Poème-France.com

Poeme : Poésie De L’Âme…Poésie De L’Âme…

Je voudrais écrire un poème
Qui se reflète en mon âme,
Et s’endorme…

A jamais, au silence…
De la lointaine danse,
D’un cœur et des étoiles

Horizons d’un songe
Qui se rêve au visage
D’un autre ange…

Du temps, qui s’espère
En la manière…
D’un petit Baudelaire

Qui se retrouve en la toile
Hasardeuse d’une nuit
Regrettée depuis…

Je voudrais écrire un poème,
Qui s’emporte en la plume
D’une larme…

En pensant voire…
Dans les encres noires,
Les autres nocturnes

De mes Vies éteintes
Qui se redoute…
Et, masque la porte

De mon cœur en mélodie
Egaré dans les ombres d’ici
Qui se pleure en mon esprit…

Regardant, en la lointaine
Une poétique illusion, …
De mes raisons d’émotion

Je voudrais écrire un poème,
Qui s’endorme en l’homme
Et, me ranime…

Ainsi, au miroir de la nuit,
Qui se rêve en l’ennui…
Je le souhaite, puis…

Je m’endors, au passé…
Qui se ronge en pensées…
Dans les recoins d’une âme,

Oubliée à la page d’un livre
Qui s’enivre…
Jusqu’au bout de mes lèvres

Je ne retiens, aux mots laissés
Qu’une dernière romance blessée
Dans les sourires d’une pensée…

Je voudrais écrire un poème,
Mais, je n’arrive à poser…
Ce souhait, sur les marches d’un baiser

Je voulais écrire un poème,
Qui se perde, dans l’intime,
Esprit des rimes…
Fab, Kristell

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vudʁεz- ekʁiʁə œ̃ pɔεmə
ki sə ʁəflεtə ɑ̃ mɔ̃n- amə,
e sɑ̃dɔʁmə…

a ʒamε, o silɑ̃sə…
də la lwɛ̃tεnə dɑ̃sə,
dœ̃ kœʁ e dεz- etwalə

ɔʁizɔ̃ dœ̃ sɔ̃ʒə
ki sə ʁεvə o vizaʒə
dœ̃n- otʁə ɑ̃ʒə…

dy tɑ̃, ki sεspεʁə
ɑ̃ la manjεʁə…
dœ̃ pəti bodəlεʁə

ki sə ʁətʁuvə ɑ̃ la twalə
azaʁdøzə dynə nɥi
ʁəɡʁεte dəpɥi…

ʒə vudʁεz- ekʁiʁə œ̃ pɔεmə,
ki sɑ̃pɔʁtə ɑ̃ la plymə
dynə laʁmə…

ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ vwaʁə…
dɑ̃ lεz- ɑ̃kʁə- nwaʁə,
lεz- otʁə- nɔktyʁnə

də mε viz- etɛ̃tə
ki sə ʁədutə…
e, maskə la pɔʁtə

də mɔ̃ kœʁ ɑ̃ melɔdi
əɡaʁe dɑ̃ lεz- ɔ̃bʁə- disi
ki sə plœʁə ɑ̃ mɔ̃n- εspʁi…

ʁəɡaʁdɑ̃, ɑ̃ la lwɛ̃tεnə
ynə pɔetikə ilyzjɔ̃, …
də mε ʁεzɔ̃ demɔsjɔ̃

ʒə vudʁεz- ekʁiʁə œ̃ pɔεmə,
ki sɑ̃dɔʁmə ɑ̃ lɔmə
e, mə ʁanimə…

ɛ̃si, o miʁwaʁ də la nɥi,
ki sə ʁεvə ɑ̃ lɑ̃nɥi…
ʒə lə suεtə, pɥi…

ʒə mɑ̃dɔʁ, o pase…
ki sə ʁɔ̃ʒə ɑ̃ pɑ̃se…
dɑ̃ lε ʁəkwɛ̃ dynə amə,

ublje a la paʒə dœ̃ livʁə
ki sɑ̃nivʁə…
ʒysko bu də mε lεvʁə

ʒə nə ʁətjɛ̃, o mo lεse
kynə dεʁnjεʁə ʁɔmɑ̃sə blese
dɑ̃ lε suʁiʁə dynə pɑ̃se…

ʒə vudʁεz- ekʁiʁə œ̃ pɔεmə,
mε, ʒə naʁivə a poze…
sə suε, syʁ lε maʁʃə dœ̃ bεze

ʒə vulεz- ekʁiʁə œ̃ pɔεmə,
ki sə pεʁdə, dɑ̃ lɛ̃timə,
εspʁi dε ʁimə…