Poème-France.com

Poeme : Maman ChérieMaman Chérie

Je ne peux pas te dire
Combien de fois j’ai dû t’appeler
Maman, maman, maman

Autant de fois que je vivrai
Autant de fois que je voudrais
Je te dirai encore maman
Tu m’as donné la vie
Et je suis ravie
Quand tu souris
Et que tu me dis oui
Tu me rassures
Car tu réponds toujours à mes cris
Aujourdh’ui j’ai grandi
Et j’ai bien compris
Que tu resteras toujours dans ma vie
Maman chérie
Laisse moi te dire que je t’aime
Te chérir te garder encore dans ma vie
Te rassurer et te dire que je prendrai soin de toi
Dans les bons les mauvais jours
Maman je ne t’ai jamais dit
Que tu es très jolie
Car je sais qu’un jour tu as séduit
Puis tu m’as donné la vie
Aujourd’hui ces jolies fleurs sont pour toi
Rien que pour toi
Grâce à toi
J’ai trouvé ma voie
Tu m’as donné tant de joie
Sais-tu que j’ai toujours eu confiance en toi
Je t’aime maman

Mb de la Martinique
Flamboyant972

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə pø pa tə diʁə
kɔ̃bjɛ̃ də fwa ʒε dy tapəle
mamɑ̃, mamɑ̃, mamɑ̃

otɑ̃ də fwa kə ʒə vivʁε
otɑ̃ də fwa kə ʒə vudʁε
ʒə tə diʁε ɑ̃kɔʁə mamɑ̃
ty ma dɔne la vi
e ʒə sɥi ʁavi
kɑ̃ ty suʁi
e kə ty mə di ui
ty mə ʁasyʁə
kaʁ ty ʁepɔ̃ tuʒuʁz- a mε kʁi
oʒuʁdɥi ʒε ɡʁɑ̃di
e ʒε bjɛ̃ kɔ̃pʁi
kə ty ʁεstəʁa tuʒuʁ dɑ̃ ma vi
mamɑ̃ ʃeʁi
lεsə mwa tə diʁə kə ʒə tεmə
tə ʃeʁiʁ tə ɡaʁde ɑ̃kɔʁə dɑ̃ ma vi
tə ʁasyʁe e tə diʁə kə ʒə pʁɑ̃dʁε swɛ̃ də twa
dɑ̃ lε bɔ̃ lε movε ʒuʁ
mamɑ̃ ʒə nə tε ʒamε di
kə ty ε tʁε ʒɔli
kaʁ ʒə sε kœ̃ ʒuʁ ty a sedɥi
pɥi ty ma dɔne la vi
oʒuʁdɥi sε ʒɔli flœʁ sɔ̃ puʁ twa
ʁjɛ̃ kə puʁ twa
ɡʁasə a twa
ʒε tʁuve ma vwa
ty ma dɔne tɑ̃ də ʒwa
sε ty kə ʒε tuʒuʁz- y kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ twa
ʒə tεmə mamɑ̃

εm be də la maʁtinikə