Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Je M’En Veux…

Poème - Sans Thème -
Publié le 06/09/2005 17:07

L'écrit contient 228 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Fab, Kristell

Je M’En Veux…

Toi, mon amie
Si je t’écris…
En mes mélancolies,
Ce n’est que pour te lire

Aux mots, qui ne savent s’entendre
Des pleurs d’une plume et d’un esprit
Qui ne se veut et se dit…
Au silence de ton petit lit

On se reconnaît, depuis…
Ces soupirs, des tristes nuits
Qui se perdent en l’ennui
Et, aux regards des nocturnes

Qui s’endorment en nos peines
Restant, et pleurant ce que je suis
Dans les lointaines perles d’une nuit
Je ne te montre que lui…

Timide amant, d’un jour…
Qui se ramène aux larmes toujours,
Je ne sais exister en l’amour
Et, en cette douce prière

Qui se naît au sourire d’un être
Perdu à l’âme de tes jours…
Et, dans les contours
D’un caresse d’amour

Au creux de ton cœur,
Je retrouve les mots d’une peur
Qui se veut et encore se pleure
Et, un jour, tu sauras qui je suis vraiment

En la foule de tes baisers, d’une enfant
Qui m’apparaît au sourire des fleurs…
Je ne peux de te lire les ombres de mes peurs
Qui se voilent en mon jeune cœur…

« Mais, je reste là, à m’oublier
Au pire et au meilleur…
Qui sait exister ailleurs
Que dans les larmes de mon cœur
Au désir d’aimer… »
 • Pieds Hyphénique: Je M’En Veux…

  toi=mon=a=mie 4
  si=je=té=cris 4
  en=mes=mé=lan=co=lies 6
  ce=nest=que=pour=te=li=re 7

  aux=mots=qui=ne=sa=vent=sen=ten=dre 9
  des=pleurs=du=ne=plu=me=et=dun=es=prit 10
  qui=ne=se=veut=et=se=dit 7
  au=si=len=ce=de=ton=pe=tit=lit 9

  on=se=re=con=naît=de=puis 7
  ces=sou=pirs=des=tris=tes=nuits 7
  qui=se=per=dent=en=len=nui 7
  et=aux=re=gards=des=noc=tu=rnes 8

  qui=sen=dor=ment=en=nos=pei=nes 8
  res=tant=et=pleu=rant=ce=que=je=suis 9
  dans=les=loin=tai=nes=per=les=du=ne=nuit 10
  je=ne=te=mon=tre=que=lui 7

  ti=mi=de=a=mant=dun=jour 7
  qui=se=ra=mè=ne=aux=lar=mes=tou=jours 10
  je=ne=sais=exis=ter=en=la=mour 8
  et=en=cet=te=dou=ce=pri=è=re 9

  qui=se=naît=au=sou=ri=re=dun=ê=tre 10
  per=du=à=lâ=me=de=tes=jours 8
  et=dans=les=con=tours 5
  dun=ca=res=se=da=mour 6

  au=creux=de=ton=cœur 5
  je=re=trou=ve=les=mots=du=ne=peur 9
  qui=se=veut=et=en=co=re=se=pleu=re 10
  et=un=jour=tu=sau=ras=qui=je=suis=vraiment 10

  en=la=foule=de=tes=bai=sers=du=neen=fant 10
  qui=map=pa=raît=au=sou=ri=re=des=fleurs 10
  je=ne=peux=de=te=lire=les=ombres=de=mes=peurs 11
  qui=se=voi=lent=en=mon=jeu=ne=cœur 9

  mais=je=res=te=là=à=mou=bli=er 10
  au=pi=re=et=au=meil=leur 7
  qui=sait=exis=ter=ail=leurs 6
  que=dans=les=lar=mes=de=mon=cœur 8
  au=dé=sir=dai=mer 5
 • Phonétique : Je M’En Veux…

  twa, mɔ̃n- ami
  si ʒə tekʁi…
  ɑ̃ mε melɑ̃kɔli,
  sə nε kə puʁ tə liʁə

  o mo, ki nə save sɑ̃tɑ̃dʁə
  dε plœʁ dynə plymə e dœ̃n- εspʁi
  ki nə sə vø e sə di…
  o silɑ̃sə də tɔ̃ pəti li

  ɔ̃ sə ʁəkɔnε, dəpɥi…
  sε supiʁ, dε tʁistə nɥi
  ki sə pεʁde ɑ̃ lɑ̃nɥi
  e, o ʁəɡaʁd dε nɔktyʁnə

  ki sɑ̃dɔʁme ɑ̃ no pεnə
  ʁεstɑ̃, e pləʁɑ̃ sə kə ʒə sɥi
  dɑ̃ lε lwɛ̃tεnə pεʁlə- dynə nɥi
  ʒə nə tə mɔ̃tʁə kə lɥi…

  timidə amɑ̃, dœ̃ ʒuʁ…
  ki sə ʁamεnə o laʁmə- tuʒuʁ,
  ʒə nə sεz- εɡziste ɑ̃ lamuʁ
  e, ɑ̃ sεtə dusə pʁjεʁə

  ki sə nε o suʁiʁə dœ̃n- εtʁə
  pεʁdy a lamə də tε ʒuʁ…
  e, dɑ̃ lε kɔ̃tuʁ
  dœ̃ kaʁεsə damuʁ

  o kʁø də tɔ̃ kœʁ,
  ʒə ʁətʁuvə lε mo dynə pœʁ
  ki sə vø e ɑ̃kɔʁə sə plœʁə
  e, œ̃ ʒuʁ, ty soʁa ki ʒə sɥi vʁεmɑ̃

  ɑ̃ la fulə də tε bεze, dynə ɑ̃fɑ̃
  ki mapaʁε o suʁiʁə dε flœʁ…
  ʒə nə pø də tə liʁə lεz- ɔ̃bʁə- də mε pœʁ
  ki sə vwale ɑ̃ mɔ̃ ʒənə kœʁ…

  « mε, ʒə ʁεstə la, a mublje
  o piʁə e o mεjœʁ…
  ki sε εɡziste ajœʁ
  kə dɑ̃ lε laʁmə- də mɔ̃ kœʁ
  o deziʁ dεme… »
 • Pieds Phonétique : Je M’En Veux…

  twa=mɔ̃=na=mi 4
  si=ʒə=te=kʁi 4
  ɑ̃=mε=me=lɑ̃=kɔ=li 6
  sə=nε=kə=puʁ=tə=li=ʁə 7

  o=mo=ki=nə=sa=ve=sɑ̃=tɑ̃dʁə 8
  dε=plœʁ=dynə=ply=məe=dœ̃=nεs=pʁi 8
  ki=nə=sə=vø=e=sə=di 7
  o=si=lɑ̃sə=də=tɔ̃=pə=ti=li 8

  ɔ̃=sə=ʁə=kɔ=nε=dəp=ɥi 7
  sε=su=piʁ=dε=tʁis=tə=nɥi 7
  ki=sə=pεʁ=de=ɑ̃=lɑ̃n=ɥi 7
  e=o=ʁə=ɡaʁd=dε=nɔk=tyʁ=nə 8

  ki=sɑ̃=dɔʁ=me=ɑ̃=no=pε=nə 8
  ʁεs=tɑ̃=e=plə=ʁɑ̃sə=kə=ʒə=sɥi 8
  dɑ̃=lε=lwɛ̃=tεnə=pεʁ=lə=dy=nə=nɥi 9
  ʒə=nə=tə=mɔ̃=tʁə=kə=lɥi 7

  ti=mi=də=a=mɑ̃=dœ̃=ʒuʁ 7
  kisə=ʁa=mε=nəo=laʁ=mə=tu=ʒuʁ 8
  ʒə=nə=sε=zεɡ=zis=te=ɑ̃=la=muʁ 9
  e=ɑ̃=sε=tə=du=sə=pʁi=jεʁ 8

  kisə=nε=o=su=ʁi=ʁə=dœ̃=nεtʁə 8
  pεʁ=dy=a=la=mə=də=tε=ʒuʁ 8
  e=dɑ̃=lε=kɔ̃=tuʁ 5
  dœ̃=ka=ʁε=sə=da=muʁ 6

  o=kʁø=də=tɔ̃=kœ=ʁə 6
  ʒə=ʁə=tʁuvə=lε=mo=dy=nə=pœʁ 8
  kisə=vø=e=ɑ̃=kɔ=ʁə=sə=plœʁə 8
  e=œ̃=ʒuʁ=ty=so=ʁa=kiʒə=sɥi=vʁε=mɑ̃ 10

  ɑ̃=la=fulə=də=tε=bε=ze=dy=nəɑ̃=fɑ̃ 10
  ki=ma=pa=ʁε=o=su=ʁiʁə=dε=flœʁ 9
  ʒə=nə=pødə=tə=liʁə=lε=zɔ̃=bʁə=də=mε=pœʁ 11
  kisə=vwa=le=ɑ̃=mɔ̃=ʒə=nə=kœʁ 8

  mε=ʒə=ʁεstə=la=a=mu=blje 8
  o=pi=ʁə=e=o=mε=jœ=ʁə 8
  ki=sε=εɡ=zis=te=a=jœ=ʁə 8
  kə=dɑ̃=lε=laʁ=mə=də=mɔ̃=kœʁ 8
  o=de=ziʁ=dε=me 5

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/09/2005 17:14Cindy Limpens

Un jour, le masque tombera,
Et tu ne t’envoudra
Plus de te cacher derrière tes peurs,
De chercher simplement un coeur...

Bisous de La Petite Fille...

Auteur de Poésie
06/09/2005 17:54(F)Fleurlune Mimi(F)

c’est touchant ...
bonne continuation

la fleur de lune (f)