Poème-France.com

Poeme : Une Parole Peut ÊtreUne Parole Peut Être

Une parole peut être douce
Une parole peut être cruelle
Une parole peut être enrichissante
Une parole peut être agaçante
Une parole peut être provocante
Une parole peut être influençable
Une parole peut porter ses fruits
Une parole peut rétablir la confiance
Une parole peut nous mettre en erreur
Une parole peut apaiser la solitude
Une parole peut provoquer une rupture
Une parole peut être triste
Une parole peut donner de l’émotion
Une parole peut être convaincante
Une parole peut calmer les esprits
Une parole peut être douloureux
Une parole peut déclancher un sourire
Une parole pour dire je t’aime ! ! ! !
Tant qu’il y aura le dialogue
Tant qu’il y aura la parole
Le monde existera encore ! ! ! !
Flamboyant972

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə paʁɔlə pø εtʁə dusə
ynə paʁɔlə pø εtʁə kʁyεllə
ynə paʁɔlə pø εtʁə ɑ̃ʁiʃisɑ̃tə
ynə paʁɔlə pø εtʁə aɡasɑ̃tə
ynə paʁɔlə pø εtʁə pʁɔvɔkɑ̃tə
ynə paʁɔlə pø εtʁə ɛ̃flɥɑ̃sablə
ynə paʁɔlə pø pɔʁte sε fʁɥi
ynə paʁɔlə pø ʁetabliʁ la kɔ̃fjɑ̃sə
ynə paʁɔlə pø nu mεtʁə ɑ̃n- eʁœʁ
ynə paʁɔlə pø apεze la sɔlitydə
ynə paʁɔlə pø pʁɔvɔke ynə ʁyptyʁə
ynə paʁɔlə pø εtʁə tʁistə
ynə paʁɔlə pø dɔne də lemɔsjɔ̃
ynə paʁɔlə pø εtʁə kɔ̃vɛ̃kɑ̃tə
ynə paʁɔlə pø kalme lεz- εspʁi
ynə paʁɔlə pø εtʁə duluʁø
ynə paʁɔlə pø deklɑ̃ʃe œ̃ suʁiʁə
ynə paʁɔlə puʁ diʁə ʒə tεmə ! ! !
tɑ̃ kil i oʁa lə djalɔɡ
tɑ̃ kil i oʁa la paʁɔlə
lə mɔ̃də εɡzistəʁa ɑ̃kɔʁə ! ! !