Poème-France.com

Poeme : Je Souffrirai ToujoursJe Souffrirai Toujours

Je t’ai aimé
Comme tu ne peux l’imaginer.
J’ai pleuré,
Personne n’est venu me consoler.
J’ai prié,
Mon voeu ne s’est pas exaucé.
Je t’aimais,
J’avais promis que jamais je ne t’oublierais.
Je t’aime encore,
Chaque jour plus fort.
Je t’aimerai toujours
Jusqu’à mon dernier jour.
Je souffrirai toujours
Pour toi, mon amour !

Fanny Hamaide
Fanny Hamaide

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tε εme
kɔmə ty nə pø limaʒine.
ʒε pləʁe,
pεʁsɔnə nε vəny mə kɔ̃sɔle.
ʒε pʁje,
mɔ̃ vø nə sε pa εɡzose.
ʒə tεmε,
ʒavε pʁɔmi kə ʒamε ʒə nə tubljəʁε.
ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə,
ʃakə ʒuʁ plys fɔʁ.
ʒə tεməʁε tuʒuʁ
ʒyska mɔ̃ dεʁnje ʒuʁ.
ʒə sufʁiʁε tuʒuʁ
puʁ twa, mɔ̃n- amuʁ !

fani-amεdə