Poème-France.com

Poeme : Je Te Hais…Je Te Hais…

Je te hais…
Toi, le penseur
Qui vit de mes peurs

Je te hais…
Autant que ce visage
Qui ne sait mon âge

Je te hais…
Toi, le petit homme
De mes poèmes…

Je te hais…
En ces regards
Qui font mes cauchemards

Je te hais…
Toi, qui t’endors
En mon cœur d’alors

Je te hais…
Pour ce que tu me fais
Je t’en veux à jamais

Je te hais…
Toi, le triste
Qui se redoute

Je te hais…
Tu existes ici
Et je reste ainsi

Je te hais…
Tu me détruis
Ailleurs que dans la nuit

Je te hais…
L’homme de ma Vie
Qui ne veut qu’une agonie

Je te hais…
Sale gamin
Qui meurt demain

Je te hais…
Toi, le penseur
Qui pleure…
Fab, Kristell

PostScriptum

Une petite libération qui n’arrive pas à s’entendre en ma plume…
Désolé de cette catastrophe encore écrite


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tə-ε…
twa, lə pɑ̃sœʁ
ki vit də mε pœʁ

ʒə tə-ε…
otɑ̃ kə sə vizaʒə
ki nə sε mɔ̃n- aʒə

ʒə tə-ε…
twa, lə pəti ɔmə
də mε pɔεmə…

ʒə tə-ε…
ɑ̃ sε ʁəɡaʁd
ki fɔ̃ mε koʃəmaʁd

ʒə tə-ε…
twa, ki tɑ̃dɔʁ
ɑ̃ mɔ̃ kœʁ dalɔʁ

ʒə tə-ε…
puʁ sə kə ty mə fε
ʒə tɑ̃ vøz- a ʒamε

ʒə tə-ε…
twa, lə tʁistə
ki sə ʁədutə

ʒə tə-ε…
ty εɡzistəz- isi
e ʒə ʁεstə ɛ̃si

ʒə tə-ε…
ty mə detʁɥi
ajœʁ kə dɑ̃ la nɥi

ʒə tə-ε…
lɔmə də ma vi
ki nə vø kynə aɡɔni

ʒə tə-ε…
salə ɡamɛ̃
ki məʁ dəmɛ̃

ʒə tə-ε…
twa, lə pɑ̃sœʁ
ki plœʁə…