Poème-France.com

Poeme : Le Trac Avant La ScèneLe Trac Avant La Scène

De nature réservée
De caractère spontané
A l’avance tout est programmé
Après cette artiste, je dois y aller

Je sens mon cœur qui tape
Plus vite que d’habitude
Je sens mon cœur qui bat
Je ressens une inquiètude
Prenant mon courage à deux mains
Je me dis tanpis je verrai demain
Et là je fais mon entrée sans dire un mot

Avec mon sourire pour masquer le trac
Tout d’un coup je prends le micro
Mais de loin j’entends déjà des échos
Le public me soutient j’abandonne le trac

Bonsoir ca va bien ! ! ! Je me sens rassurée
Je me laisse guider Par une foule agitée
Dès mon arrivée
Je me laisse emporter
Par cet accueil chaleureux
Je suis là pour eux

Je deviens comme une machine de danse
Dans une autre dimension
Je m’éclate je chante
En donnant la joie de l’émotion
Je me donne à fond
Sans regarder dans les rangs
Je ne reconnais plus personnes
Mais je les entends
C’est grâce à mon public
Si je suis encore dans la chanson
C’est grâce à mon public
Si j’essaie d’aller de l’avant
Mb de la Martinique
Flamboyant972

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

də natyʁə ʁezεʁve
də kaʁaktεʁə spɔ̃tane
a lavɑ̃sə tut- ε pʁɔɡʁame
apʁε sεtə aʁtistə, ʒə dwaz- i ale

ʒə sɑ̃s mɔ̃ kœʁ ki tapə
plys vitə kə dabitydə
ʒə sɑ̃s mɔ̃ kœʁ ki ba
ʒə ʁəsɛ̃z- ynə ɛ̃kjεtydə
pʁənɑ̃ mɔ̃ kuʁaʒə a dø mɛ̃
ʒə mə di tɑ̃pi ʒə veʁε dəmɛ̃
e la ʒə fε mɔ̃n- ɑ̃tʁe sɑ̃ diʁə œ̃ mo

avεk mɔ̃ suʁiʁə puʁ maske lə tʁak
tu dœ̃ ku ʒə pʁɑ̃ lə mikʁo
mε də lwɛ̃ ʒɑ̃tɑ̃ deʒa dεz- eʃo
lə pyblik mə sutjɛ̃ ʒabɑ̃dɔnə lə tʁak

bɔ̃swaʁ ka va bjɛ̃ ! ! ! ʒə mə sɑ̃s ʁasyʁe
ʒə mə lεsə ɡide paʁ ynə fulə aʒite
dε mɔ̃n- aʁive
ʒə mə lεsə ɑ̃pɔʁte
paʁ sεt akœj ʃaləʁø
ʒə sɥi la puʁ ø

ʒə dəvjɛ̃ kɔmə ynə maʃinə də dɑ̃sə
dɑ̃z- ynə otʁə dimɑ̃sjɔ̃
ʒə meklatə ʒə ʃɑ̃tə
ɑ̃ dɔnɑ̃ la ʒwa də lemɔsjɔ̃
ʒə mə dɔnə a fɔ̃
sɑ̃ ʁəɡaʁde dɑ̃ lε ʁɑ̃ɡ
ʒə nə ʁəkɔnε plys pεʁsɔnə
mε ʒə lεz- ɑ̃tɑ̃
sε ɡʁasə a mɔ̃ pyblik
si ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə dɑ̃ la ʃɑ̃sɔ̃
sε ɡʁasə a mɔ̃ pyblik
si ʒesε dale də lavɑ̃
εm be də la maʁtinikə