Poème-France.com

Poeme : PeintrePeintre

Superficiel, le hêtre sous le vent
Soulève la terre de sa souche,
De son long au sol se couche,
Lui si arrogant auparavant.

Planté droit et profond, le sapin
Contourne le rocher de ses racines
Pour puiser en méandres son pain ;
Il reste tenace face à l’ouragan.

Cela peint le sapin, l’être du hêtre,
La main de l’humain, corps du cœur
Que tu croques sans vêtir de gants.
Eugène

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sypεʁfisjεl, lə εtʁə su lə vɑ̃
sulεvə la teʁə də sa suʃə,
də sɔ̃ lɔ̃ o sɔl sə kuʃə,
lɥi si aʁɔɡɑ̃ opaʁavɑ̃.

plɑ̃te dʁwa e pʁɔfɔ̃, lə sapɛ̃
kɔ̃tuʁnə lə ʁoʃe də sε ʁasinə
puʁ pɥize ɑ̃ meɑ̃dʁə- sɔ̃ pɛ̃,
il ʁεstə tənasə fasə a luʁaɡɑ̃.

səla pɛ̃ lə sapɛ̃, lεtʁə dy εtʁə,
la mɛ̃ də lymɛ̃, kɔʁ dy kœʁ
kə ty kʁɔk sɑ̃ vεtiʁ də ɡɑ̃.