Poème-France.com

Poeme : Et, Se Meurt…Et, Se Meurt…

Aux soupirs de la nuit, …
Endormie, aux songes d’ailleurs
Un autre de tes enfants se meurt
Et, s’entend pleurer pour lui

En ce regard du silence,
Qui règne aux vents des folies
Etoilées, aux rêves d’un esprit
Qui se voit sur l’enfance…

Aux cris éteints, de ses douleurs
Qui ne veulent se dire à jamais
Dans les larmes et les regrets…
Ecoutant le vide de son cœur

Sombres nuances d’un petit
Qui ne reste à lire, en l’histoire
De son Destin, une larme noire
Pour s’arrêter dans la Vie…

En donnant, à la plume…
D’une nuit, sa dernière prière
Et, te montrer, le triste d’un être
Qui ne sera jamais un homme

Petites Mères de la nuit,
Penchées au désespoir
D’un enfant du noir…
Reste là pour lui…

Et, au silence d’un baiser
Aux nocturnes de sa peine
Porte au pas de sa haine…
Son regard du passé…

Reflets de ton âme,
S’emporte au temps
De l’autre enfant…
Qui s’oublie en poème
Fab, Kristell

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

o supiʁ də la nɥi, …
ɑ̃dɔʁmi, o sɔ̃ʒə dajœʁ
œ̃n- otʁə də tεz- ɑ̃fɑ̃ sə məʁ
e, sɑ̃tɑ̃ pləʁe puʁ lɥi

ɑ̃ sə ʁəɡaʁ dy silɑ̃sə,
ki ʁεɲə o vɑ̃ dε fɔli
ətwale, o ʁεvə dœ̃n- εspʁi
ki sə vwa syʁ lɑ̃fɑ̃sə…

o kʁiz- etɛ̃, də sε dulœʁ
ki nə vəle sə diʁə a ʒamε
dɑ̃ lε laʁməz- e lε ʁəɡʁε…
əkutɑ̃ lə vidə də sɔ̃ kœʁ

sɔ̃bʁə- nɥɑ̃sə dœ̃ pəti
ki nə ʁεstə a liʁə, ɑ̃ listwaʁə
də sɔ̃ dεstɛ̃, ynə laʁmə nwaʁə
puʁ saʁεte dɑ̃ la vi…

ɑ̃ dɔnɑ̃, a la plymə…
dynə nɥi, sa dεʁnjεʁə pʁjεʁə
e, tə mɔ̃tʁe, lə tʁistə dœ̃n- εtʁə
ki nə səʁa ʒamεz- œ̃n- ɔmə

pətitə mεʁə də la nɥi,
pɑ̃ʃez- o dezεspwaʁ
dœ̃n- ɑ̃fɑ̃ dy nwaʁ…
ʁεstə la puʁ lɥi…

e, o silɑ̃sə dœ̃ bεze
o nɔktyʁnə- də sa pεnə
pɔʁtə o pa də sa-εnə…
sɔ̃ ʁəɡaʁ dy pase…

ʁəflε də tɔ̃n- amə,
sɑ̃pɔʁtə o tɑ̃
də lotʁə ɑ̃fɑ̃…
ki subli ɑ̃ pɔεmə