Poème-France.com

Poeme : Poèmes MiroirsPoèmes Miroirs

-Ecriture passée… -

J’espère en des mots,
Qui se veulent réalités
De mon cœur triste…
Je ne suis pas l’ange dévot,
Qui pleure l’illusion passée
Je ne suis que piètre poète…

Je ne veux que croire
Les silences du temps
Qui s’égare en moi…
Je ne sais vous revoir,
Par delà mon visage enfant,
Je ne reste plus que pour toi…

Dans la nuit,
J’attends ton esprit songeur…

-Avec le temps-

J’écris les ombres d’une peur,
Par la divine des pluies…

Petite larme d’une main pour toi,
Dans un silence du temps,
Je t’en veux, petit être de l’espoir
Qui n’était que moi…
Au regard de l’amant
Timide à se voire…

Je reste à la nuit du doute
En oubliant, les songes passés
Et prenant en des mots…
De mon cœur triste, …
Qui se veulent réalités
Je ne suis en mes défauts

« Et, je m’oublie en ce regard,
Qui ne voyait pas se lire les songes
D’un autre jour. »
Fab, Kristell

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

εkʁityʁə pase…

ʒεspεʁə ɑ̃ dε mo,
ki sə vəle ʁealite
də mɔ̃ kœʁ tʁistə…
ʒə nə sɥi pa lɑ̃ʒə devo,
ki plœʁə lilyzjɔ̃ pase
ʒə nə sɥi kə pjεtʁə pɔεtə…

ʒə nə vø kə kʁwaʁə
lε silɑ̃sə dy tɑ̃
ki seɡaʁə ɑ̃ mwa…
ʒə nə sε vu ʁəvwaʁ,
paʁ dəla mɔ̃ vizaʒə ɑ̃fɑ̃,
ʒə nə ʁεstə plys kə puʁ twa…

dɑ̃ la nɥi,
ʒatɑ̃ tɔ̃n- εspʁi sɔ̃ʒœʁ…

avεk lə tɑ̃

ʒekʁi lεz- ɔ̃bʁə- dynə pœʁ,
paʁ la divinə dε plɥi…

pətitə laʁmə dynə mɛ̃ puʁ twa,
dɑ̃z- œ̃ silɑ̃sə dy tɑ̃,
ʒə tɑ̃ vø, pəti εtʁə də lεspwaʁ
ki netε kə mwa…
o ʁəɡaʁ də lamɑ̃
timidə a sə vwaʁə…

ʒə ʁεstə a la nɥi dy dutə
ɑ̃n- ubljɑ̃, lε sɔ̃ʒə pase
e pʁənɑ̃ ɑ̃ dε mo…
də mɔ̃ kœʁ tʁistə, …
ki sə vəle ʁealite
ʒə nə sɥiz- ɑ̃ mε defo

« εt, ʒə mubli ɑ̃ sə ʁəɡaʁ,
ki nə vwajε pa sə liʁə lε sɔ̃ʒə
dœ̃n- otʁə ʒuʁ. »