Poeme : Maman Chérie

Maman Chérie

Je ne peux pas te dire
Combien de fois j’ai dû t’appeler
Maman, maman, maman

Autant de fois que je vivrai
Autant de fois que je voudrais
Je te dirai encore maman
Tu m’as donné la vie
Et je suis ravie
Quand tu souris
Et que tu me dis oui
Tu me rassures
Car tu réponds toujours à mes cris
Aujourdh’ui j’ai grandi
Et j’ai bien compris
Que tu resteras toujours dans ma vie
Maman chérie
Laisse moi te dire que je t’aime
Te chérir te garder encore dans ma vie
Te rassurer et te dire que je prendrai soin de toi
Dans les bons les mauvais jours
Maman je ne t’ai jamais dit
Que tu es très jolie
Car je sais qu’un jour tu as séduit
Puis tu m’as donné la vie
Aujourd’hui ces jolies fleurs sont pour toi
Rien que pour toi
Grâce à toi
J’ai trouvé ma voie
Tu m’as donné tant de joie
Sais-tu que j’ai toujours eu confiance en toi
Je t’aime maman

Mb de la Martinique

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Maman Chérie

  je=ne=peux=pas=te=dire 6
  com=bien=de=fois=jai=dû=tap=pe=ler 9
  ma=man=ma=man=ma=man 6

  au=tant=de=fois=que=je=vi=vrai 8
  au=tant=de=fois=que=je=vou=drais 8
  je=te=di=rai=en=core=ma=man 8
  tu=mas=don=né=la=vie 6
  et=je=suis=ra=vie 5
  quand=tu=sou=ris 4
  et=que=tu=me=dis=oui 6
  tu=me=ras=su=res 5
  car=tu=ré=ponds=tou=jours=à=mes=cris 9
  au=jourd=hui=jai=gran=di 6
  et=jai=bien=com=pris 5
  que=tu=res=te=ras=tou=jours=dans=ma=vie 10
  ma=man=ché=rie 4
  laisse=moi=te=di=re=que=je=taime 8
  te=ché=rir=te=gar=der=en=core=dans=ma=vie 11
  te=ras=su=rer=et=te=dire=que=je=pren=drai=soin=de=toi 14
  dans=les=bons=les=mau=vais=jours 7
  ma=man=je=ne=tai=ja=mais=dit 8
  que=tu=es=très=jo=lie 6
  car=je=sais=quun=jour=tu=as=sé=duit 9
  puis=tu=mas=don=né=la=vie 7
  au=jourdhui=ces=jo=lies=fleurs=sont=pour=toi 9
  rien=que=pour=toi 4
  grâ=ce=à=toi 4
  jai=trou=vé=ma=voie 5
  tu=mas=don=né=tant=de=joie 7
  sais=tu=que=jai=tou=jours=eu=con=fianceen=toi 10
  je=tai=me=ma=man 5

  m=b=de=la=mar=ti=nique 7
 • Phonétique : Maman Chérie

  ʒə nə pø pa tə diʁə
  kɔ̃bjɛ̃ də fwa ʒε dy tapəle
  mamɑ̃, mamɑ̃, mamɑ̃

  otɑ̃ də fwa kə ʒə vivʁε
  otɑ̃ də fwa kə ʒə vudʁε
  ʒə tə diʁε ɑ̃kɔʁə mamɑ̃
  ty ma dɔne la vi
  e ʒə sɥi ʁavi
  kɑ̃ ty suʁi
  e kə ty mə di ui
  ty mə ʁasyʁə
  kaʁ ty ʁepɔ̃ tuʒuʁz- a mε kʁi
  oʒuʁdɥi ʒε ɡʁɑ̃di
  e ʒε bjɛ̃ kɔ̃pʁi
  kə ty ʁεstəʁa tuʒuʁ dɑ̃ ma vi
  mamɑ̃ ʃeʁi
  lεsə mwa tə diʁə kə ʒə tεmə
  tə ʃeʁiʁ tə ɡaʁde ɑ̃kɔʁə dɑ̃ ma vi
  tə ʁasyʁe e tə diʁə kə ʒə pʁɑ̃dʁε swɛ̃ də twa
  dɑ̃ lε bɔ̃ lε movε ʒuʁ
  mamɑ̃ ʒə nə tε ʒamε di
  kə ty ε tʁε ʒɔli
  kaʁ ʒə sε kœ̃ ʒuʁ ty a sedɥi
  pɥi ty ma dɔne la vi
  oʒuʁdɥi sε ʒɔli flœʁ sɔ̃ puʁ twa
  ʁjɛ̃ kə puʁ twa
  ɡʁasə a twa
  ʒε tʁuve ma vwa
  ty ma dɔne tɑ̃ də ʒwa
  sε ty kə ʒε tuʒuʁz- y kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ twa
  ʒə tεmə mamɑ̃

  εm be də la maʁtinikə
 • Syllabes Phonétique : Maman Chérie

  ʒə=nə=pø=pa=tə=diʁə 6
  kɔ̃=bjɛ̃də=fwa=ʒε=dy=ta=pə=le 8
  ma=mɑ̃=ma=mɑ̃=ma=mɑ̃ 6

  o=tɑ̃də=fwa=kə=ʒə=vi=vʁε 7
  o=tɑ̃də=fwa=kə=ʒə=vu=dʁε 7
  ʒə=tə=di=ʁε=ɑ̃=kɔʁə=ma=mɑ̃ 8
  ty=ma=dɔ=ne=la=vi 6
  e=ʒə=sɥi=ʁa=vi 5
  kɑ̃=ty=su=ʁi 4
  e=kə=tymə=di=u=i 6
  ty=mə=ʁa=sy=ʁə 5
  kaʁ=ty=ʁe=pɔ̃=tu=ʒuʁ=za=mε=kʁi 9
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒε=ɡʁɑ̃=di 6
  e=ʒε=bj=ɛ̃=kɔ̃=pʁi 6
  kə=ty=ʁεstə=ʁa=tu=ʒuʁ=dɑ̃=ma=vi 9
  ma=mɑ̃=ʃe=ʁi 4
  lεsə=mwa=tə=di=ʁə=kə=ʒə=tεmə 8
  tə=ʃe=ʁiʁ=tə=ɡaʁ=de=ɑ̃=kɔʁə=dɑ̃=ma=vi 11
  tə=ʁa=sy=ʁe=e=tə=diʁə=kə=ʒə=pʁɑ̃=dʁε=swɛ̃də=twa 13
  dɑ̃=lε=bɔ̃=lε=mo=vε=ʒuʁ 7
  ma=mɑ̃ʒə=nə=tε=ʒa=mε=di 7
  kə=ty=ε=tʁε=ʒɔ=li 6
  kaʁʒə=sε=kœ̃=ʒuʁ=ty=a=sed=ɥi 8
  pɥi=ty=ma=dɔ=ne=la=vi 7
  o=ʒuʁ=dɥi=sε=ʒɔ=li=flœʁ=sɔ̃=puʁ=twa 10
  ʁj=ɛ̃=kə=puʁ=twa 5
  ɡʁa=sə=a=twa 4
  ʒε=tʁu=ve=ma=vwa 5
  ty=ma=dɔ=ne=tɑ̃də=ʒwa 6
  sε=tykə=ʒε=tu=ʒuʁ=zy=kɔ̃=fjɑ̃=səɑ̃=twa 10
  ʒə=tε=mə=ma=mɑ̃ 5

  εm=be=də=la=maʁ=ti=nikə 7

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/05/2011 16:35(Bf) Thea (Bf)

Tu as bien raison, on n’écrit jamais assez pour nos mamans, belle plume, bel hommage

Poème Fête des mères
Publié le 24/05/2011 03:25

L'écrit contient 188 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Flamboyant972

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs