Poème-France.com

Poeme : Je Te Dédie, …Je Te Dédie, …

Et si j’avais oublié,
De lire en ces larmes
Qui s’endorment…

Et, que seuls les silences
D’une douce…
Echappée pour moi

Raconte en des mots de toi,
Ces nuits à t’aimer…
En la caresse d’un baiser

Et tant pis, si je me détruis
En tes rêves depuis…
Je me suis confié

A toi, sur mes sentiments
Qui se génent à présent…
Et si j’avais oublié…

En des mots, tes ombres
Et d’ailleurs tes prières
Je n’attends rien…

De tes désirs, même obscures
Qui s’évitent au cœur pur…
Pour toi, je ne suis rien

Autour de tes promesses,
Je reste à toi, en des faiblesses
Qui perdent mon âme à l’horizon

Et tant que j’y crois,
Je te porte en moi…
Au creux de mes raisons

Je te dédie, au regard du temps,
Cette plume angélique d’un enfant
Qui s’endort près de toi…

Restant dans les silences d’une voix
Qui ne veut l’entendre…
Je ne suis qu’une ombre

Ainsi, je m’égare en tes larmes
Qui n’attendent rien de cet homme
Fière ou non, de t’aimer…
Fab, Kristell

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

e si ʒavεz- ublje,
də liʁə ɑ̃ sε laʁmə
ki sɑ̃dɔʁme…

e, kə səl lε silɑ̃sə
dynə dusə…
εʃape puʁ mwa

ʁakɔ̃tə ɑ̃ dε mo də twa,
sε nɥiz- a tεme…
ɑ̃ la kaʁεsə dœ̃ bεze

e tɑ̃ pi, si ʒə mə detʁɥi
ɑ̃ tε ʁεvə dəpɥi…
ʒə mə sɥi kɔ̃fje

a twa, syʁ mε sɑ̃timɑ̃
ki sə ʒenɑ̃ a pʁezɑ̃…
e si ʒavεz- ublje…

ɑ̃ dε mo, tεz- ɔ̃bʁə
e dajœʁ tε pʁjεʁə
ʒə natɑ̃ ʁjɛ̃…

də tε deziʁ, mεmə ɔpskyʁə
ki sevite o kœʁ pyʁ…
puʁ twa, ʒə nə sɥi ʁjɛ̃

otuʁ də tε pʁɔmesə,
ʒə ʁεstə a twa, ɑ̃ dε fεblesə
ki pεʁde mɔ̃n- amə a lɔʁizɔ̃

e tɑ̃ kə ʒi kʁwa,
ʒə tə pɔʁtə ɑ̃ mwa…
o kʁø də mε ʁεzɔ̃

ʒə tə dedi, o ʁəɡaʁ dy tɑ̃,
sεtə plymə ɑ̃ʒelikə dœ̃n- ɑ̃fɑ̃
ki sɑ̃dɔʁ pʁε də twa…

ʁεstɑ̃ dɑ̃ lε silɑ̃sə dynə vwa
ki nə vø lɑ̃tɑ̃dʁə…
ʒə nə sɥi kynə ɔ̃bʁə

ɛ̃si, ʒə meɡaʁə ɑ̃ tε laʁmə
ki natɑ̃de ʁjɛ̃ də sεt ɔmə
fjεʁə u nɔ̃, də tεme…