mwa ʁəpoze syʁ tε teʁə
  delivʁə mwa də mε kʁimə.
  fε də mwa sə kə ty vø
  ɑ̃fεʁmə mwa dɑ̃ ta ʃaləʁøzə sɔlitydə
  ʒə sε dezɔʁmε kə la vi nε pa œ̃ ʒø.
  ɔfʁə mwa œ̃ pəti bʁɛ̃ də kjetydə
  aksεptə mwa malɡʁe no difeʁɑ̃sə
  uvʁə mwa lε pɔʁtə- də tɔ̃ paʁadi.
  ʒə tɑ̃ pʁi, mεt fɛ̃ a mε sufʁɑ̃sə
  ʒə nɑ̃ pø plys də tutə sε lytəz- efʁene
  ʒə nə sypɔʁtə plys dεtʁə sεllə kə ʒə sɥi
  e davwaʁ otɑ̃ də mɑ̃k dɑ̃ ma vi.
  ʒə nə sε pa du ʒə vjɛ̃z- e u ʒə vε
  mε ʃozə sεʁtεnə, lɑ̃fe nε pa lə pase.
 • Pieds Phonétique : Crever Dans L’Indifférence

  o=twa=a=bi=mə=də=lɛ̃=di=fe=ʁɑ̃sə 10
  mɔ̃=kœ=ʁə=nwa=j=e=də=laʁ=mə 9
  su=və=niʁ=də=le=tʁɑ̃=ʒə=di=fe=ʁɑ̃sə 10
  ʒə=nə=sɥi=ky=nə=po=vʁə=a=mə 9
  ʒε=pεʁ=dy=tus=mε=ʁε=və 7
  o=fil=də=tɔ̃=na=bɑ̃=dɔ̃ 7
  kɔ̃=ke=ʁiʁ=lə=bɔ=nœ=ʁə=sɑ̃=tʁε=və 10
  ka=də=vʁε=εtʁə=la=vwa=də=la=ʁε=zɔ̃ 10
  ʒε=pʁilə=ʃə=mɛ̃=ɔ=po=ze=œ̃=ʃə=mɛ̃=εs=kaʁ=pe 13
  ki=syʁ=sε=tə=ʁutə=a=ɡi=de=mε=pa 10
  vεʁ=sə=dεs=tɛ̃=a=mε=ʁə=mɑ̃=tʁa=se 10
  sε=sεtə=fɥi=tə=də=sə=kə=ʒə=nə=sɥi=pa 11
  o=twa=ɛ̃=di=fe=ʁɑ̃sə=ma=tʁa=ʒi=kəε=nə=mi 12
  ʒə=tə=de=tεstə=mε=ʒə=sɥi=tu=ʒuʁ=zɑ̃kεtə 10
  ʒə=tə=ʁə=ʃεʁʃəe=ɑ̃=mε=mə=tɑ̃=ʒə=tə=fɥi 11
  mεmə=si=de=ʒa=də=mwa=ty=a=fε=la=kɔ̃=kεtə 12
  ʒə=na=vε=pa=ɑ̃=vi=də=ʃwa=ziʁ 9
  ɑ̃=tʁə=la=sɔ=li=ty=də=e=lə=mɑ̃kə 10
  ʒə=vu=lε=za=ʁε=te=də=det=ʁɥi=ʁə 10
  se=se=dε=tʁə=sεtə=i=ly=zjɔ̃=mɑ̃=kɑ̃tə 10
  la=lɥœ=ʁə=də=tɔ̃=su=və=niʁ=a=meʁ 10
  mə=plɔ̃=ʒə=o=fɔ̃=də=tɔ̃=na=bi=mə 10
  lε=sə=mwa=ʁə=po=ze=syʁ=tε=te=ʁə 10
  de=li=vʁə=mwa=də=mε=kʁi=mə 8
  fε=də=mwa=sə=kə=ty=vø 7
  ɑ̃=fεʁmə=mwa=dɑ̃=ta=ʃa=lə=ʁø=zə=sɔ=li=tydə 12
  ʒə=sε=de=zɔʁ=mεkə=la=vi=nε=pa=œ̃=ʒø 11
  ɔ=fʁə=mwa=œ̃=pə=ti=bʁɛ̃=də=kje=tydə 10
  ak=sεp=tə=mwa=mal=ɡʁe=no=di=fe=ʁɑ̃sə 10
  u=vʁə=mwa=lε=pɔʁtə=də=tɔ̃=pa=ʁa=di 10
  ʒə=tɑ̃=pʁi=mεt=fɛ̃=a=mε=su=fʁɑ̃=sə 10
  ʒə=nɑ̃=pø=plys=də=tutə=sε=lytə=ze=fʁe=ne 11
  ʒə=nə=sy=pɔʁtə=plys=dε=tʁə=sεllə=kə=ʒə=sɥi 11
  e=da=vwaʁ=o=tɑ̃=də=mɑ̃k=dɑ̃=ma=vi 10
  ʒə=nə=sε=pa=duʒə=vjɛ̃=ze=u=ʒə=vε 10
  mε=ʃozə=sεʁ=tε=nə=lɑ̃=fe=nε=pa=lə=pase 11

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/08/2005 05:08Rêve Éveiller

Magnifique!!
j’adore ton poème!
il est si triste...
courage chère poète et tien le coup!
bravo!;)