Poème-France.com

Poeme : Amour ImpossibleAmour Impossible

Je te vois depuis
Ma place devant mon ordinateur
Je cherche un prétexte pour t’appeler
Et quant tu t’approches de moi
Pour voir le problème,
Tous changent en moi,
Mes mains tremblent,
Comme celui qui commit un crime,
Soudain, mon bureau devient froid
Et je sens des frissons dans mon corps,
Ma respiration s’accélère,
Mon cœur bat très fort,
Je ne peu te fixer dans les yeux
Car j’ai peur que tu arrives à lire les miennes
Et mon cœur te chuchote
Avec ses vibrations « il t’aime »,
Ces petites minutes deviennent des heures,
Je sais que je n’ai pas le droit
De m’introduire dans ta vie,
Tu as déjà une partenaire
Alors, je me retire
Sans déclancher une guère,
Mes sentiments pour toi seront archivés dans mon cœur,
Dés ce jour,
T’aimer en silence
C’est causé une grande souffrance…

Dahmani Fatima Zohra
Esperanza

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tə vwa dəpɥi
ma plasə dəvɑ̃ mɔ̃n- ɔʁdinatœʁ
ʒə ʃεʁʃə œ̃ pʁetεkstə puʁ tapəle
e kɑ̃ ty tapʁoʃə də mwa
puʁ vwaʁ lə pʁɔblεmə,
tus ʃɑ̃ʒe ɑ̃ mwa,
mε mɛ̃ tʁɑ̃ble,
kɔmə səlɥi ki kɔmi œ̃ kʁimə,
sudɛ̃, mɔ̃ byʁo dəvjɛ̃ fʁwa
e ʒə sɑ̃s dε fʁisɔ̃ dɑ̃ mɔ̃ kɔʁ,
ma ʁεspiʁasjɔ̃ sakselεʁə,
mɔ̃ kœʁ ba tʁε fɔʁ,
ʒə nə pø tə fikse dɑ̃ lεz- iø
kaʁ ʒε pœʁ kə ty aʁivəz- a liʁə lε mjεnə
e mɔ̃ kœʁ tə ʃyʃɔtə
avεk sε vibʁasjɔ̃s « il tεmə »,
sε pətitə minytə dəvjεne dεz- œʁ,
ʒə sε kə ʒə nε pa lə dʁwa
də mɛ̃tʁɔdɥiʁə dɑ̃ ta vi,
ty a deʒa ynə paʁtənεʁə
alɔʁ, ʒə mə ʁətiʁə
sɑ̃ deklɑ̃ʃe ynə ɡεʁə,
mε sɑ̃timɑ̃ puʁ twa səʁɔ̃ aʁʃive dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
des sə ʒuʁ,
tεme ɑ̃ silɑ̃sə
sε koze ynə ɡʁɑ̃də sufʁɑ̃sə…

damani fatima zɔʁa