Poème-France.com

Poeme : Je N’Ai Plus D’Inspiration…Je N’Ai Plus D’Inspiration…

Mon inspiration se fanne
Mes doigts sont en panne
Mes pensées se bouscules
Dans ma tête rien ne va plus.

Je n’arrive plus à trouver les mots
Pour alléger mon pauvre cerveau
En ce moment, j’aurai tant aimé
Coucher les mots sur le papier
Mais tout reste blocké, emprisonné
Dans mon esprit empoisonné !

Plus rien ne vient
Plus rien ne sort
C’est un triste sort
Qui devient mien…

Je tente d’y remédier, je désespère
Tout restre inchangé, j’obtempère
Elle s’est envolée mon ambition
C’est sa date d’expiration
Mes feuilles demeureront blanches désormais
Et mes pensées dans ma tête, à jamais !

Je pose donc mon crayon
Car je ne sais plus écrire les mots
Je pose donc mon crayon
Car je n’ai plus d’inspiration.
Etoile Du Soir

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃n- ɛ̃spiʁasjɔ̃ sə fanə
mε dwa sɔ̃t- ɑ̃ panə
mε pɑ̃se sə buskylə
dɑ̃ ma tεtə ʁjɛ̃ nə va plys.

ʒə naʁivə plysz- a tʁuve lε mo
puʁ aleʒe mɔ̃ povʁə sεʁvo
ɑ̃ sə mɔmɑ̃, ʒoʁε tɑ̃ εme
kuʃe lε mo syʁ lə papje
mε tu ʁεstə blɔke, ɑ̃pʁizɔne
dɑ̃ mɔ̃n- εspʁi ɑ̃pwazɔne !

plys ʁjɛ̃ nə vjɛ̃
plys ʁjɛ̃ nə sɔʁ
sεt- œ̃ tʁistə sɔʁ
ki dəvjɛ̃ mjɛ̃…

ʒə tɑ̃tə di ʁəmedje, ʒə dezεspεʁə
tu ʁəstʁə ɛ̃ʃɑ̃ʒe, ʒɔptɑ̃pεʁə
εllə sεt- ɑ̃vɔle mɔ̃n- ɑ̃bisjɔ̃
sε sa datə dεkspiʁasjɔ̃
mε fœjə dəməʁəʁɔ̃ blɑ̃ʃə dezɔʁmε
e mε pɑ̃se dɑ̃ ma tεtə, a ʒamε !

ʒə pozə dɔ̃k mɔ̃ kʁεjɔ̃
kaʁ ʒə nə sε plysz- ekʁiʁə lε mo
ʒə pozə dɔ̃k mɔ̃ kʁεjɔ̃
kaʁ ʒə nε plys dɛ̃spiʁasjɔ̃.